Changeset 1141


Ignore:
Timestamp:
May 18, 2007, 8:35:54 AM (14 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

r1293@kochinka: ash | 2007-05-18 08:35:33 +0300
bash: още няколко съобщения.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/bash.3.2.bg.po

  r1140 r1141  
  88"Project-Id-Version: bash 3.2\n"
  99"POT-Creation-Date: 2005-10-03 17:31-0400\n"
  10 "PO-Revision-Date: 2007-05-17 08:09+0300\n"
   10"PO-Revision-Date: 2007-05-18 08:35+0300\n"
  1111"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1212"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  516516#: builtins/pushd.def:682
  517517msgid "+N   Rotates the stack so that the Nth directory (counting"
  518 msgstr "+N   Превърта стека, така че N-тата доректория (като се брои"
   518msgstr "+N   Превърта стека, така че N-тата директория (като се брои"
  519519
  520520#: builtins/pushd.def:683
   
  524524#: builtins/pushd.def:684 builtins/pushd.def:688
  525525msgid "     zero) is at the top."
  526 msgstr "      като се брои от 0) да е най-отгоре."
   526msgstr "      като се почва от 0) да е най-отгоре."
  527527
  528528#: builtins/pushd.def:686
  529529msgid "-N   Rotates the stack so that the Nth directory (counting"
  530 msgstr "-N   Превърта стека, така че N-тата доректория (като се брои"
   530msgstr "-N   Превърта стека, така че N-тата директория (като се брои"
  531531
  532532#: builtins/pushd.def:687
   
  536536#: builtins/pushd.def:690
  537537msgid "-n   suppress the normal change of directory when adding directories"
  538 msgstr "-n   подтискане на нормлното преминаване към директория при добавянето на"
   538msgstr "-n   подтискане на нормлното преминаване към директория при"
  539539
  540540#: builtins/pushd.def:691
  541541msgid "     to the stack, so only the stack is manipulated."
  542 msgstr "     директории към стека, така че се променя само той."
   542msgstr "      добавянето на директории към стека, така че се променя само той."
  543543
  544544#: builtins/pushd.def:693
   
  18271827"    used."
  18281828msgstr ""
   1829" Изважда ЗАДАЧА от фонов режим и я прави текуща задача.  Ако липсва\n"
   1830"    аргумент ЗАДАЧА, се използва текущата задача според обвиката."
  18291831
  18301832#: builtins.c:583
   
  18341836"    job is used."
  18351837msgstr ""
   1838" Поставя всяка ЗАДАЧА във фонов режим, все едно е била стартирана с „&“.\n"
   1839"    Ако липсва аргумент ЗАДАЧА, се използва текущата задача според обвиката."
  18361840
  18371841#: builtins.c:592
   
  19201924"    you can create, you don't have to start a process to kill another one."
  19211925msgstr ""
   1926" Изпращане на сигнала SIGSPEC на процеса с идендификатор ИдП (или ЗАДАЧА).\n"
   1927"    Ако сигналът SIGSPEC не съществува, се използва SIGTERM is assumed.\n"
   1928"    Опцията „-l“ изброява имената на сигналите.  Ако към нея са добавени\n"
   1929"    аргументи, те се интерпретрат като номера на сигналите чиито имена\n"
   1930"    да се изброят.  „Kill“ е команда вградена в обвивката поради две\n"
   1931"    причини: позволява да се използват и идентификатори на задачи освен\n"
   1932"    идентификатори на процеси, а и ако сте пуснали максимално разрешения\n"
   1933"    за вас брой процеси, няма да ви се налага да пуснете още един процес,\n"
   1934"    за да убиете друг."
  19221935
  19231936#: builtins.c:687
   
