Changeset 1838


Ignore:
Timestamp:
Aug 1, 2009, 7:47:57 PM (13 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

mailman: малко превод

Location:
non-gtk/mailman/bg
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/mailman/bg/1000-.po

  r1832 r1838  
  88"Project-Id-Version: GNU MailMan 2.1.12\n"
  99"POT-Creation-Date: Sun Jan 11 08:28:57 2009\n"
  10 "PO-Revision-Date: 2009-07-19 22:59+0300\n"
   10"PO-Revision-Date: 2009-08-01 19:47+0300\n"
  1111"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1212"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  156156
  157157#: Mailman/Gui/Bounce.py:32
  158 #, fuzzy
  159158msgid ""
  160159"These policies control the automatic bounce processing system\n"
   
  216215"            traffic volume of your list."
  217216msgstr ""
  218 "Тези политики управляват системата за These policies control the automatic bounce processing system\n"
  219 "            in Mailman.  Here's an overview of how it works.\n"
  220 "\n"
  221 "            <p>When a bounce is received, Mailman tries to extract two pieces\n"
  222 "            of information from the message: the address of the member the\n"
  223 "            message was intended for, and the severity of the problem causing\n"
  224 "            the bounce.  The severity can be either <em>hard</em> or\n"
  225 "            <em>soft</em> meaning either a fatal error occurred, or a\n"
  226 "            transient error occurred.  When in doubt, a hard severity is used.\n"
  227 "\n"
  228 "            <p>If no member address can be extracted from the bounce, then the\n"
  229 "            bounce is usually discarded.  Otherwise, each member is assigned a\n"
  230 "            <em>bounce score</em> and every time we encounter a bounce from\n"
  231 "            this member we increment the score.  Hard bounces increment by 1\n"
  232 "            while soft bounces increment by 0.5.  We only increment the bounce\n"
  233 "            score once per day, so even if we receive ten hard bounces from a\n"
  234 "            member per day, their score will increase by only 1 for that day.\n"
  235 "\n"
  236 "            <p>When a member's bounce score is greater than the\n"
  237 "            <a href=\"?VARHELP=bounce/bounce_score_threshold\">bounce score\n"
  238 "            threshold</a>, the subscription is disabled.  Once disabled, the\n"
  239 "            member will not receive any postings from the list until their\n"
  240 "            membership is explicitly re-enabled (either by the list\n"
  241 "            administrator or the user).  However, they will receive occasional\n"
  242 "            reminders that their membership has been disabled, and these\n"
  243 "            reminders will include information about how to re-enable their\n"
  244 "            membership.\n"
  245 "\n"
  246 "            <p>You can control both the\n"
  247 "            <a href=\"?VARHELP=bounce/bounce_you_are_disabled_warnings\">number\n"
  248 "            of reminders</a> the member will receive and the\n"
  249 "            <a href=\"?VARHELP=bounce/bounce_you_are_disabled_warnings_interval\"\n"
  250 "            >frequency</a> with which these reminders are sent.\n"
  251 "\n"
  252 "            <p>There is one other important configuration variable; after a\n"
  253 "            certain period of time -- during which no bounces from the member\n"
  254 "            are received -- the bounce information is\n"
  255 "            <a href=\"?VARHELP=bounce/bounce_info_stale_after\">considered\n"
  256 "            stale</a> and discarded.  Thus by adjusting this value, and the\n"
  257 "            score threshold, you can control how quickly bouncing members are\n"
  258 "            disabled.  You should tune both of these to the frequency and\n"
  259 "            traffic volume of your list."
   217"Тези политики управляват системата за автоматично управление на неполучените\n"
   218"            писма в Mailman.  Тя работи по следния начин.\n"
   219"\n"
   220"            <p>При получаването на известие за неполучаване, Mailman\n"
   221"            се опитва да извлече следните две данни от писмото:\n"
   222"            адресът на абоната, за който е било предназначено\n"
   223"            съобщението и сериозността на причината за неполучаване.\n"
   224"            Тя може да е или <em>тежка</em> или <em>лека</em> в\n"
   225"            зависимост от това дали грешката е фатална или временна.\n"
   226"            Когато това не е сигурно се приема, че причината е тежка.\n"
   227"\n"
   228"            <p>Известия, от които не може да се извлече адрес на\n"
   229"            абонат, обикновено се пренебрегват.  В противен случай, се\n"
   230"            въвеждат <em>точки за неполучаване</em>.  Всеки път при\n"
   231"            получаване на известие за неполучаване от определен член,\n"
   232"            неговите точки се увеличават.  Неполучаванията поради\n"
   233"            тежка причина увеличават точките с една, а тези поради\n"
   234"            лека — с 0,5.  Точките се увеличават само ежедневно, но\n"
   235"            само веднъж.  Дори и да са пристигнали 10 известия за\n"
   236"            неполучаване поради тежко причина, точките за деня ще се\n"
   237"            увеличат само с 1.\n"
   238"\n"
   239"            <p>Когато точките за неполучаване на абонат надминат <a\n"
   240"            href=\"?VARHELP=bounce/bounce_score_threshold\">прага за\n"
   241"            неполучаване</a>, се прекратява пращането на писма от\n"
   242"            списъка до абоната, докато не бъде позволено наново (или\n"
   243"            от ръководителя на списъка, или от самия абонат).\n"
   244"            Периодично до абоната ще бъдат пращани напомняния, че\n"
   245"            пращането на писма е било прекратено, в които е включена\n"
   246"            информация за начина на повторно позволяване на\n"
   247"            изпращането на писма.\n"
   248"\n"
   249"            <p>Можете да зададете както <a\n"
   250"            href=\"?VARHELP=bounce/bounce_you_are_disabled_warnings\">броя\n"
   251"            на напомнянията</a>, които абонатът ще получи, така и <a\n"
   252"            href=\"?VARHELP=bounce/bounce_you_are_disabled_warnings_interval\"\n"
   253"            >честотата</a>, с която те биват изпращани.\n"
   254"\n"
   255"            <p>Има още една важна променлива за настройване — след\n"
   256"            определен период от време, в течение на който не е\n"
   257"            получено нито едно известие, че абонатът не е получил\n"
   258"            писмо, информацията за неполучаване <a\n"
   259"            href=\"?VARHELP=bounce/bounce_info_stale_after\"> се счита\n"
   260"            за остаряла</a> и бива изтрита.  Чрез тази променлива и\n"
   261"            прага за неполучаване можете да управлявате скоростта на\n"
   262"            прекратяване на пращането на писма до неполучаващите\n"
   263"            абонати.  Трябва да ги настроите в зависимост от честотата\n"
   264"            и обема на трафика на вашия списък."
  260265
  261266#: Mailman/Gui/Bounce.py:124
 • non-gtk/mailman/bg/terms

  r1832 r1838  
  1616moderator - модератор
  1717
  18 bounce - неполучаване
   18bounce - неполучаване, известие за неполучаване
  1919preserve - опцията - запазване
  2020site administrator - администратор на сайта
   
  3636cross-site scripting attacks - междусайтови скриптови атаки
  3737acknowledgement message потвърждаващо съобщение
   38bounce score - точки за неполучаване
   39bounce score threshold - праг за неполучаване
   40disable subscription - прекратявам пращане
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.