Changeset 1145


Ignore:
Timestamp:
May 24, 2007, 9:42:25 PM (14 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

r1301@kochinka: ash | 2007-05-24 21:42:03 +0300
bash: най-накрая 100% преведени низове. Трябва доста проверка, трябва да се направят корекции по английския оригинал, трябва да се обявят още към 100ина низа за превод. Оффф.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/bash.3.2.bg.po

  r1144 r1145  
  44# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2007.
  55#
  6 # <"    you to use a disk command which has the same name as a shell\n"
  7 # "    builtin without specifying a full pathname.  If -n is used, the\n"
  8 # "    NAMEs become disabled; otherwise NAMEs are enabled.  For example,\n"
  96msgid ""
  107msgstr ""
  118"Project-Id-Version: bash 3.2\n"
  129"POT-Creation-Date: 2005-10-03 17:31-0400\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2007-05-22 16:58+0300\n"
   10"PO-Revision-Date: 2007-05-24 21:40+0300\n"
  1411"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1512"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  705702
  706703#: builtins/type.def:339
  707 #, c-format, fuzzy
   704#, c-format
  708705msgid "%s is hashed (%s)\n"
  709706msgstr "%s е хеширан (%s)\n"
   
  776773#, c-format
  777774msgid "%s: unbound variable"
  778 msgstr ""
   775msgstr "%s: променлива без стойност"
  779776
  780777#: eval.c:176
  781778msgid "timed out waiting for input: auto-logout\n"
  782 msgstr "\aвремето за изчакване на вход изтече: следва автоматично излизане от системата\n"
   779msgstr "^Gвремето за изчакване на вход изтече: следва автоматично излизане от системата\n"
  783780
  784781#: execute_cmd.c:471
   
  839836#: expr.c:467
  840837msgid "bug: bad expassign token"
  841 msgstr ""
   838msgstr "програмна грешка: неправилна лексема за присвояване на израз"
  842839
  843840#: expr.c:509
   
  932929
  933930#: lib/malloc/malloc.c:314
  934 #, c-format, fuzzy
   931#, c-format
  935932msgid ""
  936933"\r\n"
   
  941938
  942939#: lib/malloc/malloc.c:740
  943 #, fuzzy
  944940msgid "malloc: block on free list clobbered"
  945941msgstr "malloc: блок в списъка със свободни блокове е бил премазан"
   
  11751171#, c-format
  11761172msgid "progcomp_insert: %s: NULL COMPSPEC"
  1177 msgstr ""
   1173msgstr "вмъкване на завършване на команда: %s специфициране на команда, което е NULL"
  11781174
  11791175#: print_cmd.c:264
   
  12161212
  12171213#: redir.c:956
  1218 #, fuzzy
  12191214msgid "redirection error: cannot duplicate fd"
  1220 msgstr "грешка при пренасочване: файловият дескриптор не може да бъде копиран"
   1215msgstr "грешка при пренасочване: файловият дескриптор не може да бъде дублиран"
  12211216
  12221217#: shell.c:309
   
  14441439msgid "pop_var_context: head of shell_variables not a function context"
  14451440msgstr ""
   1441"изваждане на контекст на променливи: в началото на структурата за променливи на\n"
   1442"обвивката (shell_variables) е нещо, което не е контекст на функция"
  14461443
  14471444#: variables.c:3476
  14481445msgid "pop_var_context: no global_variables context"
  14491446msgstr ""
   1447"изваждане на контекст на променливи: липсва контекст за глобални променливи\n"
   1448"(global_variables)"
  14501449
  14511450#: variables.c:3548
  14521451msgid "pop_scope: head of shell_variables not a temporary environment scope"
  1453 msgstr "pop_scope: последният елемент от shell_variables не е временна област в обкръжението"
   1452msgstr ""
   1453"изваждане на контекст: последният елемент структурата за променливи на обвивката\n"
   1454"(shell_variables) не е временна област в обкръжението"
  14541455
  14551456#: version.c:82
   
  16271628"    current one; the top frame is frame 0."
  16281629msgstr ""
   1630" Връща контекста на текущото извикване на подпрограма.\n"
   1631"    \n"
   1632"    Без ИЗРАЗ връща „$line $filename“.  С ИЗРАЗ връща\n"
   1633"    „$line $subroutine $filename“.  Допълнителната информация може да се\n"
   1634"    използва за получаване на информация за състоянието на стека.\n"
   1635"    \n"
   1636"    Стойността на ИЗРАЗа показва за колко рамки спрямо текущата да се изведе\n"
   1637"    информация.  Най-горната рамка е 0."
  16291638
  16301639#: builtins.c:334
   
