Changeset 1902


Ignore:
Timestamp:
Dec 27, 2009, 10:00:29 AM (12 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gcompris: обновен и подаден в gcomprixogoo – имат проблеми с имената на клоновете. Ако може да се проверят имената на сложните цветове. Не съм променял нищо там, но като играх ми беше много трудно.

File:
1 moved

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/extras/gcompris.gcomprixogoo.bg.po

  r1901 r1902  
  33# This file is distributed under the same license as the gcompris package.
  44# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
   5# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2009.
  56#
  67msgid ""
  78msgstr ""
  8 "Project-Id-Version: gcompris trunk\n"
   9"Project-Id-Version: gcompris gcomprixogoo\n"
  910"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2009-03-04 23:32+0200\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2009-03-04 16:07+0200\n"
   11"POT-Creation-Date: 2009-12-27 09:57+0200\n"
   12"PO-Revision-Date: 2009-12-27 09:40+0200\n"
  1213"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
  1314"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1718"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  1819
  19 #: ../boards/administration.xml.in.h:1
   20#: ../boards/algebra_group.xml.in.h:1
   21msgid "Go to Algebra activities"
   22msgstr "Задачи по алгебра"
   23
   24#: ../boards/algebra_group.xml.in.h:2 ../boards/menu.xml.in.h:18
   25msgid "Left-click the mouse on an activity to select it."
   26msgstr "Натиснете с левия бутон на мишката, за да изберете задача."
   27
   28#: ../boards/algebramenu.xml.in.h:1
   29msgid "Go to calculation activities"
   30msgstr "Задачи по математика"
   31
   32#: ../boards/algebramenu.xml.in.h:2
   33msgid "Various calculation activities."
   34msgstr "Различни задачи по математика."
   35
   36#: ../boards/chess.xml.in.h:1
   37#: ../src/chess_computer-activity/chess_computer.xml.in.h:3
   38msgid "Play chess against the computer in a learning mode"
   39msgstr "Игра на шах срещу компютъра в режим на обучение"
   40
   41#: ../boards/chess.xml.in.h:2
   42msgid "Practice chess"
   43msgstr "Упражнения по шах"
   44
   45#: ../boards/colors_group.xml.in.h:1
   46msgid "Colors based activities."
   47msgstr "Занимания, базирани на цветове."
   48
   49#: ../boards/colors_group.xml.in.h:2
   50msgid "Go to Color activities"
   51msgstr "Занимания с цветове"
   52
   53#: ../boards/computer.xml.in.h:1
   54msgid "Discover the Computer"
   55msgstr "Опознаване на компютъра"
   56
   57#: ../boards/computer.xml.in.h:2
   58msgid "Play with computer peripherals."
   59msgstr "Игра с периферните устройства на компютъра."
   60
   61#: ../boards/discovery.xml.in.h:1
   62msgid "Colors, sounds, memory..."
   63msgstr "Цветове, звуци, памет…"
   64
   65#: ../boards/discovery.xml.in.h:2
   66msgid "Go to discovery activities"
   67msgstr "Занимания за опознаване"
   68
   69#: ../boards/experience.xml.in.h:1
   70msgid "Go to experiential activities"
   71msgstr "Занимания за напреднали"
   72
   73#: ../boards/experience.xml.in.h:2
   74msgid "Various activities based on physical movement."
   75msgstr "Различни занимания, базирани на физическо движение."
   76
   77#: ../boards/experimental.xml.in.h:1
   78msgid "Go to Experimental activities"
   79msgstr "Експериментални занимания"
   80
   81#: ../boards/experimental.xml.in.h:2
   82msgid "Run gcompris --experimental to see this menu."
   83msgstr "Изпълнете „gcompris --experimental“, за да видите това меню."
   84
   85#: ../boards/fun.xml.in.h:1
   86msgid "Go to Amusement activities"
   87msgstr "Развлекателни занимания"
   88
   89#: ../boards/fun.xml.in.h:2
   90msgid "Various fun activities."
   91msgstr "Развлекателни занимания"
   92
   93#: ../boards/geometry.xml.in.h:1
   94msgid "Geometry"
   95msgstr "Геометрия"
   96
   97#: ../boards/geometry.xml.in.h:2
   98msgid "Geometry activities."
   99msgstr "Занимания по геометрия."
   100
   101#: ../boards/gnumchmenu.xml.in.h:1
   102msgid "Go to Number Munchers activities"
   103msgstr "Занимания с числояди"
   104
   105#: ../boards/gnumchmenu.xml.in.h:2
   106msgid "Number Munchers are games to play with arithmetic."
   107msgstr "Числоядите са игри по аритметика."
   108
   109#: ../boards/keyboard.xml.in.h:1
   110msgid "Discover the keyboard."
   111msgstr "Опознаване на клавиатурата."
   112
   113#: ../boards/keyboard.xml.in.h:2
   114msgid "Keyboard-manipulation boards"
   115msgstr "Операции с клавиатурата"
   116
   117#: ../boards/math.xml.in.h:1
   118msgid "Mathematical activities."
   119msgstr "Задачи по математика."
   120
   121#: ../boards/math.xml.in.h:2
   122msgid "Mathematics"
   123msgstr "Математика"
   124
   125#: ../boards/mazeMenu.xml.in.h:1
   126msgid "Find your way out of different types of mazes"
   127msgstr "Намерете изхода от различните лабиринти"
   128
   129#: ../boards/mazeMenu.xml.in.h:2
   130msgid "Go to Maze activities"
   131msgstr "Занимания с лабиринти"
   132
   133#: ../boards/memory_group.xml.in.h:1
   134msgid "Go to Memory activities"
   135msgstr "Занимания за развиване на паметта"
   136
   137#: ../boards/memory_group.xml.in.h:2
   138msgid "Various memory activities (images, letters, sounds)."
   139msgstr ""
   140"Различни занимания за развиване на паметта (изображения, букви, звуци)."
   141
   142#: ../boards/memory_op_group.xml.in.h:1
   143msgid "Go to mathematics memory activities"
   144msgstr "Занимания по математика за развиване на паметта"
   145
   146#: ../boards/memory_op_group.xml.in.h:2
   147#: ../boards/memory_op_group_tux.xml.in.h:2
   148msgid "Memory activities based on operations"
   149msgstr "Игри на памет, базирани на математически действия"
   150
   151#: ../boards/memory_op_group_tux.xml.in.h:1
   152msgid "Go to mathematics memory activities against Tux"
   153msgstr "Занимания по математика за развиване на паметта срещу Тъкс"
   154
   155#: ../boards/menu.xml.in.h:1
   156msgid ""
   157"A simple click on an icon brings you to an activity or a menu of "
   158"activities.\n"
   159"At the bottom of the screen is the GCompris control bar.\n"
   160"The following icons are displayed from right to left.\n"
   161"(note that each icon is displayed only if available in the current "
   162"activity)\n"
   163"    Home - Exit an activity, go back to menu\n"
   164"    Thumb - OK. Confirm your answer\n"
   165"    Dice - Display the current level. Click to select another level\n"
   166"    Lips - Repeat the question\n"
   167"    Question Mark - Help\n"
   168"    Tool - The configuration menu\n"
   169"    Tux Plane - About GCompris\n"
   170"    Night - Quit GCompris\n"
   171"The stars show suitable age groups for each game:\n"
   172"    1, 2 or 3 simple stars  - from 2 to 6 years old\n"
   173"    1, 2 or 3 complex stars - 7 years and up"
   174msgstr ""
   175"Натискането върху някоя от иконите води към занимание или меню от "
   176"занимания.\n"
   177"В долната част на екрана е лентата за управление на GCompris.\n"
   178"Изобразени са следните икони отдясно наляво:\n"
   179"(Забележете, че всяка от иконите се показва само ако е налична в текущото "
   180"занимание)\n"
   181"    Къща — Спиране на заниманието, връщане към менюто\n"
   182"    Палец — Да. Потвърждаване на отговора\n"
   183"    Зар — Показване на текущото ниво. Натиснете, за да изберете друго ниво\n"
   184"    Устни — Повтаряне на въпроса\n"
   185"    Въпросителен знак — Помощ\n"
   186"    Инструмент — Меню за настройки\n"
   187"    Самолетът на Тъкс — Относно GCompris\n"
   188"    Нощ — Спиране на GCompris\n"
   189"Звездите означават нивото на трудност за всяко занимание:\n"
   190"    1, 2 или 3 обикновени звезди — за деца от 2 до 6 годишна възраст\n"
   191"    1, 2 или 3 сложни звезди — за деца от 7 годишна възраст и по-големи"
   192
   193#: ../boards/menu.xml.in.h:16
   194msgid "GCompris Main Menu"
   195msgstr "Главно меню на GCompris"
   196
   197#: ../boards/menu.xml.in.h:17 ../src/boards/menu2.c:856
   198msgid ""
   199"GCompris is a collection of educational games that provides different "
   200"activities for children aged 2 and up."
   201msgstr ""
   202"GCompris е колекция от образователни игри, които предоставят различни "
   203"занимания за деца от 2 годишна възраст нагоре."
   204
   205#: ../boards/menu.xml.in.h:19
   206msgid ""
   207"The goal of GCompris is to provide a free alternative to popular proprietary "
   208"edutainment software"
   209msgstr ""
   210"Целта на GCompris е да предостави свободна алтернатива на разпространения "
   211"собственически образователен софтуер."
   212
   213#: ../boards/miscelaneous.xml.in.h:1
   214msgid "Miscellaneous activities"
   215msgstr "Разни занимания"
   216
   217#: ../boards/miscelaneous.xml.in.h:2
   218msgid "Time, Geography, ..."
   219msgstr "Време, география, …"
   220
   221#: ../boards/mouse.xml.in.h:1
   222msgid "Mouse-manipulation activities."
   223msgstr "Занимания за операции с мишка."
   224
   225#: ../boards/mouse.xml.in.h:2
   226msgid "Various mouse-based activities (clicking, moving)"
   227msgstr "Различни операции с мишка (натискане, движение)"
   228
   229#: ../boards/numeration.xml.in.h:1
   230msgid "Numeration"
   231msgstr "Броене"
   232
   233#: ../boards/numeration.xml.in.h:2
   234msgid "Numeration activities."
   235msgstr "Упражнения по броене."
   236
   237#: ../boards/puzzle.xml.in.h:1
   238msgid "Puzzles"
   239msgstr "Пъзели"
   240
   241#: ../boards/puzzle.xml.in.h:2
   242msgid "Various puzzles."
   243msgstr "Различни пъзели."
   244
   245#: ../boards/reading.xml.in.h:1
   246msgid "Go to the Reading activities"
   247msgstr "Занимания по четене"
   248
   249#: ../boards/reading.xml.in.h:2
   250msgid "Reading activities."
   251msgstr "Занимания по четене."
   252
   253#: ../boards/sound_group.xml.in.h:1
   254msgid "Go to Sound activities"
   255msgstr "Занимания със звуци"
   256
   257#: ../boards/sound_group.xml.in.h:2
   258msgid "Sound based activities."
   259msgstr "Занимания със звуци."
   260
   261#: ../boards/strategy.xml.in.h:1
   262msgid "Strategy games"
   263msgstr "Стратегически игри"
   264
   265#: ../boards/strategy.xml.in.h:2
   266msgid "Strategy games like chess, connect4, ..."
   267msgstr "Стратегически игри като шах, „Свързване на 4“, …"
   268
   269#: ../gcompris-edit.desktop.in.h:1
   270msgid "Administration for gcompris"
   271msgstr "Администриране на GCompris"
   272
   273#: ../gcompris-edit.desktop.in.h:2
   274msgid "GCompris Administration"
   275msgstr "Администриране на GCompris"
   276
   277#: ../gcompris.desktop.in.h:1
   278msgid "Educational game for ages 2 to 10"
   279msgstr "Образователна игра за деца от 2 до 10 годишна възраст"
   280
   281#: ../gcompris.desktop.in.h:2
   282msgid "Educational suite GCompris"
   283msgstr "Образователна серия GCompris"
   284
   285#: ../gcompris.desktop.in.h:3
   286msgid "Multi-activity educational game"
   287msgstr "Игра с много занимания с образователна цел"
   288
   289#: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:91
   290msgid "Select a profile:"
   291msgstr "Изберете профил:"
   292
   293#: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:148
   294msgid "Filter"
   295msgstr "Филтър"
   296
   297#: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:153
   298msgid "Select all"
   299msgstr "Избор на всичко"
   300
   301#: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:158
   302msgid "Unselect all"
   303msgstr "Премахване на избора"
   304
   305#: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:163
   306msgid "Locales"
   307msgstr "Локали"
   308
   309#: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:168
   310msgid "Locales sound"
   311msgstr "Локализирани звуци"
   312
   313#: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:173
   314#: ../src/administration-activity/admin/group_user_list.py:143
   315#: ../src/administration-activity/admin/user_list.py:184
   316msgid "Login"
   317msgstr "Влизане"
   318
   319#: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:245
   320msgid "Main menu"
   321msgstr "Главно меню"
   322
   323#. columns for Board name
   324#. column_pref = gtk.TreeViewColumn(_('Conf'))
   325#. image = gtk.image_new_from_stock(gtk.STOCK_PREFERENCES, gtk.ICON_SIZE_MENU)
   326#. image.show()
   327#. column_pref.set_widget(image)
   328#: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:311
   329msgid "Active"
   330msgstr "Активно"
   331
   332#: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:312
   333msgid "Board title"
   334msgstr "Заглавие на заниманието"
   335
   336#: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:425
   337#, python-format
   338msgid "Filter Boards difficulty for profile %s"
   339msgstr "Филтриране на нива на трудност на заниманията за профил „%s“"
   340
   341#: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:456
   342#, python-format
   343msgid ""
   344"<span size='x-large'> Select the difficulty range \n"
   345"for profile <b>%s</b></span>"
   346msgstr ""
   347"<span size='x-large'> Изберете ниво на трудност\n"
   348"за профил <b>%s</b></span>"
   349
   350#: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:645
   351#: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:657
   352#: ../src/administration-activity/admin/wordlist.py:45
   353msgid ""
   354"<b>{config}</b> configuration\n"
   355" for profile <b>{profile}</b>"
   356msgstr ""
   357"Настройки на <b>{config}</b>\n"
   358" за профил <b>{profile}</b>"
   359
   360#. self.main_vbox.pack_start (label, False, False, 8)
   361#: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:663
   362#: ../src/colors-activity/colors.c:181
   363#: ../src/pythontest-activity/pythontest.py:518
   364#: ../src/smallnumbers-activity/smallnumbers.c:597
   365msgid "Select sound locale"
   366msgstr "Изберете локал за звука"
   367
   368#: ../src/administration-activity/admin/class_edit.py:59
   369msgid "Editing a Class"
   370msgstr "Редактиране на клас"
   371
   372#: ../src/administration-activity/admin/class_edit.py:64
   373msgid "Editing class: "
   374msgstr "Редактиране на клас: "
   375
   376#: ../src/administration-activity/admin/class_edit.py:67
   377msgid "Editing a new class"
   378msgstr "Редактиране на нов клас"
   379
   380#: ../src/administration-activity/admin/class_edit.py:89
   381msgid "Class:"
   382msgstr "Клас:"
   383
   384#. FIXME: How to remove the default selection
   385#. Label and Entry for the teacher name
   386#: ../src/administration-activity/admin/class_edit.py:102
   387msgid "Teacher:"
   388msgstr "Учител:"
   389
   390#: ../src/administration-activity/admin/class_edit.py:112
   391msgid "Assign all the users belonging to this class"
   392msgstr "Избиране на всички потребители, принадлежащи към този клас"
   393
   394#: ../src/administration-activity/admin/class_edit.py:252
   395#: ../src/administration-activity/admin/group_edit.py:264
   396#: ../src/administration-activity/admin/group_user_list.py:153
   397#: ../src/administration-activity/admin/user_list.py:194
   398msgid "First Name"
   399msgstr "Име"
   400
   401#: ../src/administration-activity/admin/class_edit.py:263
   402#: ../src/administration-activity/admin/group_edit.py:275
   403#: ../src/administration-activity/admin/group_user_list.py:163
   404#: ../src/administration-activity/admin/user_list.py:204
   405msgid "Last Name"
   406msgstr "Фамилия"
   407
   408#: ../src/administration-activity/admin/class_edit.py:338
   409msgid "You need to provide at least a name for your class"
   410msgstr "Необходимо е поне едно име на класа"
   411
   412#: ../src/administration-activity/admin/class_edit.py:383
   413msgid "There is already a class with this name"
   414msgstr "Вече има клас с това име"
   415
   416#: ../src/administration-activity/admin/class_list.py:168
   417#: ../src/administration-activity/admin/profile_edit.py:269
   418#: ../src/administration-activity/admin/profile_group_list.py:143
   419msgid "Class"
   420msgstr "Клас"
   421
   422#: ../src/administration-activity/admin/class_list.py:178
   423msgid "Teacher"
   424msgstr "Учител"
   425
   426#: ../src/administration-activity/admin/group_edit.py:59
   427msgid "Editing a Group"
   428msgstr "Редактиране на група"
   429
   430#: ../src/administration-activity/admin/group_edit.py:65
   431msgid "Editing group: "
   432msgstr "Редактиране на група: "
   433
   434#: ../src/administration-activity/admin/group_edit.py:66
   435msgid " for class: "
   436msgstr " за клас: "
   437
   438#: ../src/administration-activity/admin/group_edit.py:69
   439msgid "Editing a new group"
   440msgstr "Редактиране на нова група"
   441
   442#: ../src/administration-activity/admin/group_edit.py:89
   443msgid "Group:"
   444msgstr "Група:"
   445
   446#. FIXME: How to remove the selection
   447#. Label and Entry for the first name
   448#: ../src/administration-activity/admin/group_edit.py:101
   449#: ../src/administration-activity/admin/profile_edit.py:98
   450msgid "Description:"
   451msgstr "Описание:"
   452
   453#. Top message gives instructions
   454#: ../src/administration-activity/admin/group_edit.py:112
   455msgid "Assign all the users belonging to this group"
   456msgstr "Избиране на всички потребители, принадлежащи към тази група"
   457
   458#: ../src/administration-activity/admin/group_edit.py:358
   459msgid "You need to provide at least a name for your group"
   460msgstr "Необходимо е поне едно име на групата"
   461
   462#: ../src/administration-activity/admin/group_edit.py:372
   463msgid "There is already a group with this name"
   464msgstr "Вече има група с това име"
   465
   466#: ../src/administration-activity/admin/group_list.py:85
   467msgid "Select a class:"
   468msgstr "Изберете клас:"
   469
   470#: ../src/administration-activity/admin/group_list.py:213
   471#: ../src/administration-activity/admin/profile_edit.py:279
   472#: ../src/administration-activity/admin/profile_group_list.py:153
   473msgid "Group"
   474msgstr "Група"
   475
   476#: ../src/administration-activity/admin/group_list.py:224
   477#: ../src/administration-activity/admin/profile_edit.py:289
   478#: ../src/administration-activity/admin/profile_group_list.py:163
   479#: ../src/administration-activity/admin/profile_list.py:197
   480msgid "Description"
   481msgstr "Описание"
   482
   483#: ../src/administration-activity/admin/group_list.py:321
   484msgid "You must first select a group in the list"
   485msgstr "Трябва да изберете група от списъка"
   486
   487#: ../src/administration-activity/admin/group_user_list.py:173
   488#: ../src/administration-activity/admin/user_list.py:214
   489msgid "Birth Date"
   490msgstr "Дата на раждане"
   491
   492#: ../src/administration-activity/admin/log_list.py:94
   493msgid "Select a user:"
   494msgstr "Изберете потребител:"
   495
   496#. Insert the ALL option (HACK, use the user_id -2 to indicate ALL)
   497#: ../src/administration-activity/admin/log_list.py:105
   498msgid "All users"
   499msgstr "Всички потребители"
   500
   501#: ../src/administration-activity/admin/log_list.py:111
   502#: ../src/administration-activity/admin/log_list.py:298
   503#: ../src/administration-activity/admin/profile_list.py:120
   504#: ../src/gcompris/board_config_combo.c:125
   505#: ../src/gcompris/board_config_combo.c:398
   506msgid "Default"
   507msgstr "По подразбиране"
   508
   509#. Reset buttons
   510#: ../src/administration-activity/admin/log_list.py:165
   511msgid "Reset"
   512msgstr "Анулиране"
   513
   514#: ../src/administration-activity/admin/log_list.py:219
   515msgid "Date"
   516msgstr "Дата"
   517
   518#: ../src/administration-activity/admin/log_list.py:229
   519msgid "User"
   520msgstr "Потребител"
   521
   522#: ../src/administration-activity/admin/log_list.py:239
   523msgid "Board"
   524msgstr "Занимание"
   525
   526#: ../src/administration-activity/admin/log_list.py:249
   527#: ../src/redraw-activity/redraw.py:328
   528msgid "Level"
   529msgstr "Ниво"
   530
   531#: ../src/administration-activity/admin/log_list.py:259
   532msgid "Sublevel"
   533msgstr "Под-ниво"
   534
   535#: ../src/administration-activity/admin/log_list.py:269
   536msgid "Duration"
   537msgstr "Времетраене"
   538
   539#: ../src/administration-activity/admin/log_list.py:279
   540msgid "Status"
   541msgstr "Състояние"
   542
   543#: ../src/administration-activity/admin/module_boards.py:41
   544#: ../src/administration-activity/admin/module_boards.py:69
   545msgid "Boards"
   546msgstr "Занимания"
   547
   548#: ../src/administration-activity/admin/module_groups.py:38
   549#: ../src/administration-activity/admin/module_groups.py:61
   550msgid "Groups"
   551msgstr "Групи"
   552
   553#: ../src/administration-activity/admin/module_profiles.py:39
   554#: ../src/administration-activity/admin/module_profiles.py:60
   555msgid "Profiles"
   556msgstr "Профили"
   557
   558#: ../src/administration-activity/admin/module_reports.py:40
   559#: ../src/administration-activity/admin/module_reports.py:69
   560msgid "Reports"
   561msgstr "Доклади"
   562
   563#: ../src/administration-activity/admin/module_reports.py:69
   564#: ../src/administration-activity/admin/module_users.py:39
   565#: ../src/administration-activity/admin/module_users.py:61
   566msgid "Users"
   567msgstr "Потребители"
   568
   569#: ../src/administration-activity/admin/module_users.py:39
   570#: ../src/administration-activity/admin/module_users.py:61
   571msgid "Classes"
   572msgstr "Класове"
   573
   574#: ../src/administration-activity/admin/profile_edit.py:59
   575msgid "Editing a Profile"
   576msgstr "Редактиране на профил"
   577
   578#: ../src/administration-activity/admin/profile_edit.py:64
   579msgid "Editing profile: "
   580msgstr "Редактиране на профил: "
   581
   582#: ../src/administration-activity/admin/profile_edit.py:67
   583msgid "Editing a new profile"
   584msgstr "Редактиране на нов профил"
   585
   586#: ../src/administration-activity/admin/profile_edit.py:86
   587msgid "Profile:"
   588msgstr "Профил:"
   589
   590#. Top message gives instructions
   591#: ../src/administration-activity/admin/profile_edit.py:109
   592msgid "Assign all the groups belonging to this profile"
   593msgstr "Избиране на всички групи, принадлежащи към този профил"
   594
   595#: ../src/administration-activity/admin/profile_edit.py:377
   596msgid "You need to provide at least a name for your profile"
   597msgstr "Трябва да укажете име на профила"
   598
   599#: ../src/administration-activity/admin/profile_edit.py:399
   600msgid "There is already a profile with this name"
   601msgstr "Вече има профил с това име"
   602
   603#: ../src/administration-activity/admin/profile_list.py:187
   604msgid "Profile"
   605msgstr "Профил"
   606
   607#: ../src/administration-activity/admin/profile_list.py:314
   608msgid "[Default]"
   609msgstr "[По подразбиране]"
   610
   611#: ../src/administration-activity/admin/user_edit.py:50
   612msgid "Editing a User"
   613msgstr "Редактиране на потребител"
   614
   615#: ../src/administration-activity/admin/user_edit.py:55
   616msgid "Editing a User "
   617msgstr "Редактиране на потребител "
   618
   619#: ../src/administration-activity/admin/user_edit.py:61
   620msgid "Editing a new user"
   621msgstr "Редактиране на нов потребител"
   622
   623#: ../src/administration-activity/admin/user_edit.py:78
   624msgid "Login:"
   625msgstr "Влизане:"
   626
   627#. FIXME: How to remove the selection
   628#. Label and Entry for the first name
   629#: ../src/administration-activity/admin/user_edit.py:89
   630msgid "First name:"
   631msgstr "Име:"
   632
   633#. Label and Entry for the last name
   634#: ../src/administration-activity/admin/user_edit.py:98
   635msgid "Last name:"
   636msgstr "Фамилия:"
   637
   638#. Label and Entry for the birth date
   639#: ../src/administration-activity/admin/user_edit.py:107
   640msgid "Birth date:"
   641msgstr "Дата на раждане:"
   642
   643#: ../src/administration-activity/admin/user_edit.py:159
   644msgid ""
   645"You need to provide at least a login, first name and last name for your users"
   646msgstr ""
   647"Трябва да укажете поне едно потребителско име, име и фамилия за потребителите"
   648
   649#: ../src/administration-activity/admin/user_edit.py:176
   650msgid "There is already a user with this login"
   651msgstr "Вече има потребител с такова потребителско име"
   652
   653#: ../src/administration-activity/admin/user_list.py:288
   654msgid ""
   655"To import a user list from a file, first select a class.\n"
   656"FILE FORMAT: Your file must be formatted like this:\n"
   657"login;First name;Last name;Date of birth\n"
   658"The separator is autodetected and can be one of ',', ';' or ':'"
   659msgstr ""
   660"За да внесете списък с потребители от файл, първо изберете клас.\n"
   661"ФАЙЛОВ ФОРМАТ: Файлът трябва да бъде форматиран така:\n"
   662"Потребителско име;Име;Фамилия;Дата на раждане\n"
   663"Сепараторът се открива автоматично и трябва да е „,“, „;“ или „:“"
   664
   665#: ../src/administration-activity/admin/user_list.py:366
   666#, python-format
   667msgid ""
   668"One or more logins are not unique !\n"
   669"You need to change them: %s !"
   670msgstr ""
   671"Едно или повече потребителски имена съвпадат!\n"
   672"Трябва да ги промените: %s!"
   673
   674#: ../src/administration-activity/administration.xml.in.h:1
  20675msgid ""
  21676"- In the 'Boards' section you can change the list of activities. Just "
   
