source: @ 1986

Name Size Rev Age Author Last Change
administrativa 1746   13 years Александър Шопов Локални промени по trac
freedesktop 1973   11 years Александър Шопов gnome-packagekit, gcalctool: подадени в master, PackageKit? подаден …
gnome 1986   11 years Александър Шопов gucharmap: подаден в master. И моят речник показва като твоя.
misc 1121   14 years yavorescu [gcompris]: Подадено в bugzilla.g.o понеже Сашо го няма, а и zver-от …
non-gtk 1974   11 years Александър Шопов evolution-exchange: подаден в master
scripts 1768   12 years Александър Шопов Добавям Ивайло Вълков
sharp 1934   12 years Александър Шопов inkscape: начало на обновяване
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.