  16941703
  16951704#: builtins.c:387
  1696 #, fuzzy
  16971705msgid ""
  16981706" Declare variables and/or give them attributes.  If no NAMEs are\n"
   
  17231731msgstr ""
  17241732" Обявяване на променливи и/или задаване на техните атрибути.  Ако не са зададени\n"
  1725 "    ИМЕна, то се показват стойностите на променливите.  Опцията „Declare variables and/or give them attributes.  If no NAMEs are\n"
  1726 "    given, then display the values of variables instead.  The -p option\n"
  1727 "    will display the attributes and values of each NAME.\n"
  1728 "    \n"
  1729 "    The flags are:\n"
  1730 "    \n"
  1731 "      -a\tto make NAMEs arrays (if supported)\n"
  1732 "      -f\tto select from among function names only\n"
  1733 "      -F\tto display function names (and line number and source file name if\n"
  1734 "    \tdebugging) without definitions\n"
  1735 "      -i\tto make NAMEs have the `integer' attribute\n"
  1736 "      -r\tto make NAMEs readonly\n"
  1737 "      -t\tto make NAMEs have the `trace' attribute\n"
  1738 "      -x\tto make NAMEs export\n"
  1739 "    \n"
  1740 "    Variables with the integer attribute have arithmetic evaluation (see\n"
  1741 "    `let') done when the variable is assigned to.\n"
  1742 "    \n"
  1743 "    When displaying values of variables, -f displays a function's name\n"
  1744 "    and definition.  The -F option restricts the display to function\n"
  1745 "    name only.\n"
  1746 "    \n"
  1747 "    Using `+' instead of `-' turns off the given attribute instead.  When\n"
  1748 "    used in a function, makes NAMEs local, as with the `local' command."
   1733"    ИМЕна, то се показват стойностите на променливите.  Опцията „-p“ показва\n"
   1734"    стойността и атрибутите за всяко ИМЕ.\n"
   1735"    \n"
   1736"    Опциите са:\n"
   1737"    \n"
   1738"        -a    да се създадат масиви с тези ИМЕна (ако това се поддържа)\n"
   1739"        -f    да се избира само измежду имената на фунцкиите\n"
   1740"        -F    да се изведат имената на функциите (номера на реда и името на\n"
   1741"                  с изходния код при изчистване на грешки) без дефинициите.\n"
   1742"        -i    на ИМЕто се дава атрибут „цяло число“\n"
   1743"        -r    маха се възможността за промяна на ИМЕната\n"
   1744"        -t    на ИМЕто се дава атрибут „проследяване“\n"
   1745"        -x    ИМЕто да бъде изнасяно\n"
   1746"\n"
   1747"    При променливите с атрибут за цяло число се извършва аритметично заместване\n"
   1748"    (вижте командата „let“) при първоначално присвояване.\n"
   1749"    \n"
   1750"    При извеждането на стойностите на променливите, „-f“ извежда имената и\n"
   1751"    дефинициите на функциите.  Опцията „-F“ ограничава изведената информация\n"
   1752"    до имената.\n"
   1753"\n"
   1754"    Използването на „+“ вместо „-“ премахва атрибута.  При използването във\n"
   1755"    функция ИМЕната стават локални, както при използването на командата „local“."
  17491756
  17501757#: builtins.c:416
   
  17821789"    with the -E option."
  17831790msgstr ""
   1791" Извеждане на АРГУМЕНТите.  Когато е зададена опцията „-n“, не се извежда знак\n"
   1792"    за нов ред.  Ако е зададена опцията „-e“, се включва интерпретирането на\n"
   1793"    следните знаци екранирани с обратна наклонена черта - „\\“:\n"
   1794"        \\a    системен звънец\n"
   1795"        \\b    триене назад\n"
   1796"        \\c    пропускане на знака за нов ред\n"
   1797"        \\E    знак за екраниране\n"
   1798"        \\f    завършване на формуляра (form feed)\n"
   1799"        \\n    знак за нов ред\n"
   1800"        \\r    знак за връщането на каретката (carriage return)\n"
   1801"        \\t    хоризонтална табулация\n"
   1802"        \\v    вертикална табулация\n"
   1803"        \\\\    обратно наклонена черта\n"
   1804"        \\НМР  знакът с код в  ASCII code is НоМеР (в осмична бройна система).\n"
   1805"\n"
   1806"    Можете изрично да спрете интерпретирането на горните знаци с опцията „-E“."
  17841807
  17851808#: builtins.c:455
   