  57712"си потребителски имена (влизането се конфигурира)."
  58713
  59 #: ../boards/administration.xml.in.h:4
   714#: ../src/administration-activity/administration.xml.in.h:4
  60715msgid "GCompris Administration Menu"
  61716msgstr "Меню за администриране на GCompris"
  62717
  63 #: ../boards/administration.xml.in.h:5
   718#: ../src/administration-activity/administration.xml.in.h:5
  64719msgid ""
  65720"If you want to fine tune GCompris to your needs, you can use the "
   
  73728"развитието, слабостите и силните страни на техните деца."
  74729
  75 #: ../boards/administration.xml.in.h:6
   730#: ../src/administration-activity/administration.xml.in.h:6
  76731msgid "Left-Click with the mouse to select an activity"
  77732msgstr "Натиснете с левия бутон на мишката, за да изберете задача."
  78733
  79 #: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:1
   734#: ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:1
  80735msgid "Advanced colors"
  81736msgstr "Сложни цветове"
  82737
  83 #: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:2 ../boards/read_colors.xml.in.h:1
   738#: ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:2
   739#: ../src/read_colors-activity/read_colors.xml.in.h:1
  84740msgid "Can read"
  85741msgstr "Можете да четете"
  86742
  87 #: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:3
   743#: ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:3
  88744msgid "Click on the correct color"
  89745msgstr "Натиснете върху правилния цвят"
  90746
  91 #: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:4
   747#: ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:4
  92748msgid "Click on the correct colored box."
  93749msgstr "Натиснете върху правилно оцветената кутийка."
  94750
  95 #: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:5
   751#: ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:5
  96752msgid "Learn to recognize unusual colors."
  97753msgstr "Научете се да разпознавате необичайни цветове."
  98754
  99 #: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:1
   755#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board1.xml.in.h:1
  100756msgid "almond"
  101757msgstr "бадемово"
  102758
  103 #: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:2
   759#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board1.xml.in.h:2
  104760msgid "chestnut"
  105761msgstr "кестеняво"
  106762
  107 #: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:3
   763#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board1.xml.in.h:3
  108764msgid "claret"
  109765msgstr "бордо"
  110766
  111 #: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:4
   767#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board1.xml.in.h:4
  112768msgid "cobalt"
  113769msgstr "кобалтово синьо"
  114770
  115 #: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:5
   771#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board1.xml.in.h:5
  116772msgid "coral"
  117773msgstr "коралов цвят"
  118774
  119 #: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:6
   775#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board1.xml.in.h:6
  120776msgid "corn"
  121777msgstr "царевичен цвят"
  122778
  123 #: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:7
   779#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board1.xml.in.h:7
  124780msgid "cyan"
  125781msgstr "синьо-зелено"
  126782
  127 #: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:8
   783#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board1.xml.in.h:8
  128784msgid "sienna"
  129785msgstr "охра"
  130786
  131 #: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:1
   787#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board2.xml.in.h:1
  132788msgid "lime"
  133789msgstr "лимонено"
  134790
  135 #: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:2
   791#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board2.xml.in.h:2
  136792msgid "sage"
  137793msgstr "пелинов цвят"
  138794
  139 #: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:3
   795#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board2.xml.in.h:3
  140796msgid "salmon"
  141797msgstr "розово-оранжево"
  142798
  143 #: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:4
   799#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board2.xml.in.h:4
  144800msgid "sapphire"
  145801msgstr "сапфирено"
  146802
  147 #: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:5
   803#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board2.xml.in.h:5
  148804msgid "sepia"
  149805msgstr "червеникавокафяво"
  150806
  151 #: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:6
   807#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board2.xml.in.h:6
  152808msgid "sulphur"
  153809msgstr "жълто-зелено"
  154810
  155 #: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:7
   811#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board2.xml.in.h:7
  156812msgid "tea"
  157813msgstr "чаен цвят"
  158814
  159 #: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:8
   815#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board2.xml.in.h:8
  160816msgid "turquoise"
  161817msgstr "тюркоазено"
  162818
  163 #: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:1
   819#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board3.xml.in.h:1
  164820msgid "absinthe"
  165821msgstr "пелин"
  166822
  167 #: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:2
   823#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board3.xml.in.h:2
  168824msgid "alabaster"
  169825msgstr "алабастър"
  170826
  171 #: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:3
   827#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board3.xml.in.h:3
  172828msgid "amber"
  173829msgstr "кехлибарено"
  174830
  175 #: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:4
   831#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board3.xml.in.h:4
  176832msgid "amethyst"
  177833msgstr "аметист"
  178834
  179 #: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:5
   835#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board3.xml.in.h:5
  180836msgid "anise"
  181837msgstr "анасон"
  182838
  183 #: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:6
   839#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board3.xml.in.h:6
  184840msgid "aquamarine"
  185841msgstr "зеленикаво-синьо"
  186842
  187 #: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:7
   843#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board3.xml.in.h:7
  188844msgid "mahogany"
  189845msgstr "махагонов цвят"
  190846
  191 #: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:8
  192 #: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:8
   847#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board3.xml.in.h:8
   848#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board8.xml.in.h:8
  193849msgid "vermilion"
  194850msgstr "яркочервено"
  195851
  196 #: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:1
  197 #: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:1
   852#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board4.xml.in.h:1
   853#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board5.xml.in.h:1
  198854msgid "aubergine"
  199855msgstr "патладжан"
  200856
  201 #: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:2
   857#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board4.xml.in.h:2
  202858msgid "ceruse"
  203859msgstr "оловно бяло"
  204860
  205 #: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:3
   861#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board4.xml.in.h:3
  206862msgid "chartreuse"
  207863msgstr "резеда"
  208864
  209 #: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:4
   865#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board4.xml.in.h:4
  210866msgid "emerald"
  211867msgstr "яркозелено"
  212868
  213 #: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:5
   869#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board4.xml.in.h:5
  214870msgid "fawn"
  215871msgstr "светлобежово"
  216872
  217 #: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:6
   873#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board4.xml.in.h:6
  218874msgid "fuchsia"
  219875msgstr "фуксия"
  220876
  221 #: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:7
   877#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board4.xml.in.h:7
  222878msgid "glaucous"
  223879msgstr "синьозеленикаво"
  224880
  225 #: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:8
   881#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board4.xml.in.h:8
  226882msgid "ruby"
  227883msgstr "рубинов цвят"
  228884
  229 #: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:2
   885#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board5.xml.in.h:2
  230886msgid "auburn"
  231887msgstr "кестеняво"
  232888
  233 #: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:3
   889#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board5.xml.in.h:3
  234890msgid "azure"
  235891msgstr "небесно синьо"
  236892
  237 #: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:4
   893#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board5.xml.in.h:4
  238894msgid "bistre"
  239895msgstr "тъмнокафяво"
  240896
  241 #: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:5
   897#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board5.xml.in.h:5
  242898msgid "celadon"
  243899msgstr "сивозелено"
  244900
  245 #: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:6
   901#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board5.xml.in.h:6
  246902msgid "cerulean"
  247903msgstr "лазурно"
  248904
  249 #: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:7
   905#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board5.xml.in.h:7
  250906msgid "crimson"
  251907msgstr "тъмночервено"
  252908
  253 #: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:8
   909#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board5.xml.in.h:8
  254910msgid "greyish-brown"
  255911msgstr "сивкаво-кафяво"
  256912
  257 #: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:1
   913#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board6.xml.in.h:1
  258914msgid "dove"
  259915msgstr "гълъбов цвят"
  260916
  261 #: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:2
   917#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board6.xml.in.h:2
  262918msgid "garnet"
  263919msgstr "гранат"
  264920
  265 #: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:3
   921#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board6.xml.in.h:3
  266922msgid "indigo"
  267923msgstr "мастилено синьо"
  268924
  269 #: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:4
   925#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board6.xml.in.h:4
  270926msgid "ivory"
  271927msgstr "слонова кост"
  272928
  273 #: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:5
   929#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board6.xml.in.h:5
  274930msgid "jade"
  275931msgstr "нефрит"
  276932
  277 #: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:6
   933#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board6.xml.in.h:6
  278934msgid "lavender"
  279935msgstr "бледолилаво"
  280936
  281 #: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:7
   937#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board6.xml.in.h:7
  282938msgid "lichen"
  283939msgstr "лишей"
  284940
  285 #: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:8
   941#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board6.xml.in.h:8
  286942msgid "wine"
  287943msgstr "винен цвят"
  288944
  289 #: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:1
   945#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board7.xml.in.h:1
  290946msgid "larch"
  291947msgstr "лиственица"
  292948
  293 #: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:2
   949#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board7.xml.in.h:2
  294950msgid "lilac"
  295951msgstr "светловиолетово"
  296952
  297 #: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:3
   953#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board7.xml.in.h:3
  298954msgid "magenta"
  299955msgstr "пурпурен цвят"
  300956
  301 #: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:4
   957#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board7.xml.in.h:4
  302958msgid "malachite"
  303959msgstr "малахит"
  304960
  305 #: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:5
   961#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board7.xml.in.h:5
  306962msgid "mimosa"
  307963msgstr "мимоза"
  308964
  309 #: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:6
   965#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board7.xml.in.h:6
  310966msgid "navy"
  311967msgstr "тъмно синьо"
  312968
  313 #: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:7
   969#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board7.xml.in.h:7
  314970msgid "ochre"
  315971msgstr "охра"
  316972
  317 #: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:8
   973#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board7.xml.in.h:8
  318974msgid "olive"
  319975msgstr "маслиненозелено"
  320976
  321 #: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:1
   977#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board8.xml.in.h:1
  322978msgid "greyish blue"
  323979msgstr "сивкаво-синьо"
  324980
  325 #: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:2
   981#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board8.xml.in.h:2
  326982msgid "mauve"
  327983msgstr "бледомораво"
  328984
  329 #: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:3
   985#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board8.xml.in.h:3
  330986msgid "opaline"
  331987msgstr "опал"
  332988
  333 #: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:4
   989#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board8.xml.in.h:4
  334990msgid "pistachio"
  335991msgstr "фъстъчено"
  336992
  337 #: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:5
   993#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board8.xml.in.h:5
  338994msgid "platinum"
  339995msgstr "платина"
  340996
  341 #: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:6
   997#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board8.xml.in.h:6
  342998msgid "purple"
  343999msgstr "мораво"
  3441000
  345 #: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:7
   1001#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board8.xml.in.h:7
  3461002msgid "ultramarine"
  3471003msgstr "ултрамарин"
  3481004
  349 #: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:1
   1005#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board9.xml.in.h:1
  3501006msgid "dark purple"
  3511007msgstr "тъмномораво"
  3521008
  353 #: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:2
   1009#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board9.xml.in.h:2
  3541010msgid "plum"
  3551011msgstr "тъмновиолетово"
  3561012
  357 #: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:3
   1013#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board9.xml.in.h:3
  3581014msgid "prussian blue"
  3591015msgstr "берлинско синьо"
  3601016
  361 #: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:4
   1017#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board9.xml.in.h:4
  3621018msgid "rust"
  3631019msgstr "ръждив цвят"
  3641020
  365 #: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:5
   1021#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board9.xml.in.h:5
  3661022msgid "saffron"
  3671023msgstr "минзухарен цвят"
  3681024
  369 #: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:6
   1025#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board9.xml.in.h:6
  3701026msgid "vanilla"
  3711027msgstr "ванилия"
  3721028
  373 #: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:7
   1029#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board9.xml.in.h:7
  3741030msgid "verdigris"
  3751031msgstr "зеленикаво"
  3761032
  377 #: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:8
   1033#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board9.xml.in.h:8
  3781034msgid "veronese"
  3791035msgstr "веронез"
  3801036
  381 #: ../boards/algebra_by.xml.in.h:1
   1037#. TRANSLATORS: Put here the mathematical operators '+-x/' for  your language.
   1038#: ../src/algebra_by-activity/algebra.c:181
   1039#: ../src/memory-activity/memory.c:945
   1040msgid "+-×÷"
   1041msgstr "+-.:"
   1042
   1043#: ../src/algebra_by-activity/algebra_by.xml.in.h:1
  3821044msgid ""
  3831045"A multiplication of two numbers is displayed. At the right of the equals "
   
