Changeset 1138


Ignore:
Timestamp:
May 16, 2007, 8:10:08 AM (14 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

r1287@kochinka: ash | 2007-05-16 08:09:53 +0300
bash: още малко превод. Остават 80-ина низа.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/bash.3.2.bg.po

  r1137 r1138  
  88"Project-Id-Version: bash 3.2\n"
  99"POT-Creation-Date: 2005-10-03 17:31-0400\n"
  10 "PO-Revision-Date: 2007-05-15 09:19+0300\n"
   10"PO-Revision-Date: 2007-05-16 08:08+0300\n"
  1111"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1212"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  669669
  670670#: builtins/suspend.def:93
   671#, fuzzy
  671672msgid "cannot suspend"
  672 msgstr ""
   673msgstr "не може да бъде временно спряна"
  673674
  674675#: builtins/suspend.def:103
  675676msgid "cannot suspend a login shell"
  676 msgstr ""
   677msgstr "входна обвивка не може да бъде временно спряна"
  677678
  678679#: builtins/type.def:232
   
  812813#, c-format
  813814msgid "cannot duplicate fd %d to fd %d"
  814 msgstr ""
   815msgstr "файловият дескриптор %d не може да се копира като дескриптор %d"
  815816
  816817#: expr.c:240
   
  820821#: expr.c:264
  821822msgid "recursion stack underflow"
  822 msgstr ""
   823msgstr "преизпразване на стека за рекурсии"
  823824
  824825#: expr.c:375
   
  840841#: expr.c:509
  841842msgid "`:' expected for conditional expression"
  842 msgstr "`:' expected for conditional expression"
   843msgstr "за условен израз се изисква „:“"
  843844
  844845#: expr.c:776
   
  848849#: expr.c:821
  849850msgid "identifier expected after pre-increment or pre-decrement"
  850 msgstr ""
   851msgstr "очаква се идентификатор след прдварително увеличаване или намаляване"
  851852
  852853#: expr.c:849
   
  890891
  891892#: jobs.c:1308
  892 #, c-format, fuzzy
   893#, c-format
  893894msgid "describe_pid: %ld: no such pid"
  894 msgstr "describe_pid: %ld: няма такъв ИдП"
   895msgstr "describe_pid: %ld: няма такъв идентификатор на процес"
  895896
  896897#: jobs.c:1981 nojobs.c:648
  897898#, c-format
  898899msgid "wait: pid %ld is not a child of this shell"
  899 msgstr ""
   900msgstr "изчакване: процесът с идентификатор %ld не е дъщерен на тази обвивка"
  900901
  901902#: jobs.c:2180
  902903#, c-format
  903904msgid "wait_for: No record of process %ld"
  904 msgstr ""
   905msgstr "изчакване за: липсват данни за процес с идентификатор %ld"
  905906
  906907#: jobs.c:2435
   
  926927#, c-format
  927928msgid "malloc: failed assertion: %s\n"
  928 msgstr ""
   929msgstr "malloc: грешно предоположение: %s\n"
  929930
  930931#: lib/malloc/malloc.c:314
  931 #, c-format
   932#, c-format, fuzzy
  932933msgid ""
  933934"\r\n"
  934935"malloc: %s:%d: assertion botched\r\n"
  935936msgstr ""
   937"\r\n"
   938"malloc: %s:%d: позакърпено предположение\r\n"
  936939
  937940#: lib/malloc/malloc.c:740
   941#, fuzzy
  938942msgid "malloc: block on free list clobbered"
  939 msgstr ""
   943msgstr "malloc: блок в списъка със свободни блокове е бил премазан"
  940944
  941945#: lib/malloc/malloc.c:817
   
  949953#: lib/malloc/malloc.c:839
  950954msgid "free: underflow detected; mh_nbytes out of range"
  951 msgstr ""
   955msgstr "free: открито е преизпразване с mh_nbytes извън обхвата"
  952956
  953957#: lib/malloc/malloc.c:845
  954958msgid "free: start and end chunk sizes differ"
  955 msgstr ""
   959msgstr "free: размерите на началната и крайната области се различават"
  956960
  957961#: lib/malloc/malloc.c:942
  958962msgid "realloc: called with unallocated block argument"
  959 msgstr ""
   963msgstr "realloc: извикана е с аргумент с незаделен блок"
  960964
  961965#: lib/malloc/malloc.c:957
  962966msgid "realloc: underflow detected; mh_nbytes out of range"
  963 msgstr ""
   967msgstr "realloc: открито е преизпразване с mh_nbytes извън обхвата"
  964968
  965969#: lib/malloc/malloc.c:963
  966970msgid "realloc: start and end chunk sizes differ"
  967 msgstr ""
   971msgstr "realloc: размерите на началната и крайната области се различават"
  968972
  969973#: lib/malloc/table.c:175
  970974msgid "register_alloc: alloc table is full with FIND_ALLOC?\n"
  971 msgstr ""
   975msgstr "register_alloc: таблицата за заделянията е пълна с FIND_ALLOC?\n"
  972976
  973977#: lib/malloc/table.c:182
  974 #, c-format
   978#, c-format, fuzzy
  975979msgid "register_alloc: %p already in table as allocated?\n"
  976 msgstr ""
   980msgstr "register_alloc: %p вече е в таблицата като заделен?\n"
  977981
  978982#: lib/malloc/table.c:218
  979 #, c-format
   983#, c-format, fuzzy
  980984msgid "register_free: %p already in table as free?\n"
  981 msgstr ""
   985msgstr "register_alloc: %p вече е в таблицата като свободен?\n"
  982986
  983987#: lib/malloc/watch.c:46
   