  18221845"    изключена.  Опцията „-s“ ограничава изхода до „специалните“ вградени команди\n"
  18231846"    на POSIX.2.  Опцията „-s“ ивежда списъка на всички изключени вградени\n"
  1824 "    команди.\n"
   1847"    команди."
  18251848
  18261849#: builtins.c:480
   
  18631886"    more arguments are given, they are parsed instead."
  18641887msgstr ""
   1888" getopts се използва от процедурите на обвивката за анализа на позиционните\n"
   1889"    параметри.\n"
   1890"    \n"
   1891"    НИЗът_С_ОПЦИИ съдържа знаците, които трябва да се разпознават като опции.\n"
   1892"    Ако буквата е следвана от двуеточие, очаква се опцията да получава аргумент,\n"
   1893"    който да е разделен от нея с интервал(и).\n"
   1894"    \n"
   1895"    При всяко извикване, „getopts“ поставя следващата опция в променливата на\n"
   1896"    обвивката $name, като я инициализира, ако тя не съществува, а индексът на\n"
   1897"    следващия аргумент, който трябва да се обработи, в променливата на обвивката\n"
   1898"    $OPTIND.  $OPTIND се инициализира да е 1 при всяко извикване на обвивка или\n"
   1899"    скрипт.  Когато опцията се нуждае от аргумент, той се поставя в променливата\n"
   1900"    на обвивката $OPTARG.\n"
   1901"    \n"
   1902"    „getopts“ докладва грешки по един от два начина.  Ако първият знак на\n"
   1903"    $OPTSTRING е двуеточие, „getopts“ използва тихо докладване.  В този режим\n"
   1904"    не се извеждат никакви съобщения за грешка.  Ако се срещне неправилна опция,\n"
   1905"    „getopts“ слага „:“ в $NAME, а в $OPTARG - срещнатия знак за опция.  Ако\n"
   1906"    „getopts“ не е в режим на тихо докладване, в $NAME се слага „?“, $OPTARG се\n"
   1907"    премахва и се изписва диагностично съобщение.\n"
   1908"    \n"
   1909"    Ако променливата на обвивката $OPTERR е със стойност 0, „getopts“ изключва\n"
   1910"    извеждането на диагностични съобщения, дори първият знат в $OPTSTRING да не\n"
   1911"    е двуеточие.  По подразбиране $OPTERR е със стойност 1.\n"
   1912"    \n"
   1913"    „getopts“ по принцип анализира позиционните аргументи ($0 - $9), но ако са\n"
   1914"    дадени повече параметри, те биват анализирани вместо това. //FIXME"
  18651915
  18661916#: builtins.c:521
   
  18751925"    then the shell exits, unless the shell option `execfail' is set."
  18761926msgstr ""
   1927" Изпълнение на ФАЙЛ, като обвивката бива заменена с указаната програма.  Ако\n"
   1928"    ФАЙЛът не е указан, преенасочването се извършва в тази обвивка.  Ако първaтa\n"
   1929"    опция е „-l“, нулевият аргумент подаден на ФАЙЛа e тире - подобно на това,\n"
   1930"    което се свучва при влизане в системата.   При подаването на опцията „-c“\n"
   1931"    ФАЙЛът се изпълнява с нулево (чисто) обкръжение.  Опцията „-a“ означава\n"
   1932"    нулевият елемент от масива с аргументи (argv[0]) да е ИМЕ.  Ако ФАЙЛът не\n"
   1933"    може да се изпълни и обвивката не е интерактивна, обвивката завършва работа,\n"
   1934"    освен ако не е зададена опцията на обвивката „execfail“."
  18771935
  18781936#: builtins.c:534
   