  3901052"натиснете „Enter“, за да проверите отговора. Ако сгрешите, опитайте отново."
  3911053
  392 #: ../boards/algebra_by.xml.in.h:2 ../boards/algebra_minus.xml.in.h:2
  393 #: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:2
   1054#: ../src/algebra_by-activity/algebra_by.xml.in.h:2
   1055#: ../src/algebra_minus-activity/algebra_minus.xml.in.h:2
   1056#: ../src/algebra_plus-activity/algebra_plus.xml.in.h:2
  3941057msgid "Answer some algebra questions"
  3951058msgstr "Отговаряне на въпроси по алгебра"
  3961059
  397 #: ../boards/algebra_by.xml.in.h:3
   1060#: ../src/algebra_by-activity/algebra_by.xml.in.h:3
  3981061msgid "In a limited time, give the product of two numbers"
  3991062msgstr "Намерете произведението от двете числа в кратко време."
  4001063
  401 #: ../boards/algebra_by.xml.in.h:4
   1064#: ../src/algebra_by-activity/algebra_by.xml.in.h:4
  4021065msgid "Multiplication table"
  4031066msgstr "Таблица за умножение"
  4041067
  405 #: ../boards/algebra_by.xml.in.h:5
   1068#: ../src/algebra_by-activity/algebra_by.xml.in.h:5
  4061069msgid "Practice the multiplication operation"
  4071070msgstr "Упражнения по умножение"
  4081071
  409 #: ../boards/algebra_group.xml.in.h:1
  410 msgid "Go to Algebra activities"
  411 msgstr "Задачи по алгебра"
  412 
  413 #: ../boards/algebra_group.xml.in.h:2 ../boards/menu.xml.in.h:18
  414 msgid "Left-click the mouse on an activity to select it."
  415 msgstr "Натиснете с левия бутон на мишката, за да изберете задача."
  416 
  417 #: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:1 ../boards/erase_clic.xml.in.h:1
  418 #: ../boards/erase_doubleclick.xml.in.h:1
   1072#: ../src/algebra_guesscount-activity/algebra_guesscount.xml.in.h:1
   1073#: ../src/erase_clic-activity/erase_clic.xml.in.h:1
  4191074msgid ""
  4201075"Animal pictures come from the Animal Photography Page of Ralf Schmode "
   
  4261081"Ралф!"
  4271082
  428 #: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:2
   1083#: ../src/algebra_guesscount-activity/algebra_guesscount.xml.in.h:2
  4291084msgid ""
  4301085"At the top of the board area, choose the numbers and arithmetic operators "
   
  4351090"операции в горната част. Те могат да се отменят, като ги натиснете с мишката."
  4361091
  437 #: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:3
   1092#: ../src/algebra_guesscount-activity/algebra_guesscount.xml.in.h:3
  4381093msgid ""
  4391094"Deploy a strategy to arrange a set of arithmetic operations to match a given "
   
  4431098"зададения резултат."
  4441099
  445 #: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:4
   1100#: ../src/algebra_guesscount-activity/algebra_guesscount.xml.in.h:4
  4461101msgid "Find the series of correct operations that matches the given answer"
  4471102msgstr "Намерете правилните действия, за да се получи резултата."
  4481103
  449 #: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:5
   1104#: ../src/algebra_guesscount-activity/algebra_guesscount.xml.in.h:5
  4501105msgid "The four arithmetic operations. Combine several arithmetic operations."
  4511106msgstr "Четирите аритметични операции. Комбинирайте по няколко от тях."
  4521107
  453 #: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:6
   1108#: ../src/algebra_guesscount-activity/algebra_guesscount.xml.in.h:6
  4541109msgid ""
  4551110"Work out the right combination of numbers and operations to match the given "
   
  4591114"зададения резултат."
  4601115
  461 #: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:1
   1116#: ../src/algebra_minus-activity/algebra_minus.xml.in.h:1
  4621117msgid ""
  4631118"A subtraction problem with two numbers is displayed. At the right of the "
   
  4701125"и натиснете „Enter“, за да проверите отговора. Ако сгрешите, опитайте отново."
  4711126
  472 #: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:3
   1127#: ../src/algebra_minus-activity/algebra_minus.xml.in.h:3
  4731128msgid "In a limited time, find the difference between two numbers"
  4741129msgstr "Намерете разликата от двете числа в кратко време"
  4751130
  476 #: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:4
   1131#: ../src/algebra_minus-activity/algebra_minus.xml.in.h:4
  4771132msgid "Practice the subtraction operation"
  4781133msgstr "Упражнения по изваждане"
  4791134
  480 #: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:5
   1135#: ../src/algebra_minus-activity/algebra_minus.xml.in.h:5
  4811136msgid "Simple subtraction"
  4821137msgstr "Просто изваждане"
  4831138
  484 #: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:1
   1139#: ../src/algebra_plus-activity/algebra_plus.xml.in.h:1
  4851140msgid ""
  4861141"An addition problem with two numbers is displayed. At the right of the "
   
  4931148"и натиснете „Enter“, за да проверите отговора. Ако сгрешите, опитайте отново."
  4941149
  495 #: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:3
   1150#: ../src/algebra_plus-activity/algebra_plus.xml.in.h:3
  4961151msgid ""
  4971152"In a limited time, find the sum of of two numbers. Introduction to simple in-"
   
  5001155"Намерете сбора на двете числа в кратко време. Въведение в простото събиране."
  5011156
  502 #: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:4
   1157#: ../src/algebra_plus-activity/algebra_plus.xml.in.h:4
  5031158msgid "Practice the addition operation"
  5041159msgstr "Упражнения по събиране"
  5051160
  506 #: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:5
   1161#: ../src/algebra_plus-activity/algebra_plus.xml.in.h:5
  5071162msgid "Simple addition. Can recognize written numbers"
  5081163msgstr "Просто събиране. Умение да се разпознават числа."
  5091164
  510 #: ../boards/algebramenu.xml.in.h:1
  511 msgid "Go to calculation activities"
  512 msgstr "Задачи по математика"
  513 
  514 #: ../boards/algebramenu.xml.in.h:2
  515 msgid "Various calculation activities."
  516 msgstr "Различни задачи по математика."
  517 
  518 #: ../boards/algorithm.xml.in.h:1
   1165#: ../src/algorithm-activity/algorithm.xml.in.h:1
  5191166msgid "Complete a list of symbols"
  5201167msgstr "Завършете списъка със символи"
  5211168
  522 #: ../boards/algorithm.xml.in.h:2
   1169#: ../src/algorithm-activity/algorithm.xml.in.h:2
  5231170msgid "Find the next symbol in a list."
  5241171msgstr "Намерете следващия символ в списъка."
  5251172
  526 #: ../boards/algorithm.xml.in.h:3
   1173#: ../src/algorithm-activity/algorithm.xml.in.h:3
  5271174msgid "Logic training activity"
  5281175msgstr "Упражнения за развиване на логиката"
  5291176
  530 #: ../boards/algorithm.xml.in.h:4 ../boards/hexagon.xml.in.h:3
  531 #: ../boards/melody.xml.in.h:4
   1177#: ../src/algorithm-activity/algorithm.xml.in.h:4
   1178#: ../src/hexagon-activity/hexagon.xml.in.h:3
   1179#: ../src/melody-activity/melody.xml.in.h:4
  5321180msgid "Move and click the mouse"
  5331181msgstr "Движение и натискане с мишката"
  5341182
  535 #: ../boards/algorithm.xml.in.h:5
   1183#: ../src/algorithm-activity/algorithm.xml.in.h:5
  5361184msgid "algorithm"
  5371185msgstr "Алгоритъм"
  5381186
  539 #: ../boards/anim.xml.in.h:1
   1187#: ../src/anim-activity/anim.xml.in.h:1
  5401188msgid "Create a drawing or an animation"
  5411189msgstr "Създайте рисунка или анимация"
  5421190
  543 #: ../boards/anim.xml.in.h:2
   1191#: ../src/anim-activity/anim.xml.in.h:2
  5441192msgid "Free drawing and animation tool."
  5451193msgstr "Свободен инструмент за рисуване и анимация."
  5461194
  547 #: ../boards/anim.xml.in.h:3
   1195#: ../src/anim-activity/anim.xml.in.h:3
  5481196msgid ""
  5491197"In this game, children can draw freely. The goal is to discover how to "
   
  5561204"да е още по-забавно за децата, може да се използва и набор от изображения."
  5571205
  558 #: ../boards/anim.xml.in.h:4 ../boards/draw.xml.in.h:4
   1206#: ../src/anim-activity/anim.xml.in.h:4 ../src/draw-activity/draw.xml.in.h:4
  5591207msgid "Needs to be capable of moving and clicking the mouse easily"
  5601208msgstr "Навици за лесно владеене на мишката."
  5611209
  562 #: ../boards/anim.xml.in.h:5
   1210#: ../src/anim-activity/anim.xml.in.h:5
  5631211msgid ""
  5641212"Select a drawing tool on the left, and a color down the bottom. Then click "
  5651213"and drag in the white area to create a new shape. Once you've completed a "
  566 "drawing, you can take a snapshot of it with the 'camera' button. This "
  567 "creates a new image with the same content, a copy of your image. You can "
  568 "then edit it by moving objects a little bit or adding/deleting objects. When "
  569 "you create several drawings and then click on the 'film' button, you will "
  570 "see all your images in a continuous slide-show (an infinite loop pattern). "
  571 "You can also change the viewing speed in this mode. In viewing mode, click "
  572 "on the 'drawing' button to return to drawing mode. You can then edit each "
  573 "image in your animation, by using the image selector in the bottom-left "
  574 "corner of the screen. You can also save and reload your animations with the "
  575 "'floppy disk' and 'folder' buttons."
   1214"drawing, you can select a new frame to work on by selecting one of the small "
   1215"rectangles on the bottom. Each frame contains the same content as its "
   1216"previous one. You can then edit it by moving objects a little bit or adding/"
   1217"deleting objects. When you create several frames and then click on the "
   1218"'film' button, you will see all your images in a continuous slide-show (an "
   1219"infinite loop pattern). You can change the last image in your film by right "
   1220"clicking on a time frame. You can also change the viewing speed in this "
   1221"mode. In viewing mode, click on the 'drawing' button to return to drawing "
   1222"mode. You can also save and reload your animations with the 'floppy disk' "
   1223"and 'folder' buttons."
  5761224msgstr ""
  5771225"Изберете инструмент за рисуване вляво и цвят от долната част. След това "
  5781226"натискайте и местете в бялата зона, за да създадете нова форма. Когато "
  579 "рисунката е готова, можете да я снимате с бутона „камера“, като така се "
  580 "създава ново изображение със същото съдържание. После можете да местите "
  581 "обекти по малко или да ги добавяте/изтривате. Направете няколко рисунки и "
  582 "натиснете бутона „филм“. Ще видите всичките си изображения в безкраен "
  583 "кръговрат. Можете да променяте скоростта на преглед на този режим. В режим "
  584 "на преглед, натиснете бутона „рисунка“, за да се върнете към рисунката. След "
  585 "това можете да редактирате всяко от изображенията на анимацията, използвайки "
  586 "избора в долната лява част на екрана. Можете да запазвате и отваряте наново "
  587 "анимации с бутоните „дискета“ и „папка“."
  588 
  589 #: ../boards/awele.xml.in.h:1
   1227"рисунката е готова, можете да изберете нов кадър, като избeрете един от "
   1228"правоъгълниците отдолу. Всеки кадър съдържа същото като предхождащия го. "
   1229"После можете да го редактирате като местите обекти по малко или да ги "
   1230"добавяте/изтривате. Направете няколко кадъра и натиснете бутона „филм“. Ще "
   1231"видите всичките си изображения в безкраен кръговрат. Можете да редактирате "
   1232"последното изображение във филма като натиснете с десния бутон на мишката "
   1233"върху времето. Можете да променяте скоростта на преглед на този режим. В "
   1234"режим на преглед, натиснете бутона „рисунка“, за да се върнете към "
   1235"рисунката. Можете да запазвате и отваряте наново анимации с бутоните "
   1236"„дискета“ и „папка“."
   1237
   1238#: ../src/awele-activity/awele.c:158
   1239#, c-format
   1240msgid ""
   1241"File '%s' is not found.\n"
   1242"You cannot play this activity."
   1243msgstr ""
   1244"Файлът „%s“ не е открит.\n"
   1245"Това занимание няма да работи."
   1246
   1247#: ../src/awele-activity/awele.c:349
   1248msgid "NORTH"
   1249msgstr "СЕВЕР"
   1250
   1251#: ../src/awele-activity/awele.c:361
   1252msgid "SOUTH"
   1253msgstr "ЮГ"
   1254
   1255#: ../src/awele-activity/awele.c:523
   1256msgid "Choose a house"
   1257msgstr "Изберете къща"
   1258
   1259#: ../src/awele-activity/awele.c:638
   1260msgid "Your turn to play ..."
   1261msgstr "Ваш ред е…"
   1262
   1263#: ../src/awele-activity/awele.c:679
   1264msgid "Not allowed! Try again !"
   1265msgstr "Не е позволено! Опитайте отново!"
   1266
   1267#: ../src/awele-activity/awele.xml.in.h:1
  5901268msgid ""
  5911269"At the beginning of the game four seeds are placed in each house. Players "
   
  6351313"Oware&gt;)"
  6361314
  637 #: ../boards/awele.xml.in.h:2
   1315#: ../src/awele-activity/awele.xml.in.h:2
  6381316msgid "Oware"
  6391317msgstr "Оваре"
  6401318
  641 #: ../boards/awele.xml.in.h:3
   1319#: ../src/awele-activity/awele.xml.in.h:3
  6421320msgid "Play the Oware strategy game against Tux"
  6431321msgstr "Стратегическа игра „Оваре“ срещу Тъкс"
  6441322
  645 #: ../boards/awele.xml.in.h:4
   1323#: ../src/awele-activity/awele.xml.in.h:4
  6461324msgid ""
  6471325"The object of the game is to capture more seeds than one's opponent. Since "
   
  6611339"семената от своята страна на дъската."
  6621340
  663 #: ../boards/babymatch.xml.in.h:1 ../boards/babymatch/board1_0.xml.in.h:1
  664 #: ../boards/babymatch/board2_0.xml.in.h:1
  665 #: ../boards/babymatch/board3_0.xml.in.h:1
  666 #: ../boards/babymatch/board4_0.xml.in.h:1
  667 #: ../boards/babymatch/board5_0.xml.in.h:1
  668 #: ../boards/babymatch/board6_0.xml.in.h:1
  669 #: ../boards/babymatch/board7_0.xml.in.h:1
   1341#: ../src/babymatch-activity/babymatch.xml.in.h:1
   1342#: ../src/babymatch-activity/resources/babymatch/board1_0.xml.in.h:1
   1343#: ../src/babymatch-activity/resources/babymatch/board2_0.xml.in.h:1
   1344#: ../src/babymatch-activity/resources/babymatch/board3_0.xml.in.h:1
   1345#: ../src/babymatch-activity/resources/babymatch/board4_0.xml.in.h:1
   1346#: ../src/babymatch-activity/resources/babymatch/board5_0.xml.in.h:1
   1347#: ../src/babymatch-activity/resources/babymatch/board6_0.xml.in.h:1
   1348#: ../src/babymatch-activity/resources/babymatch/board7_0.xml.in.h:1
  6701349msgid "Drag and Drop the items to make them match"
  6711350msgstr "Изтегляйте и пускайте обекти, за да съвпаднат"
  6721351
  673 #: ../boards/babymatch.xml.in.h:2
   1352#: ../src/babymatch-activity/babymatch.xml.in.h:2
  6741353msgid ""
  6751354"In the main board area, a set of objects is displayed. In the vertical box "
   
  6861365"пространство на основната дъска."
  6871366
  688 #: ../boards/babymatch.xml.in.h:3
   1367#: ../src/babymatch-activity/babymatch.xml.in.h:3
  6891368msgid "Matching Items"
  6901369msgstr "Съвпадане на обекти"
  6911370
  692 #: ../boards/babymatch.xml.in.h:4
   1371#: ../src/babymatch-activity/babymatch.xml.in.h:4
  6931372msgid "Motor coordination. Conceptual matching."
  6941373msgstr "Двигателна координация. Идея за асоциации."
  6951374
  696 #: ../boards/babymatch.xml.in.h:5
   1375#: ../src/babymatch-activity/babymatch.xml.in.h:5
  6971376msgid "Mouse manipulation: movement, drag and drop. Cultural references."
  6981377msgstr ""
  6991378"Управление на мишката: движение, изтегляне и пускане. Обработване на връзки."
  7001379
  701 #: ../boards/babyshapes.xml.in.h:1
   1380#: ../src/babymatch-activity/shapegame.c:1847
   1381#: ../src/click_on_letter-activity/click_on_letter.c:625
   1382#: ../src/colors-activity/colors.c:169
   1383#, c-format
   1384msgid ""
   1385"<b>%1$s</b> configuration\n"
   1386" for profile <b>%2$s</b>"
   1387msgstr ""
   1388"Настройки на <b>%1$s</b>\n"
   1389" за профил <b>%2$s</b>"
   1390
   1391#: ../src/babyshapes-activity/babyshapes.xml.in.h:1
  7021392msgid "Complete the puzzle"
  7031393msgstr "Завършете пъзела"
  7041394
  705 #: ../boards/babyshapes.xml.in.h:2
   1395#: ../src/babyshapes-activity/babyshapes.xml.in.h:2
  7061396msgid ""
  7071397"Complete the puzzle by dragging each piece from the set of pieces on the "
   
