Changeset 1125


Ignore:
Timestamp:
May 7, 2007, 11:53:18 PM (14 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

r1261@kochinka: ash | 2007-05-07 23:05:26 +0300
gnome-panel: поява на стабилен клон.

Files:
1 added
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/bash.3.2.bg.po

  r1120 r1125  
  88"Project-Id-Version: bash 3.2\n"
  99"POT-Creation-Date: 2005-10-03 17:31-0400\n"
  10 "PO-Revision-Date: 2007-04-17 09:40+0300\n"
   10"PO-Revision-Date: 2007-05-06 12:14+0300\n"
  1111"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1212"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  25732573
  25742574#: builtins.c:1364
   2575#, fuzzy
  25752576msgid ""
  25762577" Toggle the values of variables controlling optional behavior.\n"
   
  25832584"    not each is set."
  25842585msgstr ""
   2586" Превключва стойностите на променливите, които управляват допълнителното\n"
   2587"    поведение.  Флагът „-s“ позволява \n"
   2588"    The -s flag means to enable (set) each OPTNAME; the -u flag\n"
   2589"    unsets each OPTNAME.  The -q flag suppresses output; the exit\n"
   2590"    status indicates whether each OPTNAME is set or unset.  The -o\n"
   2591"    option restricts the OPTNAMEs to those defined for use with\n"
   2592"    `set -o'.  With no options, or with the -p option, a list of all\n"
   2593"    settable options is displayed, with an indication of whether or\n"
   2594"    not each is set."
  25852595
  25862596#: builtins.c:1377
   
  26002610"    shell variable VAR rather than being sent to the standard output."
  26012611msgstr ""
   2612" printf форматира и отпечатва АРГУМЕНТИте според управлението на ФОРМАТа.\n"
   2613"    ФОРМАТът е последователност от знаци, която съдържа три вида обекти:\n"
   2614"    обикновени знаци, които биват отпечатани директно на стандартния изход;\n"
   2615"    екраниращи знакови последователности, които биват преобразувани и отпечатани\n"
   2616"    на стандартния изход; и форматиращи знакови последователности, всяка от\n"
   2617"    които предизвиква отпечатването на следващ аргумент.  Освен стандартните\n"
   2618"    форматирания описани във printf(1), „%b“ предизиква заместването на\n"
   2619"    екраниранията с обратно наклонени черти в съответния аргумент, а „%q“\n"
   2620"    предизвиква цитирането на аргумента, така че да може да бъде използван като\n"
   2621"    вход за обвивката. Ако е включена опцията „-v“, изходът се поставя в\n"
   2622"    променливата на обвивката VAR, вместо да се извежда на стандартния изход."
  26022623
  26032624#: builtins.c:1393
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.