  19111969"    the last command."
  19121970msgstr ""
   1971" „fc“ се използва, за изброяването или редактирането и повторното изпълнение на\n"
   1972"    команди от списъка на историята.  ПЪРВИ и ПОСЛЕДЕН са номера, които могат да\n"
   1973"    указват интервала.  Ако е зададен само ПЪРВИят аргумент,  той задава низ,\n"
   1974"    който е началото на команда.\n"
   1975"    \n"
   1976"       -e РЕДАКТОР    показва редакторът, който да се използва.  Стандартно е\n"
   1977"                          $FCEDIT, след това се проверява $EDITOR и накрая „vi“.\n"
   1978"       -l             означава редовете да се покажат вместо редактират.\n"
   1979"       -n             означава номерата на редовете да не се показват.\n"
   1980"       -r             означава обратна подредба (отпред да е най-новият ред).\n"
   1981"    \n"
   1982"    При варианта „fc -s [ШАБЛ=ЗАМЕСТ ...] [KOMANDA]“ командата се изпълнява, като\n"
   1983"    всяка поява на ШАБЛона се заменя със ЗАМЕСТителя.\n"
   1984"    \n"
   1985"    Удобен за използване синоним е „r='fc -s'“.  По такъв начин, ако напишете\n"
   1986"    „r cc“, ще се изпълни последната команда, която започва с „cc“, а когато\n"
   1987"    се въведе само „-r“, ще се изпълни последната команда."
  19131988
  19141989#: builtins.c:573
   
  19442019"displayed."
  19452020msgstr ""
   2021" За всяко ИМЕ, се определя и запомня пълното име с пътя на командата.\n"
   2022"    Когато е указана опцията „-p“, ПЪТят се използва като пълен път за името и\n"
   2023"    не се търси в нормалния път.  Опцията „-r“ кара обвивката да забрави всички\n"
   2024"    запомнени места.  Опцията „-d“ кара обвивката да забрави запомненото място\n"
   2025"    на обекта със съответното ИМЕ.  Ако е зададена опцията „-t“, извежда се\n"
   2026"    цялото име с пътя на съответното ИМЕ.  Ако на опцията „-t“ са подадени\n"
   2027"    множество ИМЕна, те се отпечатват преди хешираното пълно име.  Опцията „-l“\n"
   2028"    форматира изхода по начин, който го прави удобен за вход.  Ако не са\n"
   2029"    подадени аргументи, се извежда информация за запомнените команди."
  19462030
  19472031#: builtins.c:608
   
  19532037"    a short usage synopsis."
  19542038msgstr ""
   2039" Извеждане на полезна информация за вградените команди.  Ако е указан ШАБЛОН,\n"
   2040"    се извежда информация само за командите, които напасват, в потивен случай\n"
   2041"    се извежда информация за всички команди.  Опцията „-s“  ограничава\n"
   2042"    информацията за всяка вгадена команда до кратко съобщение за\n"
   2043"    предназанчението й."
  19552044
  19562045#: builtins.c:620
   
  20162105"    process group leader."
  20172106msgstr ""
   2107" Извежда списък с активните задачи.  Опцията „-l“ включва и идентификатора на\n"
   2108"    процесите в добавка към стандартната информация.  Опцията „-p“ извежда само\n"
   2109"    идентификаторите на процесите.  Ако е зададена опцията „-n“ се извеждат само\n"
   2110"    процесите с променено състояние от последното извеждане на тази информация.\n"
   2111"    ЗАДАЧАта ограничава информацията до себе си.  Опциите „-r“ и „-s“\n"
   2112"    ограничават съответно изхода само до работещите и спрени задачи.  Без опции\n"
   2113"    се отпечатва състоянието на всички активни задачи.  Ако е зададена опцията\n"
   2114"    „-x“, КОМАНДАта се изпънява, след като всички ЗАДАЧи, които се появяват като\n"
   2115"    аргументи, се заменят с идентификатора на водача на групата процеси."
  20182116
  20192117#: builtins.c:664
   
  20272125"    jobs from the job table; the -r option means to remove only running jobs."
  20282126msgstr ""
   2127" По подразбиране премахва всеки аргумент ЗАДАЧА от таблицата на активните\n"
   2128"    задачи.  Когато е зададена опцията „-h“, задачата не се премахва от\n"
   2129"    таблицата, но се отбелязва да не получава сигнал „SIGHUP“, когато обвивката\n"
   2130"    получи такъв сигнал.  Опцията „-а“, когато не е указана ЗАДАЧА, означава\n"
   2131"    всички задачи да се извадят от таблицата със задачи.  Опцията „-r“ кара да\n"
   2132"    се махнат само вървящите задачи."
  20292133
  20302134#: builtins.c:675
   