  7091399msgstr "Завършете пъзела, като изтегляте парченцата, подредени отляво."
  7101400
  711 #: ../boards/babyshapes.xml.in.h:3
   1401#: ../src/babyshapes-activity/babyshapes.xml.in.h:3
  7121402msgid "Drag and Drop the shapes on their respective targets"
  7131403msgstr "Изтегляйте и пускайте формите в съответните места"
  7141404
  715 #: ../boards/babyshapes.xml.in.h:4
   1405#: ../src/babyshapes-activity/babyshapes.xml.in.h:4
  7161406msgid "Good mouse-control"
  7171407msgstr "Добър контрол на мишката"
  7181408
  719 #: ../boards/babyshapes.xml.in.h:5
  720 msgid ""
  721 "The dog is provided by Andre Connes and released under the GPL.\n"
  722 "Artist: Gauguin, Paul. Title Arearea. Licence: Public Domain. Source: http://"
  723 "commons.wikimedia.org/wiki/Image:Paul_Gauguin_006.jpg\n"
  724 "Artist: Pieter Bruegel the Elder. Title: The peasants wedding. Licence: "
  725 "Public Domain. Source: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:"
  726 "Pieter_Bruegel_d._Ä._011.jpg\n"
  727 "Description: The Lady and the Unicorn (tapestries). Author: Pierre-Emmanuel "
  728 "Malissin and Frédéric Valdes. Licence: Free but requires the site and "
  729 "author. Source: http://www.galerie.roi-president.com\n"
  730 "Artist: Vincent van Gogh. Title: Bedroom in Arles. Licence: Public Domain. "
  731 "Source: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Vincent_Van_Gogh_0011.jpg\n"
  732 "Artist: Ambrosius Bosschaert the Elder. Title: Flower Still Life. Licence: "
  733 "Public Domain. Source: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:"
  734 "Ambrosius_Bosschaert,_the_Elder_04.jpg"
  735 msgstr ""
  736 "Кучето е предоставено от Андре Кон и е издадено под GPL.\n"
  737 "Художник: Пол Гоген. Заглавие: „Ареария“. Лиценз: обществено достояние. "
  738 "Източник: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Paul_Gauguin_006.jpg\n"
  739 "Художник: Питер Брьогел Стари. Заглавие: „Селска сватба“. Лиценз: обществено "
  740 "достояние. Източник: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:"
  741 "Pieter_Bruegel_d._Ä._011.jpg\n"
  742 "Описание: „Дамата с еднорога“ (гоблени). Автор: Пиер-Емануел Малисен и "
  743 "Фредерик Валдес. Лиценз: Свободен, но изисква цитирането на уеб-сайта и "
  744 "автора. Източник: http://www.galerie.roi-president.com\n"
  745 "Художник: Винсент ван Гог. Заглавие: „Спалня в Арл“. Лиценз: обществено "
  746 "достояние. Източник: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:"
  747 "Vincent_Van_Gogh_0011.jpg\n"
  748 "Художник: Амброзий Босшарт Стари. Заглавие: „Натюрморт с цветя“. Лиценз: "
  749 "обществено достояние. Източник: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:"
  750 "Ambrosius_Bosschaert,_the_Elder_04.jpg"
  751 
  752 #: ../boards/babyshapes/board5_0.xml.in.h:1
   1409#: ../src/babyshapes-activity/babyshapes.xml.in.h:5
   1410msgid "The dog is provided by Andre Connes and released under the GPL"
   1411msgstr "Кучето е предоставено от Андре Кон и е под GPL."
   1412
   1413#: ../src/babyshapes-activity/resources/babyshapes/board5_0.xml.in.h:1
  7531414msgid "Hello ! My name is Lock."
  7541415msgstr "Здравейте! Казвам се Шаро."
  7551416
  756 #: ../boards/babyshapes/board6_0.xml.in.h:1
   1417#: ../src/babyshapes-activity/resources/babyshapes/board6_0.xml.in.h:1
  7571418msgid "Lock on the grass."
  7581419msgstr "Шаро на тревата."
  7591420
  760 #: ../boards/babyshapes/board7_0.xml.in.h:1
   1421#: ../src/babyshapes-activity/resources/babyshapes/board7_0.xml.in.h:1
  7611422msgid "Lock with colored shapes."
  7621423msgstr "Оцветен Шаро."
   
  7641425# FIXME: Не мога да издиря превода на тази картина на български.
  7651426# http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Paul_Gauguin_006.jpg
  766 #: ../boards/babyshapes/board8_0.xml.in.h:1
   1427#: ../src/babyshapes-activity/resources/babyshapes/board8_0.xml.in.h:1
  7671428msgid "Paul Gauguin, Arearea - 1892"
  7681429msgstr "Пол Гоген, „Ареария“ — 1892 г."
  7691430
  770 #: ../boards/babyshapes/board8_1.xml.in.h:1
   1431#: ../src/babyshapes-activity/resources/babyshapes/board8_1.xml.in.h:1
  7711432msgid "Pieter Bruegel the Elder, The peasants wedding - 1568"
  7721433msgstr "Питер Брьогел Стари, „Селска сватба“ — 1568 г."
  7731434
  774 #: ../boards/babyshapes/board8_2.xml.in.h:1
   1435#: ../src/babyshapes-activity/resources/babyshapes/board8_2.xml.in.h:1
  7751436msgid "The Lady and the Unicorn - XVe century"
  7761437msgstr "„Дамата с еднорога“ — 15-и век"
  7771438
  778 #: ../boards/babyshapes/board8_3.xml.in.h:1
   1439#: ../src/babyshapes-activity/resources/babyshapes/board8_3.xml.in.h:1
  7791440msgid "Vincent van Gogh, Bedroom in Arles - 1888"
  7801441msgstr "Винсент ван Гог, „Спалня в Арл“ — 1888 г."
  7811442
  7821443# FIXME: Не съм сигурен за транслитерацията на името.
  783 #: ../boards/babyshapes/board8_4.xml.in.h:1
   1444#: ../src/babyshapes-activity/resources/babyshapes/board8_4.xml.in.h:1
  7841445msgid "Ambrosius Bosschaert the Elder, Flower Still Life - 1614"
  785 msgstr "Амброзий Босшарт Стари, „Натюрморт с цветя“ — 1614 г."
  786 
  787 #: ../boards/ballcatch.xml.in.h:1
   1446msgstr "Амброзий Бошар Стари, „Натюрморт с цветя“ — 1614 г."
   1447
   1448#: ../src/ballcatch-activity/ballcatch.xml.in.h:1
  7881449msgid "Make the ball go to Tux"
  7891450msgstr "Ритнете топката към Тъкс"
  7901451
  791 #: ../boards/ballcatch.xml.in.h:2
   1452#: ../src/ballcatch-activity/ballcatch.xml.in.h:2
  7921453msgid ""
  7931454"Press the two shift keys at the same time, to make the ball go in a straight "
   
  7951456msgstr "За да хвърлите топката, натиснете заедно двата клавиша „Shift“."
  7961457
  797 #: ../boards/bargame.xml.in.h:1
   1458#: ../src/bargame-activity/bargame.xml.in.h:1
  7981459msgid "Brain"
  7991460msgstr "Съобразителност"
  8001461
  801 #: ../boards/bargame.xml.in.h:2
   1462#: ../src/bargame-activity/bargame.xml.in.h:2
  8021463msgid "Don't use the last ball"
  8031464msgstr "Не използвайте последната топка"
  8041465
  805 #: ../boards/bargame.xml.in.h:3 ../boards/hexagon.xml.in.h:2
   1466#: ../src/bargame-activity/bargame.xml.in.h:3
   1467#: ../src/hexagon-activity/hexagon.xml.in.h:2
  8061468msgid "Logic-training activity"
  8071469msgstr "Упражнения за развиване на логиката"
  8081470
  809 #: ../boards/bargame.xml.in.h:4
   1471#: ../src/bargame-activity/bargame.xml.in.h:4
  8101472msgid ""
  8111473"Place balls in the holes. You win if the computer has to place the last "
   
  8151477"искате Тъкс да започне пръв, просто натиснете върху него."
  8161478
  817 #: ../boards/bargame.xml.in.h:5
   1479#: ../src/bargame-activity/bargame.xml.in.h:5
  8181480msgid "bar game"
  8191481msgstr "Игра с изключване"
  8201482
  821 #: ../boards/billard.xml.in.h:1
   1483#: ../src/billard-activity/billard.c:89 ../src/erase-activity/erase.c:122
   1484#: ../src/erase-activity/erase.xml.in.h:4
   1485msgid "Move the mouse"
   1486msgstr "Движете мишката"
   1487
   1488#: ../src/billard-activity/billard.xml.in.h:1
  8221489msgid "Kick the ball into the black hole on the right"
  8231490msgstr "Ритнете топката към черната дупка вдясно"
  8241491
  825 #: ../boards/billard.xml.in.h:2
   1492#: ../src/billard-activity/billard.xml.in.h:2
  8261493msgid "Kick the ball into the goal"
  8271494msgstr "Вкарайте топката в целта"
  8281495
  829 #: ../boards/billard.xml.in.h:3 ../boards/chess_computer.xml.in.h:3
  830 #: ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:4 ../boards/chess_partyend.xml.in.h:3
  831 #: ../boards/clickgame.xml.in.h:5 ../boards/connect4-2players.xml.in.h:5
  832 #: ../boards/connect4.xml.in.h:6 ../boards/doubleclick.xml.in.h:4
  833 #: ../boards/erase.xml.in.h:3 ../boards/erase_clic.xml.in.h:6
  834 #: ../boards/erase_doubleclick.xml.in.h:6 ../boards/fifteen.xml.in.h:2
  835 #: ../boards/hanoi.xml.in.h:3 ../boards/memory.xml.in.h:4
  836 #: ../boards/tangram.xml.in.h:8
   1496#: ../src/billard-activity/billard.xml.in.h:3
   1497#: ../src/chess_computer-activity/chess_computer.xml.in.h:2
   1498#: ../src/chess_movelearn-activity/chess_movelearn.xml.in.h:3
   1499#: ../src/chess_partyend-activity/chess_partyend.xml.in.h:2
   1500#: ../src/clickgame-activity/clickgame.xml.in.h:5
   1501#: ../src/connect4-2players-activity/connect4-2players.xml.in.h:5
   1502#: ../src/connect4-activity/connect4.xml.in.h:6
   1503#: ../src/erase-activity/erase.xml.in.h:3
   1504#: ../src/erase_clic-activity/erase_clic.xml.in.h:6
   1505#: ../src/fifteen-activity/fifteen.xml.in.h:2
   1506#: ../src/hanoi-activity/hanoi.xml.in.h:3
   1507#: ../src/memory-activity/memory.xml.in.h:4
   1508#: ../src/penalty-activity/penalty.xml.in.h:4
   1509#: ../src/tangram-activity/tangram.xml.in.h:8
  8371510msgid "Mouse-manipulation"
  8381511msgstr "Операции с мишката"
  8391512
  840 #: ../boards/billard.xml.in.h:4
   1513#: ../src/billard-activity/billard.xml.in.h:4
  8411514msgid ""
  8421515"Point the mouse and click on the ball, to set the speed and direction of the "
   
  8461519"по-близо до центъра натиснете, толкова по-бавно ще се движи топката."
  8471520
  848 #: ../boards/billard.xml.in.h:5
   1521#: ../src/billard-activity/billard.xml.in.h:5
  8491522msgid "The football game"
  8501523msgstr "Игра на футбол"
  8511524
  852 #: ../boards/canal_lock.xml.in.h:1
   1525#: ../src/boards/menu2.c:135
   1526msgid "Main Menu Second Version"
   1527msgstr "Втора версия на главното меню"
   1528
   1529#: ../src/boards/menu2.c:136
   1530msgid "Select a Board"
   1531msgstr "Изберете игра"
   1532
   1533#: ../src/boards/python.c:63 ../src/boards/python.c:87
   1534msgid "Python Board"
   1535msgstr "Дъска Питон"
   1536
   1537#: ../src/boards/python.c:64
   1538msgid "Special board that embeds python into GCompris."
   1539msgstr "Специална дъска, която вгражда Питон в GCompris."
   1540
   1541#: ../src/boards/python.c:88
   1542msgid "Special board that embeds python into gcompris."
   1543msgstr "Специална дъска, която вгражда Питон в GCompris."
   1544
   1545#: ../src/canal_lock-activity/canal_lock.xml.in.h:1
   1546#: ../src/watercycle-activity/watercycle.xml.in.h:2
   1547msgid "Drawing by Stephane Cabaraux."
   1548msgstr "Рисунката е от Стефан Кабаро."
   1549
   1550#: ../src/canal_lock-activity/canal_lock.xml.in.h:2
  8531551msgid "Operate a canal lock"
  8541552msgstr "Управление на шлюз в канал"
  8551553
  856 #: ../boards/canal_lock.xml.in.h:2
   1554#: ../src/canal_lock-activity/canal_lock.xml.in.h:3
  8571555msgid ""
  8581556"Tux is in trouble, and needs to take his boat through a lock. Help Tux and "
   
  8621560"разберете как работи шлюза в канал."
  8631561
  864 #: ../boards/canal_lock.xml.in.h:3
   1562#: ../src/canal_lock-activity/canal_lock.xml.in.h:4
  8651563msgid ""
  8661564"You are in charge of the canal lock. Open the gates and the locks in the "
   
  8701568"последователност, така че Тъкс да може да се движи и в двете посоки."
  8711569
  872 #: ../boards/chat.xml.in.h:1
   1570#: ../src/chat-activity/chat.py:77
   1571msgid "All messages will be displayed here.\n"
   1572msgstr "Всички съобщения ще бъдат показвани тук.\n"
   1573
   1574#: ../src/chat-activity/chat.py:128
   1575msgid "Your Friends"
   1576msgstr "Вашите приятели"
   1577
   1578#: ../src/chat-activity/chat.py:161
   1579msgid "Your Channel"
   1580msgstr "Вашият канал"
   1581
   1582#: ../src/chat-activity/chat.py:187
   1583msgid ""
   1584"Type your message here, to send to other GCompris users on your local "
   1585"network."
   1586msgstr ""
   1587"Въведете съобщението си тук, за да го изпратите до други потребители на "
   1588"GCompris в локалната мрежа."
   1589
   1590#: ../src/chat-activity/chat.py:202
   1591msgid ""
   1592"ERROR: Failed to initialize the network interface. You cannot communicate."
   1593msgstr ""
   1594"ГРЕШКА: Мрежовият интерфейс не може да бъде инициализиран. Не може да се "
   1595"осъществи комуникация."
   1596
   1597#: ../src/chat-activity/chat.py:326
   1598msgid "You must set a channel in your channel entry box first.\n"
   1599msgstr "Първо трябва да зададете канал.\n"
   1600
   1601#: ../src/chat-activity/chat.py:327
   1602msgid "Your friends must set the same channel in order to communicate with you"
   1603msgstr ""
   1604"Приятелите ви трябва да зададат същия канал, за да могат да комуникират с вас"
   1605
   1606#: ../src/chat-activity/chat.xml.in.h:1
  8731607msgid "Chat with your friends"
  8741608msgstr "Разговаряйте с приятели"
  8751609
  876 #: ../boards/chat.xml.in.h:2
   1610#: ../src/chat-activity/chat.xml.in.h:2
  8771611msgid "This chat activity only works on the local network"
  8781612msgstr "Това занимание работи само за разговори в локалната мрежа"
  8791613
  880 #: ../boards/chat.xml.in.h:3
   1614#: ../src/chat-activity/chat.xml.in.h:3
  8811615msgid ""
  8821616"This chat activity will only work with other GCompris users on your local "
   