  14001404"run_pending_traps: signal handler is SIG_DFL, resending %d (%s) to myself"
  14011405msgstr ""
   1406"при стартиране на предстоящите капани: обработката на сигнали е SIG_DFL.\n"
   1407"%d (%s) е преизпратено на текущата обвивка"
  14021408
  14031409#: trap.c:349
  14041410#, c-format
  14051411msgid "trap_handler: bad signal %d"
  1406 msgstr ""
   1412msgstr "обработка на капани: неправилен сигнал %d"
  14071413
  14081414#: variables.c:320
   
  14141420#, c-format
  14151421msgid "shell level (%d) too high, resetting to 1"
  1416 msgstr ""
   1422msgstr "нивото на обвивката (%d) е прекалено голямо. Задава се да е 1"
  14171423
  14181424#: variables.c:1651
  14191425msgid "make_local_variable: no function context at current scope"
  1420 msgstr ""
   1426msgstr "създаване на локална променлива: липсва контекст на функция в текущия обхват"
  14211427
  14221428#: variables.c:2807
  14231429msgid "all_local_variables: no function context at current scope"
  1424 msgstr ""
   1430msgstr "всички локални променливи: липсва контекст на функция в текущия обхват"
  14251431
  14261432#: variables.c:3021 variables.c:3030
  14271433#, c-format
  14281434msgid "invalid character %d in exportstr for %s"
  1429 msgstr ""
   1435msgstr "неправилен знак на позиция %d в низа за изнасяне за %s"
  14301436
  14311437#: variables.c:3036
  14321438#, c-format
  14331439msgid "no `=' in exportstr for %s"
  1434 msgstr ""
   1440msgstr "липсва „=“ в низа за изнасяне за %s"
  14351441
  14361442#: variables.c:3463
   
  14441450#: variables.c:3548
  14451451msgid "pop_scope: head of shell_variables not a temporary environment scope"
  1446 msgstr ""
   1452msgstr "pop_scope: последният елемент от shell_variables не е временна област в обкръжението"
  14471453
  14481454#: version.c:82
   
  15111517"    then remove all alias definitions."
  15121518msgstr ""
   1519" ИМЕната се премахват от списъка с дефинираните синоними.  Ако е е дадена и\n"
   1520"    опцията „-a“ тогава се премахват всички синоними."
  15131521
  15141522#: builtins.c:266
   
  15541562"    break N levels."
  15551563msgstr ""
   1564" Изход от цикъл ползващ FOR, WHILE или UNTIL.  Ако е указан N, се излиза от N\n"
   1565"    обхващащи цикъла."
  15561566
  15571567#: builtins.c:304
   
  15601570"    If N is specified, resume at the N-th enclosing loop."
  15611571msgstr ""
   1572" Продължение със следващата итерация от цикъл ползващ FOR, WHILE или UNTIL.\n"
   1573"    Ако е указан N, се продължава от N-ия обхващащ цикъл."
  15621574
  15631575#: builtins.c:311
   
  15671579"    builtin within the function itself."
  15681580msgstr ""
   1581" Изпълнение на команда вградена в обвивката.  Това е полезно, когато искате да\n"
   1582"    използвате името на команда вградена в обвивката за име на функция, но във\n"
   1583"    функцията се нуждаете от командата."
  15691584
  15701585#: builtins.c:320
   
  16021617"    makes pwd follow symbolic links."
  16031618msgstr ""
   1619" Отпечатва текущата работна директория.  С опцията „-P“ командата pwd извежда\n"
   1620"    физическата директория - без символни връзки.  Опцията „-L“ кара командата\n"
   1621"    pwd да следва физическите връзки."
  16041622
  16051623#: builtins.c:358
  16061624msgid " No effect; the command does nothing.  A zero exit code is returned."
  1607 msgstr ""
   1625msgstr " Без ефект - командата нищо не прави.  Връща се изходен код 0."
  16081626
  16091627#: builtins.c:364
  16101628msgid " Return a successful result."
  1611 msgstr ""
   1629msgstr " Връща успешен резултат."
  16121630
  16131631#: builtins.c:370
  16141632msgid " Return an unsuccessful result."
  1615 msgstr ""
   1633msgstr " Връща неуспешен резултат."
  16161634
  16171635#: builtins.c:376
   
  16241642"    The -V option produces a more verbose description."
  16251643msgstr ""
   1644" Изпълнение на КОМАНДА с АРГументи като се пренебрегват функциите в обвивката.\n"
   1645"    Ако съществува функция на обвивката наречена „ls“, можете да извикате\n"
   1646"    командата чрез „command ls“.  Ако е зададена опцията „-p“ се използва\n"
   1647"    стандартна стойност на променливата PATH, която гарантирано открива всички\n"
   1648"    стандартни програми.  Ако е зададена някоя от опциите „-V“ или „-v“, се\n"
   1649"    отпечатва описание на КОМАНДАта.  Опцията „-V“ води до по-подробен изход."
  16261650
  16271651#: builtins.c:387
   
  16641688"    have a visible scope restricted to that function and its children."
  16651689msgstr ""
   1690" Създаване на локална променлива с ИМЕ и присвояване на СТОЙНОСТ.  LOCAL може\n"
   1691"    да се използва само във функция.  Тя кара променливата на ИМЕ да е с област\n"
   1692"    на видимост, която е ограничена до тази функция и наследниците й."
  16661693
  16671694#: builtins.c:431
   
  17681795#: builtins.c:541
  17691796msgid " Logout of a login shell."
  1770 msgstr ""
   1797msgstr " Изход от входна обвивка"
  17711798
  17721799#: builtins.c:548
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.