  21662270"    the argument to -u."
  21672271msgstr ""
   2272" От стандартния вход или от файловия дескритор ФД, ако е използвана опцията „-u“,\n"
   2273"    се прочита един ред и първата дума се пристоява на първото ИМЕ, втората дума\n"
   2274"    на второто ИМЕ и т.н., а на последното ИМЕ се присвояват оставащите думи.\n"
   2275"    Като разделители на думи се използват само знацит указани в $IFS.  Ако не са\n"
   2276"    дадени ИМЕна, прочетеният ред се запазва в променливата $REPLY. Когато е\n"
   2277"    използвана опцията „-r“, входът не се обработва и заместването на\n"
   2278"    екранираните с „\\“ знаци се изключва. Опцията The „-d“ кара „read“ да\n"
   2279"    продължи до прочитането на първия знак, който присъства в променливата\n"
   2280"    $DELIM, а не до минаването на нов ред.  Ако е зададена опцията „-p“, се\n"
   2281"    извежда низът ПОДСКАЗКА без минаване на нов ред, преди да се четат знаци на\n"
   2282"    входа.  Когато е зададена опцията „-a“, прочетените уми се присвояват\n"
   2283"    последователно на елементие на МАСИВа, като индексът му започва от 0.  Ако\n"
   2284"    присъства опцията „-e“, а обвивката е интерактивна, за четене на реда се\n"
   2285"    използва „readline“.  Когато опцията „-n“ има аргумент БРОЙ_ЗНАЦИ, то „read“\n"
   2286"    свършва след прочитането на този БРОЙ_ЗНАЦИ.  С опцията „-s“ входът от\n"
   2287"    терминал не се отпечатва на екрана.\n"
   2288"    \n"
   2289"    Опцията „-t“ задава ИНТЕРВАЛ, в който трябва да се въведе цял ред.  В\n"
   2290"    противен случай „read“ завършва с грешка.  Ако е зададена, стойността на\n"
   2291"    променливата $TMOUT обозначава времето, за което трябва да се въведе редът.\n"
   2292"    Изходният код е 0, освен ако не се срещне знак за край на файл (EOF), мине\n"
   2293"    ИНТЕРВАЛът за въвеждане или е зададен неправилен файлов дескриптор като\n"
   2294"    аргумент на „-u“."
  21682295
  21692296#: builtins.c:756
   
  21722299"    is omitted, the return status is that of the last command."
  21732300msgstr ""
   2301" Води до изход от функция с върнат код N.  Ако не е указан N, връща се изходния\n"
   2302"    код на последната команда."
  21742303
  21752304#: builtins.c:763
   