  8921626"ще получи и покаже вашето съобщение."
  8931627
  894 #: ../boards/chess.xml.in.h:1 ../boards/chess_computer.xml.in.h:4
  895 msgid "Play chess against the computer in a learning mode"
  896 msgstr "Игра на шах срещу компютъра в режим на обучение"
  897 
  898 #: ../boards/chess.xml.in.h:2
  899 msgid "Practice chess"
  900 msgstr "Упражнения по шах"
  901 
  902 #: ../boards/chess_computer.xml.in.h:1 ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:1
  903 #: ../boards/chess_partyend.xml.in.h:1
  904 msgid ""
  905 "At the start, each player (one controlling the white pieces, the other "
  906 "controlling the black pieces) controls sixteen pieces: one king, one queen, "
  907 "two rooks, two knights, two bishops, and eight pawns. The object of the game "
  908 "is to checkmate the opponent's king, whereby the king is under immediate "
  909 "attack (in \"check\") and there is no way to remove it from attack on the "
  910 "next move."
  911 msgstr ""
  912 "В началото, всеки играч (единия с белите, другия с черните фигури) "
  913 "контролира шестнадесет фигури: един цар, една царица, два топа, два коня, "
  914 "два офицера и осем пешки. Целта на играта е да се постигне „шахмат“ на "
  915 "противника, когато царят е атакуван (в „шах“) и няма начин да се избегне "
  916 "атаката в следващия ход."
  917 
  918 #: ../boards/chess_computer.xml.in.h:2 ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:3
  919 #: ../boards/chess_partyend.xml.in.h:2
   1628#: ../src/chess_computer-activity/chess.c:215
   1629msgid "Error: The external program gnuchess died unexpectedly"
   1630msgstr "Грешка: Външната програма „gnuchess“ загина неочаквано"
   1631
   1632#: ../src/chess_computer-activity/chess.c:250
   1633#: ../src/chess_computer-activity/chess.c:296
   1634msgid ""
   1635"Error: The external program gnuchess is mandatory\n"
   1636"to play chess in gcompris.\n"
   1637"First install it, and check it is in "
   1638msgstr ""
   1639"Грешка: Външната програма gnuchess е задължителна,\n"
   1640"за да играете шах в GCompris.\n"
   1641"Първо я инсталирайте и проверете дали я има в "
   1642
   1643#: ../src/chess_computer-activity/chess.c:636
   1644msgid "White's Turn"
   1645msgstr "Ред на белите"
   1646
   1647#: ../src/chess_computer-activity/chess.c:636
   1648msgid "Black's Turn"
   1649msgstr "Ред на черните"
   1650
   1651#: ../src/chess_computer-activity/chess.c:777
   1652msgid "White checks"
   1653msgstr "Шах на белите"
   1654
   1655#: ../src/chess_computer-activity/chess.c:779
   1656msgid "Black checks"
   1657msgstr "Шах на черните"
   1658
   1659#: ../src/chess_computer-activity/chess.c:1176
   1660msgid "Black mates"
   1661msgstr "Мат на черните"
   1662
   1663#: ../src/chess_computer-activity/chess.c:1181
   1664msgid "White mates"
   1665msgstr "Мат на белите"
   1666
   1667#: ../src/chess_computer-activity/chess.c:1186 ../src/gcompris/bonus.c:195
   1668#: ../src/gcompris/bonus.c:204
   1669msgid "Drawn game"
   1670msgstr "Равна игра"
   1671
   1672#: ../src/chess_computer-activity/chess.c:1214
   1673msgid "Error: The external program gnuchess died unexpectingly"
   1674msgstr "Грешка: Външната програма „gnuchess“ загина неочаквано"
   1675
   1676#: ../src/chess_computer-activity/chess_computer.xml.in.h:1
   1677#: ../src/chess_movelearn-activity/chess_movelearn.xml.in.h:2
   1678#: ../src/chess_partyend-activity/chess_partyend.xml.in.h:1
  9201679msgid "Learning chess"
  9211680msgstr "Изучаване на шах"
  9221681
  923 #: ../boards/chess_computer.xml.in.h:5 ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:5
  924 #: ../boards/chess_partyend.xml.in.h:5
   1682#: ../src/chess_computer-activity/chess_computer.xml.in.h:4
   1683#: ../src/chess_movelearn-activity/chess_movelearn.xml.in.h:4
   1684#: ../src/chess_partyend-activity/chess_partyend.xml.in.h:4
  9251685msgid "The chess engine is from gnuchess."
  9261686msgstr "Машината за шах е от gnuchess."
  9271687
  928 #: ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:2
   1688#: ../src/chess_movelearn-activity/chess_movelearn.xml.in.h:1
  9291689msgid "Chess training. Catch the computer's pawns."
  9301690msgstr "Упражнения по шах. Хванете пешките на компютъра."
  9311691
  932 #: ../boards/chess_partyend.xml.in.h:4
   1692#: ../src/chess_partyend-activity/chess_partyend.xml.in.h:3
  9331693msgid "Play the end of the chess game against the computer"
  9341694msgstr "Игра „Край на шах“ срещу компютъра"
  9351695
  936 #: ../boards/chronos.xml.in.h:1
   1696#: ../src/chronos-activity/chronos.xml.in.h:1
  9371697msgid "Chronos"
  9381698msgstr "Хронос"
  9391699
  940 #: ../boards/chronos.xml.in.h:2
   1700#: ../src/chronos-activity/chronos.xml.in.h:2
  9411701msgid "Drag and Drop the items to organize the story"
  9421702msgstr "Изтегляйте и пускайте обекти, за да съставите историята."
  9431703
  944 #: ../boards/chronos.xml.in.h:3
   1704#: ../src/chronos-activity/chronos.xml.in.h:3
  9451705msgid ""
  9461706"Moon photo is copyright NASA. The space sounds come from Tuxpaint and "
   
  9541714"базирани на &lt;http://wikipedia.org&gt;."
  9551715
  956 #: ../boards/chronos.xml.in.h:4
   1716#: ../src/chronos-activity/chronos.xml.in.h:4
  9571717msgid "Pick from the pictures on the left and put them on the red dots"
  9581718msgstr "Изберете от рисунките вляво и ги поставете върху червените точки"
  9591719
  960 #: ../boards/chronos.xml.in.h:5
   1720#: ../src/chronos-activity/chronos.xml.in.h:5
  9611721msgid "Sort the pictures into the order that tells the story"
  9621722msgstr "Подредете рисунките, за да съставите история"
  9631723
  964 #: ../boards/chronos.xml.in.h:6
   1724#: ../src/chronos-activity/chronos.xml.in.h:6
  9651725msgid "Tell a short story"
  9661726msgstr "Разкажете кратка история"
  9671727
  968 #: ../boards/chronos/board1_0.xml.in.h:1
   1728#: ../src/chronos-activity/resources/chronos/board1_0.xml.in.h:1
  9691729msgid "Moonwalker"
  9701730msgstr "Човек на луната"
  9711731
  972 #: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:1 ../src/boards/wordprocessor.c:117
   1732#: ../src/chronos-activity/resources/chronos/board1_1.xml.in.h:1
   1733#: ../src/wordprocessor-activity/wordprocessor.c:117
  9731734msgid "Autumn"
  9741735msgstr "Есен"
  9751736
  976 #: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:2 ../src/boards/wordprocessor.c:115
   1737#: ../src/chronos-activity/resources/chronos/board1_1.xml.in.h:2
   1738#: ../src/wordprocessor-activity/wordprocessor.c:115
  9771739msgid "Spring"
  9781740msgstr "Пролет"
  9791741
  980 #: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:3 ../src/boards/wordprocessor.c:116
   1742#: ../src/chronos-activity/resources/chronos/board1_1.xml.in.h:3
   1743#: ../src/wordprocessor-activity/wordprocessor.c:116
  9811744msgid "Summer"
  9821745msgstr "Лято"
  9831746
  984 #: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:4
   1747#: ../src/chronos-activity/resources/chronos/board1_1.xml.in.h:4
  9851748msgid "The 4 Seasons"
  9861749msgstr "Четирите сезона"
  9871750
  988 #: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:5 ../src/boards/wordprocessor.c:118
   1751#: ../src/chronos-activity/resources/chronos/board1_1.xml.in.h:5
   1752#: ../src/wordprocessor-activity/wordprocessor.c:118
  9891753msgid "Winter"
  9901754msgstr "Зима"
  9911755
  992 #: ../boards/chronos/board1_2.xml.in.h:1
   1756#: ../src/chronos-activity/resources/chronos/board1_2.xml.in.h:1
  9931757msgid "Gardening"
  9941758msgstr "Градинарство"
  9951759
  996 #: ../boards/chronos/board2_0.xml.in.h:1
   1760#: ../src/chronos-activity/resources/chronos/board2_0.xml.in.h:1
  9971761msgid "Tux and the apple tree"
  9981762msgstr "Тъкс и ябълковото дърво"
  9991763
  1000 #: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:1 ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:1
  1001 #: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:1 ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:1
   1764#: ../src/chronos-activity/resources/chronos/board3_0.xml.in.h:1
   1765#: ../src/chronos-activity/resources/chronos/board3_2.xml.in.h:1
   1766#: ../src/chronos-activity/resources/chronos/board3_4.xml.in.h:1
   1767#: ../src/chronos-activity/resources/chronos/board4_2.xml.in.h:1
  10021768msgid "1769 Cugnot's fardier"
  10031769msgstr "Парният вагон на Куньо от 1769 г."
  10041770
  1005 #: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:2 ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:5
  1006 #: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:2
   1771#: ../src/chronos-activity/resources/chronos/board3_0.xml.in.h:2
   1772#: ../src/chronos-activity/resources/chronos/board3_3.xml.in.h:5
   1773#: ../src/chronos-activity/resources/chronos/board3_4.xml.in.h:2
  10071774msgid ""
  10081775"1829 Stephenson's Rocket\n"
   
  10121779"наречен „Ракета“ от 1829 г."
  10131780
  1014 #: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:4
   1781#: ../src/chronos-activity/resources/chronos/board3_0.xml.in.h:4
  10151782msgid ""
  10161783"Place each image in the order and\n"
   
  10241791"http://wikipedia.org"
  10251792
  1026 #: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:8 ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:6
  1027 #: ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:5 ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:7
  1028 #: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:5
   1793#: ../src/chronos-activity/resources/chronos/board3_0.xml.in.h:8
   1794#: ../src/chronos-activity/resources/chronos/board3_1.xml.in.h:6
   1795#: ../src/chronos-activity/resources/chronos/board3_2.xml.in.h:5
   1796#: ../src/chronos-activity/resources/chronos/board3_3.xml.in.h:7
   1797#: ../src/chronos-activity/resources/chronos/board3_4.xml.in.h:5
  10291798msgid "Transportation"
  10301799msgstr "Транспорт"
  10311800
  1032 #: ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:1 ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:1
   1801#: ../src/chronos-activity/resources/chronos/board3_1.xml.in.h:1
   1802#: ../src/chronos-activity/resources/chronos/board3_3.xml.in.h:1
  10331803msgid ""
  10341804"1783 Montgolfier brothers'\n"
   
  10381808"на братя Монголфие от 1783 г."
  10391809
  1040 #: ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:3 ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:4
  1041 #: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:4 ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:1
   1810#: ../src/chronos-activity/resources/chronos/board3_1.xml.in.h:3
   1811#: ../src/chronos-activity/resources/chronos/board3_2.xml.in.h:4
   1812#: ../src/chronos-activity/resources/chronos/board3_4.xml.in.h:4
   1813#: ../src/chronos-activity/resources/chronos/board4_0.xml.in.h:1
  10421814msgid "1880 Clement Ader's Eole"
  10431815msgstr "Еолът на Клемент Адер от 1880 г."
  10441816
  1045 #: ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:4
   1817#: ../src/chronos-activity/resources/chronos/board3_1.xml.in.h:4
  10461818msgid ""
  10471819"1906 Paul Cornu\n"
   
  10511823"на Пол Корню от 1906 г."
  10521824
  1053 #: ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:2 ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:3
   1825#: ../src/chronos-activity/resources/chronos/board3_2.xml.in.h:2
   1826#: ../src/chronos-activity/resources/chronos/board3_3.xml.in.h:3
  10541827msgid ""
  10551828"1791 Comte de Sivrac's\n"
   
  10591832"Сиврак от 1791 г."
  10601833
  1061 #: ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:2
   1834#: ../src/chronos-activity/resources/chronos/board4_0.xml.in.h:2
  10621835msgid "1903 The Wright brothers' Flyer III"
  10631836msgstr "„Летец III“ на братя Райт от 1903 г."
  10641837
  1065 #: ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:3
   1838#: ../src/chronos-activity/resources/chronos/board4_0.xml.in.h:3
  10661839msgid ""
  10671840"1909 Louis Bleriot crosses\n"
   
  10711844"Ламанша през 1909 г."
  10721845
  1073 #: ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:5 ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:7
   1846#: ../src/chronos-activity/resources/chronos/board4_0.xml.in.h:5
   1847#: ../src/chronos-activity/resources/chronos/board4_1.xml.in.h:7
  10741848msgid "Aviation"
  10751849msgstr "Авиация"
  10761850
  1077 #: ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:1
   1851#: ../src/chronos-activity/resources/chronos/board4_1.xml.in.h:1
  10781852msgid ""
  10791853"1927 Charles Lindbergh\n"
   
  10831857"Атлантическия океан през 1927 г."
  10841858
  1085 #: ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:3
   1859#: ../src/chronos-activity/resources/chronos/board4_1.xml.in.h:3
  10861860msgid ""
  10871861"1934 Hélène Boucher's\n"
   
  10911865"на Елен Буше от 1934 г."
  10921866
  1093 #: ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:5
   1867#: ../src/chronos-activity/resources/chronos/board4_1.xml.in.h:5
  10941868msgid ""
  10951869"1947 Chuck Yeager\n"
   
  10991873"бариера от Чък Йегър през 1947 г."
  11001874
  1101 #: ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:2
   1875#: ../src/chronos-activity/resources/chronos/board4_2.xml.in.h:2
  11021876msgid "1878 Léon Bollé's \"La Mancelle\""
  11031877msgstr "„Манчелата“ на Леон Боле от 1878 г."
  11041878
  1105 #: ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:3
   1879#: ../src/chronos-activity/resources/chronos/board4_2.xml.in.h:3
  11061880msgid ""
  11071881"1885 The first petrol\n"
   
  11111885"на Бенц от 1885 г."
  11121886
  1113 #: ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:5
   1887#: ../src/chronos-activity/resources/chronos/board4_2.xml.in.h:5
  11141888msgid "The car"
  11151889msgstr "Автомобилът"
  11161890
  1117 #: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:1
   1891#: ../src/chronos-activity/resources/chronos/board4_3.xml.in.h:1
  11181892msgid "1899 Renault \"voiturette\""
  11191893msgstr "„Триколката“ на Рено от 1899 г."
  11201894
  1121 #: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:2
   1895#: ../src/chronos-activity/resources/chronos/board4_3.xml.in.h:2
  11221896msgid "1923 Lancia Lambda"
  11231897msgstr "Ланча „Ламбда“ от 1923 г."
  11241898
  1125 #: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:3
   1899#: ../src/chronos-activity/resources/chronos/board4_3.xml.in.h:3
  11261900msgid "1955 Citroën ds 19"
  11271901msgstr "Ситроен „ds 19“ от 1955 г."
  11281902
  1129 #: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:4
   1903#: ../src/chronos-activity/resources/chronos/board4_3.xml.in.h:4
  11301904msgid "Cars"
  11311905msgstr "Автомобили"
  11321906
  1133 #: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:1
   1907#: ../src/click_on_letter-activity/click_on_letter.c:271
   1908#: ../src/memory-activity/memory.c:905
   1909msgid ""
   1910"Error: this activity cannot be played with the\n"
   1911"sound effects disabled.\n"
   1912"Go to the configuration dialog to\n"
   1913"enable the sound"
   1914msgstr ""
   1915"Грешка: Това занимание не може да се играе,\n"
   1916"когато звуковите ефекти са изключени.\n"
   1917"Отидете в менюто за конфигурация,\n"
   1918"за да включите звука."
   1919
   1920#. TRANSLATORS: Put here the alphabet in your language
   1921#. require by all utf8-functions
   1922#. TRANSLATORS: Put here the alphabet lowercase in your language
   1923#: ../src/click_on_letter-activity/click_on_letter.c:276
   1924#: ../src/gletters-activity/gletters.c:228 ../src/memory-activity/memory.c:934
   1925msgid "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
   1926msgstr "абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюя"
   1927
   1928#: ../src/click_on_letter-activity/click_on_letter.c:298
   1929#, c-format
   1930msgid ""
   1931"Error: this activity requires that you first install\n"
   1932"the packages with GCompris voices for the locale '%s' or '%s'"
   1933msgstr ""
   1934"Грешка: Това занимание изисква първо да инсталирате\n"
   1935"пакетите със звук за GCompris за локала „%s“ или „%s“"
   1936
   1937#: ../src/click_on_letter-activity/click_on_letter.c:306
   1938#, c-format
   1939msgid ""
   1940"Error: this activity requires that you first install\n"
   1941"the packages with GCompris voices for the locale '%s' ! Fallback to english, "
   1942"sorry!"
   1943msgstr ""
   1944"Грешка: Това занимание изисква първо да инсталирате\n"
   1945"пакетите със звук за GCompris за локала „%s“! Стартиране на английски, за "
   1946"съжаление."
   1947
   1948#. toggle box
   1949#: ../src/click_on_letter-activity/click_on_letter.c:648
   1950#: ../src/gletters-activity/gletters.c:880 ../src/login-activity/login.py:481
   1951msgid "Uppercase only text"
   1952msgstr "Само текст с главни букви"
   1953
   1954#: ../src/click_on_letter-activity/click_on_letter.xml.in.h:1
  11341955msgid ""
  11351956"A letter is spoken. Click on the matching letter in the main area. You can "
   
  11401961"хоризонтална лента долу."
  11411962
  1142 #: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:2
   1963#: ../src/click_on_letter-activity/click_on_letter.xml.in.h:2
  11431964msgid "Click on a letter"
  11441965msgstr "Натиснете буква"
  11451966
  1146 #: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:3
   1967#: ../src/click_on_letter-activity/click_on_letter.xml.in.h:3
  11471968msgid "Letter-name recognition"
  11481969msgstr "Разпознаване на букви"
  11491970
  1150 #: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:4
   1971#: ../src/click_on_letter-activity/click_on_letter.xml.in.h:4
  11511972msgid "Listen to a letter and click on the right one"
  11521973msgstr "Чуйте буква и натиснете правилната"
  11531974
  1154 #: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:5
   1975#: ../src/click_on_letter-activity/click_on_letter.xml.in.h:5
  11551976msgid "Visual letter-recognition. Can move the mouse."
  11561977msgstr "Зрително разпознаване на букви. Можете да движите мишката."
  11571978
  1158 #: ../boards/clickanddraw.xml.in.h:1
   1979#: ../src/clickanddraw-activity/clickanddraw.xml.in.h:1
  11591980msgid "Click and draw"
  11601981msgstr "Натиснете и рисувайте"
  11611982
  1162 #: ../boards/clickanddraw.xml.in.h:2
   1983#: ../src/clickanddraw-activity/clickanddraw.xml.in.h:2
  11631984msgid "Draw the picture by clicking on each blue point in sequence."
  11641985msgstr "Нарисувайте рисунката като натискате последователно всяка синя точка."
  11651986
  1166 #: ../boards/clickanddraw.xml.in.h:3
   1987#: ../src/clickanddraw-activity/clickanddraw.xml.in.h:3
  11671988msgid "Draw the picture by clicking on the blue points."
  11681989msgstr "Нарисувайте рисунката, натискайки сините точки."
  11691990
  1170 #: ../boards/clickgame.xml.in.h:1
   1991#: ../src/clickgame-activity/clickgame.xml.in.h:1
  11711992msgid "Click On Me"
  11721993msgstr "Натисни ме"
  11731994
  1174 #: ../boards/clickgame.xml.in.h:2
   1995#: ../src/clickgame-activity/clickgame.xml.in.h:2
  11751996msgid ""
  11761997"Fish are taken from the Unix utility xfishtank. All image credits belong to "
   
  11802001"изображенията е на Гийом Рус."
  11812002
  1182 #: ../boards/clickgame.xml.in.h:3
   2003#: ../src/clickgame-activity/clickgame.xml.in.h:3
  11832004msgid ""
  11842005"Left-Click with the mouse on all the swimming fish before they leave the "
   
  11882009"напуснали аквариума."
  11892010
  1190 #: ../boards/clickgame.xml.in.h:4
   2011#: ../src/clickgame-activity/clickgame.xml.in.h:4
  11912012msgid "Motor coordination: moving and clicking the mouse."
  11922013msgstr "Двигателна координация: движение на мишката и натискане."
  11932014
  1194 #: ../boards/clickgame.xml.in.h:6
   2015#: ../src/clickgame-activity/clickgame.xml.in.h:6
  11952016msgid "Use the left mouse button to click on the moving fish."
  11962017msgstr "Натиснете движещата се риба с левия бутон на мишката."
  11972018
  1198 #: ../boards/clockgame.xml.in.h:1
   2019#: ../src/clockgame-activity/clockgame.c:528
   2020msgid "Set the watch to:"
   2021msgstr "Настройте часовника на:"
   2022
   2023#: ../src/clockgame-activity/clockgame.xml.in.h:1
  11992024msgid ""
  12002025"Distinguish between time-units (hour, minute and second). Set and display "
   