  19621975"    otherwise."
  19631976msgstr ""
   1977" Всеки аргумент е аритметичен израз, който се бъде изчислен.  Изчисленията\n"
   1978"    се извършват в аритметика с целочислени стойости с постоянна широчина\n"
   1979"    без проверка за препълване.  Делението на 0 се прихваща и се отбелязва\n"
   1980"    грешка.  Следващият списък на оператори е разделен на групи според\n"
   1981"    приоритета на операциите.  Подредбата е с намаляващ приоритет.\n"
   1982"    \n"
   1983"        id++, id--      последващо увеличаване/намаляване на променлива\n"
   1984"        ++id, --id      предварително увеличаване/намаляване на променлива\n"
   1985"        -, +            унарни минус, плюс\n"
   1986"        !, ~            логическо и побитово отрицания\n"
   1987"        **              вдигане на степен\n"
   1988"        *, /, %         умножение, деление, целочислен остатък\n"
   1989"        +, -            събиране, изваждане\n"
   1990"        <<, >>          побитово местене наляво и надясно\n"
   1991"        <=, >=, <, >    сравнение\n"
   1992"        ==, !=          равно, различно\n"
   1993"        &               побитово И\n"
   1994"        ^               побитово ИЛИ, ИЛИ\n"
   1995"        |               побитово ИЛИ\n"
   1996"        &&              логическо И\n"
   1997"        ||              логическо ИЛИ\n"
   1998"        expr ? expr : expr\n"
   1999"                        условен оператор\n"
   2000"        =, *=, /=, %=,\n"
   2001"        +=, -=, <<=, >>=,\n"
   2002"        &=, ^=, |=      присвояване\n"
   2003"    \n"
   2004"    Разрешено е ползването на промнливи на обвивката като операнди.\n"
   2005"    Името на променлива се замества с нейната стойност (която се\n"
   2006"    преобразува до цяло число с постоянна широчина) в израза.  Не\n"
   2007"    е необходимо за променливата да е с атибут за целочисленост, за\n"
   2008"    да се използва в израз.\n"
   2009"    \n"
   2010"    Операторите се изчисляват по приоритет.  Подизразите в скоби се\n"
   2011"    изчисляват първи и могат да променят приоритета.\n"
   2012"    \n"
   2013"    Ако последният АРГУМЕНТ се изичлава като 0, „let“ връща 1. В\n"
   2014"    противен случай - връща 0."
  19642015
  19652016#: builtins.c:730
   
  24402491"    argument to `bg'."
  24412492msgstr ""
   2493" Еквивалентно на аргумента ЗАДАЧА на командата „fg“.  Възобновява спряна\n"
   2494"    задача или такава на заден фон.  ЗАДАЧАта може да указва или име, или\n"
   2495"    номер на задача.  Ако след ЗАДАЧАта се въведе знакът „&“, задачата\n"
   2496"    се изпълнява във фонов режим, все едно е била подадена като аргумент\n"
   2497"    на командата „bg“."
  24422498
  24432499#: builtins.c:1212
   
  25602616"    You can see the directory stack with the `dirs' command."
  25612617msgstr ""
   2618" Добявя директория в стека на директориите или превърта стека\n"
   2619"    като най-горна директория става текущата директория.  Без\n"
   2620"    аргументи сменя най-горните две директории.\n"
   2621"    \n"
   2622"    +N  Превърта стека, така че N-тата директория (като се брои\n"
   2623"     от лявата страна на списъка, показан от комадата „dirs“\n"
   2624"     като се почва от 0) да е най-отгоре.\n"
   2625"    \n"
   2626"    -N  Превърта стека, така че N-тата директория (като се брои\n"
   2627"     от дясната страна на списъка, показан от комадата „dirs“\n"
   2628"     като се почва от 0) да е най-отгоре.\n"
   2629"    \n"
   2630"    -n  подтискане на нормлното преминаване към директория при\n"
   2631"    добавянето на директории към стека, така че се променя само той.\n"
   2632"\n"
   2633"    dir  добавя ДИР най-отгоре в стека на директориите, като я прави\n"
   2634"    новата текуща работна директория.\n"
   2635"    \n"
   2636"    Можете да изведете стека на директорията с комадата „dirs“."
  25622637
  25632638#: builtins.c:1318
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.