  22502379"    ARGs are given, all shell variables are printed."
  22512380msgstr ""
   2381"    -a    Отбелязване на променливите, които са създадени или променени, да\n"
   2382"              бъдат изнесени.\n"
   2383"    -b    Незабавно известяване на спиране на задача.\n"
   2384"    -e    Незабавен изход, ако команда приключи команда с код, койо не е 0.\n"
   2385"    -f    Изключване на генерирането на имена на файлове (чрез „*“, „?“ и т.н.).\n"
   2386"    -h    Запомняне на местоположението на команди при търсенето им.\n"
   2387"    -k    Всички аргументи за присвояване се поместват в средата на команда, не\n"
   2388"              само тези, които предхождат името на команда.\n"
   2389"    -m    Включване на управлението на задачи.\n"
   2390"    -n    Прочитане на команди, без да се изпълняват.\n"
   2391"    -o ИМЕ_НА_ОПЦИЯ\n"
   2392"          Задаване на променливата, която отговатя на ИМЕто_НА_ОПЦИЯ:\n"
   2393"        allexport    същото като „-a“\n"
   2394"        braceexpand  същото като „-B“\n"
   2395"        emacs        използване на интерфейс за редактиране подобен на „emacs“\n"
   2396"        errexit      същото като „-e“\n"
   2397"        errtrace     същото като „-E“\n"
   2398"        functrace    същото като „-T“\n"
   2399"        hashall      същото като „-h“\n"
   2400"        histexpand   същото като „-H“\n"
   2401"        history      включване на историята на командите\n"
   2402"        ignoreeof    обвивката няма да излезе при откриване на знак за край на\n"
   2403"                         файл (EOF).\n"
   2404"        interactive-comments\n"
   2405"                     позволяване на коментари в интерактивните команди\n"
   2406"        keyword      същото като „-k“\n"
   2407"        monitor      същото като „-m“\n"
   2408"        noclobber    същото като „-C“\n"
   2409"        noexec       същото като „-n“\n"
   2410"        noglob       същото като „-f“\n"
   2411"        nolog        тази опция се приема в момента, но се игнорира\n"
   2412"        notify       същото като „-b“\n"
   2413"        nounset      същото като „-u“\n"
   2414"        onecmd       същото като „-t“\n"
   2415"        physical     същото като „-P“\n"
   2416"        pipefail     изходният код на програмния канал е този на последната\n"
   2417"                         команда, която завършва с код различен от 0\n"
   2418"        posix        промяна на поведението на „bash“ да отговаря на стандарт\n"
   2419"                         1003.2\n"
   2420"        privileged   същото като „-p“\n"
   2421"        verbose      същото като „-v“\n"
   2422"        vi           използване на интерфейс за редактиране подобен на „vi“\n"
   2423"        xtrace       същото като „-x“\n"
   2424"    -p    Опцията включена. когато реалният и ефективният идентификатори процеси\n"
   2425"              не съвпадат.  Изключва опрботката на файла $ENV и внасянето на\n"
   2426"              функции на обвивката.  Изключването на тази опция води до това\n"
   2427"              ефективните идентификатори за потребител и група да станат равни\n"
   2428"              на реалните.\n"
   2429"    -t    Изход след прочитането и изпълнението на една команда.\n"
   2430"    -u    Незададените променлиди да се третират като грешки при заместването.\n"
   2431"    -v    Отпечатвне на входните редове към бвивката при прочитането им.\n"
   2432"    -x    Отпечатване на командите и аргументите им при изпълнението им.\n"
   2433"    -B    Обвивката ще извършва заместване на изразите с фигурни скоби.\n"
   2434"    -C    Предотвратяване на презаисването на съществуващите обикновени файлове\n"
   2435"              чрез пренасочване на изхода.\n"
   2436"    -E    Капанът за „ERR“ да се наследява от функциите на обвивката.\n"
   2437"    -H    Включване на заместването чрез историята с „!“.  Стандартно тази опция\n"
   2438"          е налична за интерактивните обвивки.\n"
   2439"    -P    Да не се следват символните връзки при изпълнението на команди като\n"
   2440"              „cd“, които променят текущата директория.\n"
   2441"    -T    Капанът за „DEBUG“ да се наследява от функциите на обвивката.\n"
   2442"    -     Оставащите аргументи да се тълкуват като позиционни.  Опциите „-x“ и\n"
   2443"              са изключени.\n"
   2444"    \n"
   2445"    Използването на „+“ вместо „-“ изключва опциите.  Тези опции могат да се\n"
   2446"    използват и при стартирането на обвивката.  Текущото им състояние се намира\n"
   2447"    в „$-“.  Останалите n на борй АРГументи са позиционни и се пристояват\n"
   2448"    съответно на $1, $2,... $n.  Ако не са зададени АРГументи, се извеждат\n"
   2449"    всички променливи на средата."
  22522450
  22532451#: builtins.c:836
   
  22592457"    function.  Some variables cannot be unset; also see readonly."
  22602458msgstr ""
   2459" За всяко ИМЕ се премахва съответната променлива или име.  Когато е зададена\n"
   2460"    опцията „-v“, „unset“ действа само на променливи.  Когато е зададена опцията\n"
   2461"    „-f“, „unset“ действа само на функции.  Когато командата се използва без\n"
   2462"    опции, първо се прави опита за премахване на променлива и след това на\n"
   2463"    функция.  Някои променливи не могат да се премахнат.  Вижте вградената\n"
   2464"    команда „readonly“."
  22612465
  22622466#: builtins.c:846
   
  22702474"    processing."
  22712475msgstr ""
   2476" ИМЕната се маркират за автоматично изнасяне към средата на последвалите\n"
   2477"    команди.  Ако е зададена опцията „-f“, ИМЕната са на функции.  Ако не са\n"
   2478"    дадени ИМЕна, или е използвана опцията „-p“, се извежда списък с всички\n"
   2479"    имена, които са изнесени от тази обвивка.  Опцията „-n“ указва следващите\n"
   2480"    ИМЕна повече да не са изнесени.  Аргументът „--“ изключва третирането на\n"
   2481"    следващите аргументи като опции."
  22722482
  22732483#: builtins.c:858
   
  22812491"    processing."
  22822492msgstr ""
   2493" Премахва възможността за промяна на дадените ИМЕна при последващи присвоявания.\n"
   2494"    Когато е използвана опцията „-f“, се премахва възможността за промяна на\n"
   2495"    функциите с тези ИМЕна.  Ако не са дадени аргументи или е използвана опцията\n"
   2496"    „-p“, се извеждат имената, които са без възможност за промяна.  Опцията „-a“\n"
   2497"    означава всяко име да се интерпретира като променлива масив.  Аргументът\n"
   2498"    „--“ изключва третирането на следващите аргументи като опции."
  22832499
  22842500#: builtins.c:870
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.