  12042029"на време в часовник."
  12052030
  1206 #: ../boards/clockgame.xml.in.h:2
   2031#: ../src/clockgame-activity/clockgame.xml.in.h:2
  12072032msgid "Learn how to tell the time"
  12082033msgstr "Научете се да казвате часа"
  12092034
  1210 #: ../boards/clockgame.xml.in.h:3
   2035#: ../src/clockgame-activity/clockgame.xml.in.h:3
  12112036msgid "Learning Clock"
  12122037msgstr "Научете часовника"
  12132038
  1214 #: ../boards/clockgame.xml.in.h:4
   2039#: ../src/clockgame-activity/clockgame.xml.in.h:4
  12152040msgid ""
  12162041"Set the clock to the time given, in the time-units shown (hours:minutes or "
   
  12222047"изберете и я движите с мишката."
  12232048
  1224 #: ../boards/clockgame.xml.in.h:5
   2049#: ../src/clockgame-activity/clockgame.xml.in.h:5
  12252050msgid "The concept of time. Reading the time."
  12262051msgstr "Понятие за време. Четене на времето."
  12272052
  1228 #: ../boards/colors.xml.in.h:1
   2053#: ../src/colors-activity/colors.c:60
   2054msgid "Click on the blue duck"
   2055msgstr "Натиснете синята играчка"
   2056
   2057#: ../src/colors-activity/colors.c:61
   2058msgid "Click on the brown duck"
   2059msgstr "Натиснете кафявата играчка"
   2060
   2061#: ../src/colors-activity/colors.c:62
   2062msgid "Click on the green duck"
   2063msgstr "Натиснете зелената играчка"
   2064
   2065#: ../src/colors-activity/colors.c:63
   2066msgid "Click on the grey duck"
   2067msgstr "Натиснете сивата играчка"
   2068
   2069#: ../src/colors-activity/colors.c:64
   2070msgid "Click on the orange duck"
   2071msgstr "Натиснете оранжевата играчка"
   2072
   2073#: ../src/colors-activity/colors.c:65
   2074msgid "Click on the purple duck"
   2075msgstr "Натиснете лилавата играчка"
   2076
   2077#: ../src/colors-activity/colors.c:66
   2078msgid "Click on the red duck"
   2079msgstr "Натиснете червената играчка"
   2080
   2081#: ../src/colors-activity/colors.c:67
   2082msgid "Click on the yellow duck"
   2083msgstr "Натиснете жълтата играчка"
   2084
   2085#: ../src/colors-activity/colors.c:68
   2086msgid "Click on the black duck"
   2087msgstr "Натиснете черната играчка"
   2088
   2089#: ../src/colors-activity/colors.c:69
   2090msgid "Click on the white duck"
   2091msgstr "Натиснете бялата играчка"
   2092
   2093#: ../src/colors-activity/colors.xml.in.h:1
  12292094msgid "Can move the mouse."
  12302095msgstr "Можете да движите мишката."
  12312096
  1232 #: ../boards/colors.xml.in.h:2
   2097#: ../src/colors-activity/colors.xml.in.h:2
  12332098msgid "Click on the right color"
  12342099msgstr "Натиснете правилния цвят"
  12352100
  1236 #: ../boards/colors.xml.in.h:3
   2101#: ../src/colors-activity/colors.xml.in.h:3
  12372102msgid "Colors"
  12382103msgstr "Цветове"
  12392104
  1240 #: ../boards/colors.xml.in.h:4
   2105#: ../src/colors-activity/colors.xml.in.h:4
  12412106msgid "Listen to the color and click on the matching duck."
  12422107msgstr "Чуйте цвета и натиснете съответстващото патенце."
  12432108
  1244 #: ../boards/colors.xml.in.h:5
   2109#: ../src/colors-activity/colors.xml.in.h:5
  12452110msgid ""
  12462111"This board teaches you to recognize different colors. When you hear the name "
   
  12502115"патенцето, което го носи."
  12512116
  1252 #: ../boards/colors_group.xml.in.h:1
  1253 msgid "Colors based activities."
  1254 msgstr "Занимания, базирани на цветове."
  1255 
  1256 #: ../boards/colors_group.xml.in.h:2
  1257 msgid "Go to Color activities"
  1258 msgstr "Занимания с цветове"
  1259 
  1260 #: ../boards/computer.xml.in.h:1
  1261 msgid "Discover the Computer"
  1262 msgstr "Опознаване на компютъра"
  1263 
  1264 #: ../boards/computer.xml.in.h:2
  1265 msgid "Play with computer peripherals."
  1266 msgstr "Игра с периферните устройства на компютъра."
  1267 
  1268 #: ../boards/connect4-2players.xml.in.h:1 ../boards/connect4.xml.in.h:1
   2117#: ../src/connect4-2players-activity/connect4-2players.xml.in.h:1
   2118#: ../src/connect4-activity/connect4.xml.in.h:1
  12692119msgid "Arrange four coins in a row"
  12702120msgstr "Подредете четири пула в един ред"
  12712121
  1272 #: ../boards/connect4-2players.xml.in.h:2 ../boards/connect4.xml.in.h:2
   2122#: ../src/connect4-2players-activity/connect4-2players.xml.in.h:2
   2123#: ../src/connect4-activity/connect4.xml.in.h:2
  12732124msgid ""
  12742125"Click the position in the line where you want to drop a piece. You can also "
   
  12802131"стрелка или интервала, за да го пуснете."
  12812132
  1282 #: ../boards/connect4-2players.xml.in.h:3
   2133#: ../src/connect4-2players-activity/connect4-2players.xml.in.h:3
  12832134msgid "Connect 4 (2 Players)"
  12842135msgstr "Свързване на 4 (2 играчи)"
  12852136
  1286 #: ../boards/connect4-2players.xml.in.h:4
   2137#: ../src/connect4-2players-activity/connect4-2players.xml.in.h:4
  12872138msgid ""
  12882139"Create a line of 4 pieces either horizontally (lying down) or vertically "
   
  12922143"или диагонално."
  12932144
  1294 #: ../boards/connect4-2players.xml.in.h:6
   2145#: ../src/connect4-2players-activity/connect4-2players.xml.in.h:6
  12952146msgid ""
  12962147"The original code was written in 2005 by Laurent Lacheny. In 2006, Miguel de "
   
  13042155"проект може да бъде намерен на &lt;http://forcedattack.sourceforge.net&gt;"
  13052156
  1306 #: ../boards/connect4.xml.in.h:3
   2157#: ../src/connect4-activity/connect4.xml.in.h:3
  13072158msgid "Connect 4"
  13082159msgstr "Свързване на 4"
  13092160
  1310 #: ../boards/connect4.xml.in.h:4
   2161#: ../src/connect4-activity/connect4.xml.in.h:4
  13112162msgid ""
  13122163"Create a line of 4 pieces either horizontally (lying down), vertically "
   
  13162167"или диагонално."
  13172168
  1318 #: ../boards/connect4.xml.in.h:5
   2169#: ../src/connect4-activity/connect4.xml.in.h:5
  13192170msgid ""
  13202171"Laurent Lacheny. Images and Artificial Intelligence taken from project "
   
  13262177"http://forcedattack.sourceforge.net&gt;"
  13272178
  1328 #: ../boards/crane.xml.in.h:1
   2179#: ../src/crane-activity/crane.xml.in.h:1
  13292180msgid "Build the same model"
  13302181msgstr "Постройте същия модел"
  13312182
  1332 #: ../boards/crane.xml.in.h:2
   2183#: ../src/crane-activity/crane.xml.in.h:2
  13332184msgid "Drive the crane and copy the model"
  13342185msgstr "Карайте крана и копирайте образеца"
  13352186
  1336 #: ../boards/crane.xml.in.h:3 ../boards/doubleclick.xml.in.h:3
  1337 #: ../boards/erase.xml.in.h:2 ../boards/erase_clic.xml.in.h:5
  1338 #: ../boards/erase_doubleclick.xml.in.h:5
   2187#: ../src/crane-activity/crane.xml.in.h:3
   2188#: ../src/erase-activity/erase.xml.in.h:2
   2189#: ../src/erase_clic-activity/erase_clic.xml.in.h:5
   2190#: ../src/penalty-activity/penalty.xml.in.h:3
  13392191msgid "Motor-coordination"
  13402192msgstr "Двигателна координация"
  13412193
  1342 #: ../boards/crane.xml.in.h:4 ../boards/hanoi_real.xml.in.h:2
   2194#: ../src/crane-activity/crane.xml.in.h:4
   2195#: ../src/hanoi_real-activity/hanoi_real.xml.in.h:2
  13432196msgid "Mouse manipulation"
  13442197msgstr "Операции с мишката"
  13452198
  1346 #: ../boards/crane.xml.in.h:5
   2199#: ../src/crane-activity/crane.xml.in.h:5
  13472200msgid ""
  13482201"Move the items in the bottom left frame to copy their position in the top "
  13492202"right model. Below the crane itself, you will find four arrows that let you "
  1350 "move items. To select the item to move, just click on it."
   2203"move items. To select the item to move, just click on it. If you prefer, you "
   2204"can the arrow keys and the space or tab key instead."
  13512205msgstr ""
  13522206"Движете обектите в долната лява част, за да копирате тяхната позиция в "
  13532207"образеца горе вдясно. Под самия кран ще намерите стрелки, които позволяват "
  13542208"движението на обектите. За да изберете обект за преместване, натиснете върху "
  1355 "него."
  1356 
  1357 #: ../boards/discovery.xml.in.h:1
  1358 msgid "Colors, sounds, memory..."
  1359 msgstr "Цветове, звуци, памет…"
  1360 
  1361 #: ../boards/discovery.xml.in.h:2
  1362 msgid "Go to discovery activities"
  1363 msgstr "Занимания за опознаване"
  1364 
  1365 #: ../boards/doubleclick.xml.in.h:1
  1366 msgid ""
  1367 "Double click the mouse on the ball to kick it. You can double click the left "
  1368 "right or middle mouse button. If you lose, Tux catches the ball. You must "
  1369 "click on it to bring it back to its former position"
  1370 msgstr ""
  1371 "Натиснете два пъти топката, за да я ритнете. Може да използвате левия, "
  1372 "десния или средния бутон на мишката. Ако загубите, Тъкс ще хване топката. "
  1373 "Трябва да я натиснете, за да я върнете в изходна позиция"
  1374 
  1375 #: ../boards/doubleclick.xml.in.h:2
  1376 msgid "Double click the mouse on the ball to score a goal."
  1377 msgstr "Натиснете два пъти топката, за да отбележите гол."
  1378 
  1379 #: ../boards/doubleclick.xml.in.h:5
  1380 msgid "Penalty kick"
  1381 msgstr "Дузпа"
  1382 
  1383 #: ../boards/doubleentry.xml.in.h:1
   2209"него. Ако предпочитате, можете да използвате клавишите от клавиатурата – "
   2210"тези със стрелки и интервала."
   2211
   2212#: ../src/doubleentry-activity/doubleentry.xml.in.h:1
  13842213msgid "Basic counting skills"
  13852214msgstr "Основни умения по броене"
  13862215
  1387 #: ../boards/doubleentry.xml.in.h:2
   2216#: ../src/doubleentry-activity/doubleentry.xml.in.h:2
  13882217msgid "Double-entry table"
  13892218msgstr "Таблица с двойни записи"
  13902219
  1391 #: ../boards/doubleentry.xml.in.h:3
   2220#: ../src/doubleentry-activity/doubleentry.xml.in.h:3
  13922221msgid "Drag and Drop each proposed item on its destination"
  13932222msgstr "Изтегляйте и пускайте предложените обекти на правилните им места"
  13942223
  1395 #: ../boards/doubleentry.xml.in.h:4
   2224#: ../src/doubleentry-activity/doubleentry.xml.in.h:4
  13962225msgid "Drag and Drop the items in the double-entry table"
  13972226msgstr "Изтегляйте и пускайте обектите в таблицата"
  13982227
  1399 #: ../boards/doubleentry.xml.in.h:5
   2228#: ../src/doubleentry-activity/doubleentry.xml.in.h:5
  14002229msgid ""
  14012230"Move the items on the left to their proper position in the double-entry "
   
  14032232msgstr "Местете обектите отляво в правилната клетка от таблицата."
  14042233
  1405 #: ../boards/doubleentry/board3_0.xml.in.h:1
   2234#: ../src/doubleentry-activity/resources/doubleentry/board3_0.xml.in.h:1
  14062235msgid "Click on an item and listen to its target position"
  14072236msgstr "Натиснете върху обект и чуйте позицията му"
  14082237
  1409 #: ../boards/draw.xml.in.h:1
   2238#: ../src/draw-activity/draw.xml.in.h:1
  14102239msgid "A creative board where you can draw freely"
  14112240msgstr "Дъска за чертане, на която може да рисувате свободно"
  14122241
  1413 #: ../boards/draw.xml.in.h:2
   2242#: ../src/draw-activity/draw.xml.in.h:2
  14142243msgid "A simple vector-drawing tool"
  14152244msgstr "Опростен инструмент за векторна графика"
  14162245
  1417 #: ../boards/draw.xml.in.h:3
   2246#: ../src/draw-activity/draw.xml.in.h:3
  14182247msgid ""
  14192248"In this game, children can draw freely. The goal is to discover how to "
   
  14242253"създават красиви рисунки с прости форми: правоъгълници, елипси и линии."
  14252254
  1426 #: ../boards/draw.xml.in.h:5
   2255#: ../src/draw-activity/draw.xml.in.h:5
  14272256msgid ""
  14282257"Select a drawing tool on the left, and a color down the bottom, then click "
   
  14342263"може да използвате средния бутон на мишката за изтриване на обекти."
  14352264
  1436 #: ../boards/drawnumber.xml.in.h:1
   2265#: ../src/drawnumber-activity/drawnumber.xml.in.h:1
  14372266msgid "Can count from 1 to 50."
  14382267msgstr "Можете да броите от 1 до 50."
  14392268
  1440 #: ../boards/drawnumber.xml.in.h:2
   2269#: ../src/drawnumber-activity/drawnumber.xml.in.h:2
  14412270msgid "Draw Number"
  14422271msgstr "Рисувайте с число"
  14432272
  1444 #: ../boards/drawnumber.xml.in.h:3
   2273#: ../src/drawnumber-activity/drawnumber.xml.in.h:3
  14452274msgid "Draw the picture by clicking on each numbers in the right order."
  14462275msgstr "Нарисувайте картината като натискате всяко от числата в правилния ред."
  14472276
  1448 #: ../boards/drawnumber.xml.in.h:4
   2277#: ../src/drawnumber-activity/drawnumber.xml.in.h:4
  14492278msgid "Draw the picture by following numbers"
  14502279msgstr "Нарисувайте картината като следвате числата"
  14512280
  1452 #: ../boards/electric.xml.in.h:1
   2281#: ../src/electric-activity/electric.py:98
   2282msgid ""
   2283"Cannot find the 'gnucap' electric simulator.\n"
   2284"You can download and install it from:\n"
   2285"<http://geda.seul.org/tools/gnucap/>\n"
   2286"To be detected, it must be installed in\n"
   2287"/usr/bin/gnucap or /usr/local/bin/gnucap.\n"
   2288"You can still use this activity to draw schematics without computer "
   2289"simulation."
   2290msgstr ""
   2291"Неуспех при намирането на електрическия симулатор „gnucap“.\n"
   2292"Може да го изтеглите и инсталирате от:\n"
   2293"<http://geda.seul.org/tools/gnucap/>\n"
   2294"За да бъде открит, трябва да се инсталира в\n"
   2295"/usr/bin/gnucap или /usr/local/bin/gnucap.\n"
   2296"Все пак може да ползвате това занимание, за да съставяте схеми, но без "
   2297"компютърна симулация."
   2298
   2299#: ../src/electric-activity/electric.xml.in.h:1
  14532300msgid "Create and simulate an electric schema"
  14542301msgstr "Създаване и симулация на електрическа схема"
  14552302
  1456 #: ../boards/electric.xml.in.h:2
   2303#: ../src/electric-activity/electric.xml.in.h:2
  14572304msgid ""
  14582305"Drag electrical components from the selector and drop them in the working "
   
  14772324"в реално време при всяко действие на потребителя."
  14782325
  1479 #: ../boards/electric.xml.in.h:3
   2326#: ../src/electric-activity/electric.xml.in.h:3
  14802327msgid "Electricity"
  14812328msgstr "Електричество"
  14822329
  1483 #: ../boards/electric.xml.in.h:4
   2330#: ../src/electric-activity/electric.xml.in.h:4
  14842331msgid "Freely create an electric schema with a real time simulation of it."
  14852332msgstr "Свободно създаване на електрическа схема със симулация в реално време."
  14862333
  1487 #: ../boards/electric.xml.in.h:5
   2334#: ../src/electric-activity/electric.xml.in.h:5
  14882335msgid ""
  14892336"GCompris uses the Gnucap electric simulator as a backend. You can get more "
   
  14932340"информация за gnucap на &lt;http://geda.seul.org/tools/gnucap/&gt;."
  14942341
  1495 #: ../boards/electric.xml.in.h:6
   2342#: ../src/electric-activity/electric.xml.in.h:6
  14962343msgid "Requires some basic understanding of the concept of electricity."
  14972344msgstr "Изисква първоначално разбиране на понятието за електричество."
  14982345
  1499 #: ../boards/enumerate.xml.in.h:1
   2346#: ../src/enumerate-activity/enumerate.c:110
   2347#: ../src/enumerate-activity/enumerate.xml.in.h:4
   2348#: ../src/planegame-activity/planegame.xml.in.h:5
   2349msgid "Numeration training"
   2350msgstr "Упражнения по броене"
   2351
   2352#: ../src/enumerate-activity/enumerate.c:111
   2353#: ../src/enumerate-activity/enumerate.xml.in.h:5
   2354msgid "Place the items in the best way to count them"
   2355msgstr "Подредете обектите по възможно най-добрия начин, за да ги преброите"
   2356
   2357#: ../src/enumerate-activity/enumerate.xml.in.h:1
  15002358msgid "Basic enumeration"
  15012359msgstr "Основно пресмятане"
  15022360
  1503 #: ../boards/enumerate.xml.in.h:2
   2361#: ../src/enumerate-activity/enumerate.xml.in.h:2
  15042362msgid "Count the items"
  15052363msgstr "Броене на обекти"
  15062364
  1507 #: ../boards/enumerate.xml.in.h:3
   2365#: ../src/enumerate-activity/enumerate.xml.in.h:3
  15082366msgid ""
  15092367"First, properly organize the items so that you can count them. Then, select "
   
