source: sharp/gaim.bg.po @ 289

Last change on this file since 289 was 289, checked in by kaladan, 17 years ago

gaim - подобрен превод на нестабилната версия на gaim (бъдещата 2.0). Стандартизирал съм "Акаунти", "Приставки", "Пренос", "Сървър-посредник", поправил съм доста правописни грешки и като цяло потребителският интерфейс вече е ползваем и в ноата версия. Впреки, че преводът ще има нужа от допълнителна любов, препоръчвам той са да бъде изпраен към CVS-а на GAIM.

File size: 348.2 KB

HTML preview not available, since the file size exceeds 256.0 KB. Try downloading the file instead.

Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.