  15152373"отговора с клавиатурата и натиснете бутона „Да“ или клавиша „Enter“."
  15162374
  1517 #: ../boards/enumerate.xml.in.h:4 ../boards/planegame.xml.in.h:5
  1518 #: ../src/boards/enumerate.c:88
  1519 msgid "Numeration training"
  1520 msgstr "Упражнения по броене"
  1521 
  1522 #: ../boards/enumerate.xml.in.h:5 ../src/boards/enumerate.c:89
  1523 msgid "Place the items in the best way to count them"
  1524 msgstr "Подредете обектите по възможно най-добрия начин, за да ги преброите"
  1525 
  1526 #: ../boards/erase.xml.in.h:1
   2375#: ../src/erase-activity/erase.c:123 ../src/erase-activity/erase.xml.in.h:5
   2376msgid "Move the mouse to erase the area and discover the background"
   2377msgstr "Движете мишката, за да изтриете зоната и разкриете фона"
   2378
   2379#: ../src/erase-activity/erase.xml.in.h:1
  15272380msgid ""
  15282381"Animal pictures are taken from the Animal Photography Page of Ralf Schmode "
   
  15352388"GCompris. Благодарим много и на двамата."
  15362389
  1537 #: ../boards/erase.xml.in.h:4 ../src/boards/erase.c:117
  1538 #: ../src/boards/machpuzzle.c:87
  1539 msgid "Move the mouse"
  1540 msgstr "Движете мишката"
  1541 
  1542 #: ../boards/erase.xml.in.h:5 ../src/boards/erase.c:118
  1543 msgid "Move the mouse to erase the area and discover the background"
  1544 msgstr "Движете мишката, за да изтриете зоната и разкриете фона"
  1545 
  1546 #: ../boards/erase.xml.in.h:6
   2390#: ../src/erase-activity/erase.xml.in.h:6
  15472391msgid "Move the mouse until all the blocks disappear."
  15482392msgstr "Движете мишката, докато всички плочки изчезнат."
  15492393
  1550 #: ../boards/erase_clic.xml.in.h:2
   2394#: ../src/erase_clic-activity/erase_clic.xml.in.h:2
  15512395msgid "Click the mouse"
  15522396msgstr "Натискане с мишката"
  15532397
  1554 #: ../boards/erase_clic.xml.in.h:3
   2398#: ../src/erase_clic-activity/erase_clic.xml.in.h:3
  15552399msgid "Click the mouse on rectangles until all the blocks disappear."
  15562400msgstr ""
  15572401"Натискайте по правоъгълниците с мишката, докато всички плочки изчезнат."
  15582402
  1559 #: ../boards/erase_clic.xml.in.h:4
   2403#: ../src/erase_clic-activity/erase_clic.xml.in.h:4
  15602404msgid "Click the mouse to erase the area and discover the background"
  15612405msgstr "Натиснете с мишката, за да изтриете зоната и разкриете фона"
  15622406
  1563 #: ../boards/erase_doubleclick.xml.in.h:2
  1564 msgid "Double click the mouse"
  1565 msgstr "Двойно натискане с мишката"
  1566 
  1567 #: ../boards/erase_doubleclick.xml.in.h:3
  1568 msgid "Double click the mouse on rectangles until all the blocks disappear."
  1569 msgstr ""
  1570 "Натискайте два пъти по правоъгълниците с мишката, докато всички плочки "
  1571 "изчезнат."
  1572 
  1573 #: ../boards/erase_doubleclick.xml.in.h:4
  1574 msgid "Double click the mouse to erase the area and discover the background"
  1575 msgstr "Натиснете два пъти с мишката, за да изтриете зоната и разкриете фона"
  1576 
  1577 #: ../boards/experience.xml.in.h:1
  1578 msgid "Go to experiential activities"
  1579 msgstr "Занимания за напреднали"
  1580 
  1581 #: ../boards/experience.xml.in.h:2
  1582 msgid "Various activities based on physical movement."
  1583 msgstr "Различни занимания, базирани на физическо движение."
  1584 
  1585 #: ../boards/experimental.xml.in.h:1
  1586 msgid "Go to Experimental activities"
  1587 msgstr "Експериментални занимания"
  1588 
  1589 #: ../boards/experimental.xml.in.h:2
  1590 msgid "Run gcompris --experimental to see this menu."
  1591 msgstr "Изпълнете „gcompris --experimental“, за да видите това меню."
  1592 
  1593 #: ../boards/fifteen.xml.in.h:1
   2407#: ../src/fifteen-activity/fifteen.xml.in.h:1
  15942408msgid ""
  15952409"Click on any item that has a free block beside it, and it will be swapped "
   
  15992413"заменен с нея."
  16002414
  1601 #: ../boards/fifteen.xml.in.h:3
   2415#: ../src/fifteen-activity/fifteen.xml.in.h:3
  16022416msgid ""
  16032417"Move each item to make an increasing series: from the smallest to the largest"
  16042418msgstr "Местете всеки обект по възходящ начин: от най-малкия към най-големия"
  16052419
  1606 #: ../boards/fifteen.xml.in.h:4
   2420#: ../src/fifteen-activity/fifteen.xml.in.h:4
  16072421msgid "Original code taken from the libgnomecanvas demo"
  16082422msgstr "Оригиналният код е взет от демонстрацията на libgnomecanvas"
  16092423
  1610 #: ../boards/fifteen.xml.in.h:5
   2424#: ../src/fifteen-activity/fifteen.xml.in.h:5
  16112425msgid "The fifteen game"
  16122426msgstr "Игра „Петнадесет“"
  16132427
  1614 #: ../boards/followline.xml.in.h:1
   2428#: ../src/followline-activity/followline.xml.in.h:1
  16152429msgid "Control the hose-pipe"
  16162430msgstr "Контролирайте маркуча"
  16172431
  1618 #: ../boards/followline.xml.in.h:2
   2432#: ../src/followline-activity/followline.xml.in.h:2
  16192433msgid "Fine motor coordination"
  16202434msgstr "Добра двигателна координация"
  16212435
  1622 #: ../boards/followline.xml.in.h:3
   2436#: ../src/followline-activity/followline.xml.in.h:3
  16232437msgid ""
  16242438"Move the mouse over the red part of the hose-pipe. This will move it, "
   
  16302444"ще се върне обратно."
  16312445
  1632 #: ../boards/followline.xml.in.h:4
   2446#: ../src/followline-activity/followline.xml.in.h:4
  16332447msgid "Tux needs to water the flowers, but the hose is blocked."
  16342448msgstr "Тъкс трябва да полее цветята, но маркуча е запушен"
  16352449
  1636 #: ../boards/fun.xml.in.h:1
  1637 msgid "Go to Amusement activities"
  1638 msgstr "Развлекателни занимания"
  1639 
  1640 #: ../boards/fun.xml.in.h:2
  1641 msgid "Various fun activities."
  1642 msgstr "Развлекателни занимания"
  1643 
  1644 #: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:1
  1645 msgid "gcompris animation"
  1646 msgstr "Анимация GCompris"
  1647 
  1648 #: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:2
  1649 msgid "gcompris drawing"
  1650 msgstr "Рисунка GCompris"
  1651 
  1652 #: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:3
  1653 msgid "svg drawing"
  1654 msgstr "рисунка, формат „SVG“"
  1655 
  1656 #: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:4
  1657 msgid "svg mozilla animation"
  1658 msgstr "анимация на Mozilla, формат „SVG“"
  1659 
  1660 #: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:5
  1661 msgid "wordprocessor text"
  1662 msgstr "текст от текстообработваща програма"
  1663 
  1664 #: ../boards/geography.xml.in.h:1
  1665 msgid "Drag and Drop the items to redraw the whole map"
  1666 msgstr "Влачете и пускайте обекти, за да попълните цялата карта"
  1667 
  1668 #: ../boards/geography.xml.in.h:2
  1669 msgid "Locate the countries"
  1670 msgstr "Посочете страните"
  1671 
  1672 #: ../boards/geography.xml.in.h:3 ../boards/geography_country.xml.in.h:3
   2450#: ../src/gcompris/about.c:50
   2451msgid ""
   2452"Author: Bruno Coudoin\n"
   2453"Contribution: Pascal Georges, Jose Jorge, Yves Combe\n"
   2454"Graphics: Renaud Blanchard, Franck Doucet\n"
   2455"Intro Music: Djilali Sebihi\n"
   2456"Background Music: Rico Da Halvarez\n"
   2457msgstr ""
   2458"Автор: Bruno Coudoin\n"
   2459"Принос: Pascal Georges, Jose Jorge, Yves Combe\n"
   2460"Графика: Renaud Blanchard, Franck Doucet\n"
   2461"Начална музика: Djilali Sebihi\n"
   2462"Музика за фон: Rico Da Halvarez\n"
   2463
   2464#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
   2465#: ../src/gcompris/about.c:58
   2466msgid "translator_credits"
   2467msgstr ""
   2468"Явор Доганов <yavor@gnu.org>\n"
   2469"Александър Шопов <ash@kambanaria.org>"
   2470
   2471#: ../src/gcompris/about.c:85
   2472msgid "About GCompris"
   2473msgstr "Относно GCompris"
   2474
   2475#: ../src/gcompris/about.c:95
   2476msgid "GCompris Home Page: http://gcompris.net"
   2477msgstr "Страница на GCompris: http://gcompris.net"
   2478
   2479#: ../src/gcompris/about.c:106
   2480msgid "Translators:"
   2481msgstr "Преводачи:"
   2482
   2483#: ../src/gcompris/about.c:206
   2484msgid ""
   2485"This software is a GNU Package and is released under the GNU General Public "
   2486"License"
   2487msgstr ""
   2488"Този софтуер е пакет на GNU и се разпространява под условията на Общия "
   2489"публичен лиценз на GNU (GNU GPL)"
   2490
   2491#: ../src/gcompris/about.c:220 ../src/gcompris/config.c:422
   2492#: ../src/gcompris/dialog.c:103 ../src/gcompris/help.c:354
   2493#: ../src/gcompris/images_selector.c:307
   2494msgid "OK"
   2495msgstr "Да"
   2496
   2497#: ../src/gcompris/bar.c:650
   2498msgid "GCompris confirmation"
   2499msgstr "Потвърждение на GCompris"
   2500
   2501#: ../src/gcompris/bar.c:651
   2502msgid "Are you sure you want to quit?"
   2503msgstr "Сигурни ли сте, че искате да спрете програмата?"
   2504
   2505#: ../src/gcompris/bar.c:652
   2506msgid "Yes, I am sure!"
   2507msgstr "Да, сигурен/сигурна съм!"
   2508
   2509#: ../src/gcompris/bar.c:653
   2510msgid "No, I want to keep going"
   2511msgstr "Не, искам да продължа да се занимавам"
   2512
   2513#: ../src/gcompris/board.c:191
   2514msgid "Dynamic module loading is not supported. GCompris cannot load.\n"
   2515msgstr ""
   2516"Не се поддържа динамично зареждане на модули, GCompris не може да се "
   2517"зареди.\n"
   2518
   2519#: ../src/gcompris/board_config_combo.c:157
   2520msgid ""
   2521"Select the language\n"
   2522" to use in the board"
   2523msgstr ""
   2524"Изберете език\n"
   2525" за заниманието"
   2526
   2527#: ../src/gcompris/board_config_combo.c:227
   2528msgid "Global GCompris mode"
   2529msgstr "Общ режим на GCompris"
   2530
   2531#: ../src/gcompris/board_config_combo.c:228
   2532msgid "Normal"
   2533msgstr "Нормален"
   2534
   2535#: ../src/gcompris/board_config_combo.c:229
   2536msgid "2 clicks"
   2537msgstr "2 натискания"
   2538
   2539#: ../src/gcompris/board_config_combo.c:230
   2540msgid "both modes"
   2541msgstr "двата режима"
   2542
   2543#: ../src/gcompris/board_config_combo.c:258
   2544msgid ""
   2545"Select the drag and drop mode\n"
   2546" to use in the board"
   2547msgstr ""
   2548"Изберете режим\n"
   2549" за заниманието"
   2550
   2551#. add a new level
   2552#: ../src/gcompris/board_config_wordlist.c:106
   2553#, c-format
   2554msgid "%d (New level)"
   2555msgstr "%d (ново ниво)"
   2556
   2557#. frame
   2558#: ../src/gcompris/board_config_wordlist.c:180
   2559msgid "Configure the list of words"
   2560msgstr "Настройване на списъка с думи"
   2561
   2562#: ../src/gcompris/board_config_wordlist.c:209
   2563msgid "Choice of the language"
   2564msgstr "Избор на език"
   2565
   2566#: ../src/gcompris/board_config_wordlist.c:221
   2567msgid "Choice of the level"
   2568msgstr "Избор на ниво"
   2569
   2570#: ../src/gcompris/board_config_wordlist.c:246
   2571msgid "Back to default"
   2572msgstr "Връщане по подразбиране"
   2573
   2574#: ../src/gcompris/config.c:59
   2575msgid "Your system default"
   2576msgstr "По подразбиране за системата"
   2577
   2578#: ../src/gcompris/config.c:60
   2579msgid "Afrikaans"
   2580msgstr "африкаанс"
   2581
   2582#: ../src/gcompris/config.c:61
   2583msgid "Amharic"
   2584msgstr "амхарски"
   2585
   2586#: ../src/gcompris/config.c:62
   2587msgid "Arabic"
   2588msgstr "арабски"
   2589
   2590#: ../src/gcompris/config.c:63
   2591msgid "Turkish (Azerbaijan)"
   2592msgstr "турски (Азербайджан)"
   2593
   2594#: ../src/gcompris/config.c:64
   2595msgid "Bulgarian"
   2596msgstr "български"
   2597
   2598#: ../src/gcompris/config.c:65
   2599msgid "Breton"
   2600msgstr "бретонски"
   2601
   2602#: ../src/gcompris/config.c:66
   2603msgid "Catalan"
   2604msgstr "каталунски"
   2605
   2606#: ../src/gcompris/config.c:67
   2607#: ../src/geography-activity/resources/geography/board3_1.xml.in.h:7
   2608msgid "Czech Republic"
   2609msgstr "Чехия"
   2610
   2611#: ../src/gcompris/config.c:68
   2612msgid "Danish"
   2613msgstr "датски"
   2614
   2615#: ../src/gcompris/config.c:69
   2616msgid "German"
   2617msgstr "немски"
   2618
   2619#: ../src/gcompris/config.c:70
   2620msgid "Dzongkha"
   2621msgstr "дзонгкха"
   2622
   2623#: ../src/gcompris/config.c:71
   2624msgid "Greek"
   2625msgstr "гръцки"
   2626
   2627#: ../src/gcompris/config.c:72
   2628msgid "English (Canada)"
   2629msgstr "канадски английски"
   2630
   2631#: ../src/gcompris/config.c:73
   2632msgid "English (Great Britain)"
   2633msgstr "британски английски"
   2634
   2635#: ../src/gcompris/config.c:74
   2636msgid "English (United States)"
   2637msgstr "американски английски"
   2638
   2639#: ../src/gcompris/config.c:75
   2640msgid "Spanish"
   2641msgstr "испански"
   2642
   2643#: ../src/gcompris/config.c:76
   2644msgid "Basque"
   2645msgstr "баски"
   2646
   2647#: ../src/gcompris/config.c:77
   2648msgid "Persian"
   2649msgstr "персийски"
   2650
   2651#: ../src/gcompris/config.c:78
   2652msgid "Finnish"
   2653msgstr "финландски"
   2654
   2655#: ../src/gcompris/config.c:79
   2656msgid "French"
   2657msgstr "френски"
   2658
   2659#: ../src/gcompris/config.c:80
   2660msgid "Irish (Gaelic)"
   2661msgstr "ирландски (галски)"
   2662
   2663#: ../src/gcompris/config.c:81
   2664msgid "Gujarati"
   2665msgstr "индийски (гуджарати)"
   2666
   2667#: ../src/gcompris/config.c:82
   2668msgid "Hebrew"
   2669msgstr "иврит"
   2670
   2671#: ../src/gcompris/config.c:83
   2672msgid "Hindi"
   2673msgstr "хинди"
   2674
   2675#: ../src/gcompris/config.c:84
   2676msgid "Croatian"
   2677msgstr "хърватски"
   2678
   2679#: ../src/gcompris/config.c:85
   2680msgid "Hungarian"
   2681msgstr "унгарски"
   2682
   2683#: ../src/gcompris/config.c:86
   2684msgid "Indonesian"
   2685msgstr "индонезийски"
   2686
   2687#: ../src/gcompris/config.c:87
   2688msgid "Italian"
   2689msgstr "италиански"
   2690
   2691#: ../src/gcompris/config.c:88
   2692msgid "Japanese"
   2693msgstr "японски"
   2694
   2695#: ../src/gcompris/config.c:89
   2696msgid "Georgian"
   2697msgstr "грузински"
   2698
   2699#: ../src/gcompris/config.c:90
   2700msgid "Korean"
   2701msgstr "корейски"
   2702
   2703#: ../src/gcompris/config.c:91
   2704msgid "Lithuanian"
   2705msgstr "литовски"
   2706
   2707#: ../src/gcompris/config.c:92
   2708msgid "Macedonian"
   2709msgstr "македонски"
   2710
   2711#: ../src/gcompris/config.c:93
   2712msgid "Malayalam"
   2713msgstr "малаялам"
   2714
   2715#: ../src/gcompris/config.c:94
   2716msgid "Marathi"
   2717msgstr "маратхи"
   2718
   2719#: ../src/gcompris/config.c:95
   2720msgid "Malay"
   2721msgstr "малайски"
   2722
   2723#: ../src/gcompris/config.c:96
   2724msgid "Norwegian Bokmal"
   2725msgstr "норвежки (букмол)"
   2726
   2727#: ../src/gcompris/config.c:97
   2728msgid "Nepal"
   2729msgstr "непалски"
   2730
   2731#: ../src/gcompris/config.c:98
   2732msgid "Dutch"
   2733msgstr "холандски"
   2734
   2735#: ../src/gcompris/config.c:99
   2736msgid "Norwegian Nynorsk"
   2737msgstr "норвежки (ниношк)"
   2738
   2739#: ../src/gcompris/config.c:100
   2740msgid "Occitan (languedocien)"
   2741msgstr "провансалски"
   2742
   2743#: ../src/gcompris/config.c:101
   2744msgid "Punjabi"
   2745msgstr "индийски (панджаби)"
   2746
   2747#: ../src/gcompris/config.c:102
   2748msgid "Polish"
   2749msgstr "полски"
   2750
   2751#: ../src/gcompris/config.c:103
   2752msgid "Portuguese (Brazil)"
   2753msgstr "португалски (Бразилия)"
   2754
   2755#: ../src/gcompris/config.c:104
   2756msgid "Portuguese"
   2757msgstr "португалски"
   2758
   2759#: ../src/gcompris/config.c:105
   2760msgid "Romanian"
   2761msgstr "румънски"
   2762
   2763#: ../src/gcompris/config.c:106
   2764msgid "Russian"
   2765msgstr "руски"
   2766
   2767#: ../src/gcompris/config.c:107
   2768msgid "Kinyarwanda"
   2769msgstr "кинярванда"
   2770
   2771#: ../src/gcompris/config.c:108
   2772msgid "Slovak"
   2773msgstr "словашки"
   2774
   2775#: ../src/gcompris/config.c:109
   2776msgid "Slovenian"
   2777msgstr "словенски"
   2778
   2779#: ../src/gcompris/config.c:110
   2780msgid "Somali"
   2781msgstr "сомалийски"
   2782
   2783#: ../src/gcompris/config.c:111
   2784msgid "Albanian"
   2785msgstr "албански"
   2786
   2787#: ../src/gcompris/config.c:112
   2788msgid "Serbian (Latin)"
   2789msgstr "сръбски (латиница)"
   2790
   2791#: ../src/gcompris/config.c:113
   2792msgid "Serbian"
   2793msgstr "сръбски"
   2794
   2795#: ../src/gcompris/config.c:114
   2796msgid "Swedish"
   2797msgstr "шведски"
   2798
   2799#: ../src/gcompris/config.c:115
   2800msgid "Tamil"
   2801msgstr "тамилски"
   2802
   2803#: ../src/gcompris/config.c:116
   2804msgid "Thai"
   2805msgstr "тайландски"
   2806
   2807#: ../src/gcompris/config.c:117
   2808msgid "Turkish"
   2809msgstr "турски"
   2810
   2811#: ../src/gcompris/config.c:118
   2812msgid "Ukrainian"
   2813msgstr "украински"
   2814
   2815#: ../src/gcompris/config.c:119
   2816msgid "Urdu"
   2817msgstr "урду"
   2818
   2819#: ../src/gcompris/config.c:120
   2820msgid "Vietnamese"
   2821msgstr "виетнамски"
   2822
   2823#: ../src/gcompris/config.c:121
   2824msgid "Walloon"
   2825msgstr "валонски"
   2826
   2827#: ../src/gcompris/config.c:122
   2828msgid "Chinese (Simplified)"
   2829msgstr "китайски (опростен)"
   2830
   2831#: ../src/gcompris/config.c:123
   2832msgid "Chinese (Traditional)"
   2833msgstr "китайски (традиционен)"
   2834
   2835#: ../src/gcompris/config.c:128
   2836msgid "No time limit"
   2837msgstr "Без ограничение за време"
   2838
   2839#: ../src/gcompris/config.c:129
   2840msgid "Slow timer"
   2841msgstr "Показване на хронометър"
   2842
   2843#: ../src/gcompris/config.c:130
   2844msgid "Normal timer"
   2845msgstr "Нормален хронометър"
   2846
   2847#: ../src/gcompris/config.c:131
   2848msgid "Fast timer"
   2849msgstr "Бърз хронометър"
   2850
   2851#: ../src/gcompris/config.c:135
   2852msgid ""
   2853"<i>Use Gcompris administration module\n"
   2854"to filter boards</i>"
   2855msgstr ""
   2856"<i>Използвайте административния модул на GCompris\n"
   2857"за да филтрирате занимания</i>"
   2858
   2859#: ../src/gcompris/config.c:187
   2860msgid "GCompris Configuration"
   2861msgstr "Настройки на GCompris"
   2862
   2863#: ../src/gcompris/config.c:258
   2864msgid "Fullscreen"
   2865msgstr "На цял екран"
   2866
   2867#: ../src/gcompris/config.c:284
   2868msgid "Music"
   2869msgstr "Музика"
   2870
   2871#: ../src/gcompris/config.c:310
   2872msgid "Effect"
   2873msgstr "Ефекти"
   2874
   2875#: ../src/gcompris/config.c:347
   2876#, c-format
   2877msgid "Couldn't open skin dir: %s"
   2878msgstr "Не може да бъде отворена папка с тема: %s"
   2879
   2880#: ../src/gcompris/config.c:378 ../src/gcompris/config.c:773
   2881#: ../src/gcompris/config.c:787
   2882#, c-format
   2883msgid "Skin : %s"
   2884msgstr "Тема : %s"
   2885
   2886#: ../src/gcompris/config.c:380
   2887msgid "SKINS NOT FOUND"
   2888msgstr "ТЕМИТЕ НЕ СА ОТКРИТИ"
   2889
   2890#: ../src/gcompris/config.c:462
   2891msgid "English (United State)"
   2892msgstr "американски английски"
   2893
   2894#: ../src/gcompris/file_selector.c:254
   2895msgid "CANCEL"
   2896msgstr "ОТКАЗ"
   2897
   2898#: ../src/gcompris/file_selector.c:262
   2899msgid "LOAD"
   2900msgstr "ЗАРЕЖДАНЕ"
   2901
   2902#: ../src/gcompris/file_selector.c:262
   2903msgid "SAVE"
   2904msgstr "ЗАПАЗВАНЕ"
   2905
   2906#: ../src/gcompris/gameutil.c:138 ../src/gcompris/gameutil.c:196
   2907msgid "Couldn't find or load the file"
   2908msgstr "Неуспех при намирането или зареждането на файла"
   2909
   2910#: ../src/gcompris/gameutil.c:140 ../src/gcompris/gameutil.c:198
   2911msgid "This activity is incomplete."
   2912msgstr "Това занимание не е завършено."
   2913
   2914#: ../src/gcompris/gameutil.c:141 ../src/gcompris/gameutil.c:199
   2915msgid ""
   2916"Exit it and report\n"
   2917"the problem to the authors."
   2918msgstr ""
   2919"Изход и докладване на\n"
   2920"проблема на авторите."
   2921
   2922#: ../src/gcompris/gcompris.c:148
   2923msgid "run GCompris in fullscreen mode."
   2924msgstr "стартиране на GCompris на цял екран."
   2925
   2926#: ../src/gcompris/gcompris.c:151
   2927msgid "run GCompris in window mode."
   2928msgstr "стартиране на GCompris в прозорец."
   2929
   2930#: ../src/gcompris/gcompris.c:154
   2931msgid "run GCompris with sound enabled."
   2932msgstr "стартиране на GCompris с включен звук."
   2933
   2934#: ../src/gcompris/gcompris.c:157
   2935msgid "run GCompris without sound."
   2936msgstr "стартиране на GCompris без звук."
   2937
   2938#: ../src/gcompris/gcompris.c:160
   2939msgid "run GCompris with the default gnome cursor."
   2940msgstr ""
   2941"стартиране на GCompris със стандартния курсор на\n"
   2942"                           GNOME."
   2943
   2944#: ../src/gcompris/gcompris.c:163
   2945msgid "display only activities with this difficulty level."
   2946msgstr "показване на занимания само от това ниво на трудност."
   2947
   2948#: ../src/gcompris/gcompris.c:166
   2949msgid "display debug informations on the console."
   2950msgstr "показване на информация за грешки в конзолата."
   2951
   2952#: ../src/gcompris/gcompris.c:169
   2953msgid "Print the version of "
   2954msgstr "Отпечатване на версията на "
   2955
   2956#: ../src/gcompris/gcompris.c:172
   2957msgid ""
   2958"Run GCompris with local menu (e.g -l /reading will let you play only "
   2959"activities in the reading directory, -l /strategy/connect4 only the connect4 "
   2960"activity). Use '-l list' to list all the availaible activities and their "
   2961"descriptions."
   2962msgstr ""
   2963"Стартиране на GCompris с локално меню (т.е. при \n"
   2964"                           „-l /reading“ ще играете само заниманията за "
   2965"четене,\n"
   2966"                           при „-l /boards/connect4“ само играта „Свързване\n"
   2967"                           на 4“). Използвайте „-l list“, за да изведете "
   2968"списък\n"
   2969"                           с всички налични занимания и техните описания."
   2970
   2971#: ../src/gcompris/gcompris.c:177
   2972msgid "GCompris will find the data dir in this directory"
   2973msgstr "GCompris ще търси папката с данни в тази папка"
   2974
   2975#: ../src/gcompris/gcompris.c:180
   2976msgid "GCompris will find the skins in this directory"
   2977msgstr "GCompris ще търси темите в тази папка"
   2978
   2979#: ../src/gcompris/gcompris.c:183
   2980msgid "GCompris will find the activity plugins in this directory"
   2981msgstr "GCompris ще търси приставките за дейности в тази папка"
   2982
   2983#: ../src/gcompris/gcompris.c:186
   2984msgid "GCompris will find the python activity in this directory"
   2985msgstr "GCompris ще търси заниманието с Питон в тази папка"
   2986
   2987#: ../src/gcompris/gcompris.c:189
   2988msgid "GCompris will find the locale file (.mo translation) in this directory"
   2989msgstr ""
   2990"GCompris ще търси файла за локала (превод във формат „.mo“) в тази папка"
   2991
   2992#: ../src/gcompris/gcompris.c:192
   2993msgid "GCompris will find the activities menu in this directory"
   2994msgstr "GCompris ще търси менюто за заниманията в тази папка"
   2995
   2996#: ../src/gcompris/gcompris.c:195
   2997msgid "Run GCompris in administration and user-management mode"
   2998msgstr "Стартиране на GCompris в административен режим"
   2999
   3000#: ../src/gcompris/gcompris.c:198
   3001msgid ""
   3002"Use alternate database for profiles [$HOME/.config/gcompris/gcompris_sqlite."
   3003"db]"
   3004msgstr ""
   3005"Използване на алтернативна база от данни за профилите\n"
   3006"                           [$HOME/.config/gcompris/gcompris_sqlite.db]"
   3007
   3008#: ../src/gcompris/gcompris.c:201
   3009msgid "Create the alternate database for profiles"
   3010msgstr "Създаване на алтернативна база от данни за профили"
   3011
   3012#: ../src/gcompris/gcompris.c:204
   3013msgid "Re-read XML Menus and store them in the database"
   3014msgstr ""
   3015"Препрочитане на менютата в XML и запазване в базата\n"
   3016"                           от данни"
   3017
   3018#: ../src/gcompris/gcompris.c:207
   3019msgid "Set the profile to use. Use 'gcompris -a' to create profiles"
   3020msgstr ""
   3021"Задаване на профила. Използвайте „gcompris -a“,\n"
   3022"                           за да създадете профили"
   3023
   3024#: ../src/gcompris/gcompris.c:210
   3025msgid "List all available profiles. Use 'gcompris -a' to create profiles"
   3026msgstr ""
   3027"Списък с всички налични профили. Използвайте\n"
   3028"                           „gcompris -a“, за да създадете профили"
   3029
   3030#: ../src/gcompris/gcompris.c:213
   3031msgid ""
   3032"Config directory location: [$HOME/.config/gcompris]. Alternate is to set "
   3033"$XDG_CONFIG_HOME."
   3034msgstr ""
   3035"Папка с конфигурацията: [$HOME/.config/gcompris]\n"
   3036"                           Алтернативно може да се зададе $XDG_CONFIG_HOME."
   3037
   3038#: ../src/gcompris/gcompris.c:216
   3039msgid "The location of user directories: [$HOME/My GCompris]"
   3040msgstr ""
   3041"Местоположение на потребителските папки:\n"
   3042"                           [$HOME/My GCompris]"
   3043
   3044#: ../src/gcompris/gcompris.c:219
   3045msgid "Run the experimental activities"
   3046msgstr "Експериментални занимания"
   3047
   3048#: ../src/gcompris/gcompris.c:222
   3049msgid "Disable the quit button"
   3050msgstr "Изключване на бутона за спиране на програмата"
   3051
   3052#: ../src/gcompris/gcompris.c:225
   3053msgid "Disable the config button"
   3054msgstr "Изключване на бутона за настройване на програмата"
   3055
   3056#: ../src/gcompris/gcompris.c:228
   3057msgid ""
   3058"GCompris will get images, sounds and activity data from this server if not "
   3059"found locally."
   3060msgstr ""
   3061"GCompris ще вземе изображения, звуци и данни\n"
   3062"                           за заниманията от този сървър, в случай, че не "
   3063"могат\n"
   3064"                           да бъдат намерени локално."
   3065
   3066#: ../src/gcompris/gcompris.c:231
   3067msgid ""
   3068"Only when --server is provided, disable check for local resource first. Data "
   3069"are always taken from the web server."
   3070msgstr ""
   3071"Само когато е подадена опцията „--server“ се пропуска\n"
   3072"                           проверката за локални ресурси. Данните винаги се\n"
   3073"                           вземат от уеб-сървъра."
   3074
   3075#: ../src/gcompris/gcompris.c:235
   3076msgid ""
   3077"In server mode, specify the cache directory used to avoid useless downloads."
   3078msgstr ""
   3079"В сървърен режим, указва папката за кеш,\n"
   3080"                           използвана за избягване на излишните изтегляния."
   3081
   3082#: ../src/gcompris/gcompris.c:238
   3083msgid ""
   3084"Global drag and drop mode: normal, 2clicks, both. Default mode is normal."
   3085msgstr ""
   3086"Общ режим за провлачване и пускане: нормален, две\n"
   3087"                           натискания, и двете. Стандартният режим е "
   3088"нормален."
   3089
   3090#: ../src/gcompris/gcompris.c:241
   3091msgid "Do not avoid the execution of multiple instances of GCompris."
   3092msgstr ""
   3093"Да не се избягва изпълнението на множество инстанции\n"
   3094"                           на GCompris."
   3095
   3096#: ../src/gcompris/gcompris.c:916
   3097#, c-format
   3098msgid ""
   3099"GCompris is free software released under the GPL License. In order to "
   3100"support its development, the Windows version provides only %d of the %d "
   3101"activities. You can get the full version for a small fee at\n"
   3102"<http://gcompris.net>\n"
   3103"The GNU/Linux version does not have this restriction. If you also believe "
   3104"that we should teach freedom to children, please consider using GNU/Linux. "
   3105"Get more information at FSF:\n"
   3106"<http://www.fsf.org/philosophy>"
   3107msgstr ""
   3108"GCompris е свободен софтуер, разпространяван под лиценза GPL. За да "
   3109"подкрепите разработката му, версията за „Уиндоус“ осигурява само %d от %d-те "
   3110"занимания. Може да се сдобиете с пълната версия срещу малка такса на\n"
   3111"<http://gcompris.net>\n"
   3112"Версията за GNU/Линукс няма такива ограничения. Ако вие също вярвате, че "
   3113"трябва да учим децата на свобода, обмислете възможността да използвате GNU/"
   3114"Линукс. Може да намерите повече информация на страниците на FSF:\n"
   3115"<http://www.fsf.org/philosophy.bg.html>"
   3116
   3117#: ../src/gcompris/gcompris.c:1353
   3118#, c-format
   3119msgid ""
   3120"GCompris won't start because the lock file is less than %d seconds old.\n"
   3121msgstr ""
   3122"GCompris няма да се стартира, защото заключващият файл е по-нов от %d "
   3123"секунди.\n"
   3124
   3125#: ../src/gcompris/gcompris.c:1355
   3126#, c-format
   3127msgid "The lock file is: %s\n"
   3128msgstr "Заключващият файл е: %s\n"
   3129
   3130#: ../src/gcompris/gcompris.c:1469
   3131#, c-format
   3132msgid ""
   3133"GCompris\n"
   3134"Version: %s\n"
   3135"Licence: GPL\n"
   3136"More info at http://gcompris.net\n"
   3137msgstr ""
   3138"GCompris\n"
   3139"Версия: %s\n"
   3140"Лиценз: GPL\n"
   3141"Повече информация на http://gcompris.net\n"
   3142
   3143#. check the list of possible values for -l, then exit
   3144#: ../src/gcompris/gcompris.c:1575
   3145#, c-format
   3146msgid "Use -l to access an activity directly.\n"
   3147msgstr "Използвайте „-l“ за директен достъп до заниманието.\n"
   3148
   3149#: ../src/gcompris/gcompris.c:1576
   3150#, c-format
   3151msgid "The list of available activities is :\n"
   3152msgstr "Списъкът с наличните занимания е :\n"
   3153
   3154#: ../src/gcompris/gcompris.c:1607
   3155#, c-format
   3156msgid "Number of activities: %d\n"
   3157msgstr "Брой занимания: %d\n"
   3158
   3159#: ../src/gcompris/gcompris.c:1643
   3160#, c-format
   3161msgid "%s exists but is not readable or writable"
   3162msgstr "%s съществува, но няма права за четене или запис"
   3163
   3164#: ../src/gcompris/gcompris.c:1706
   3165#, c-format
   3166msgid ""
   3167"The --server option cannot be used because GCompris has been compiled "
   3168"without network support!"
   3169msgstr ""
   3170"Опцията „--server“ не може да се използва, защото GCompris е компилиран без "
   3171"мрежова поддръжка."
   3172
   3173#: ../src/gcompris/gcompris.c:1760
   3174#, c-format
   3175msgid ""
   3176"ERROR: Profile '%s' is not found. Run 'gcompris --profile-list' to list "
   3177"available ones\n"
   3178msgstr ""
   3179"ГРЕШКА: Профилът „%s“ не е открит. За списък с наличните профили изпълнете "
   3180"„gcompris --profile-list“\n"
   3181
   3182#: ../src/gcompris/gcompris.c:1774
   3183#, c-format
   3184msgid "The list of available profiles is:\n"
   3185msgstr "Списъкът с наличните профили е:\n"
   3186
   3187#: ../src/gcompris/gcompris_db.c:274
   3188msgid "Unaffected"
   3189msgstr "Не се влияе"
   3190
   3191#: ../src/gcompris/gcompris_db.c:275
   3192msgid "Users without a class"
   3193msgstr "Потребители без клас"
   3194
   3195#: ../src/gcompris/help.c:176
   3196msgid "Prerequisite"
   3197msgstr "Предпоставка"
   3198
   3199#: ../src/gcompris/help.c:207
   3200msgid "Goal"
   3201msgstr "Цел"
   3202
   3203#: ../src/gcompris/help.c:238
   3204msgid "Manual"
   3205msgstr "Ръководство"
   3206
   3207#: ../src/gcompris/help.c:269
   3208msgid "Credit"
   3209msgstr "Заслуги"
   3210
   3211#: ../src/gcompris/properties.c:492 ../src/gcompris/properties.c:499
   3212msgid "readme"
   3213msgstr "прочети_ме"
   3214
   3215#: ../src/gcompris/properties.c:494
   3216msgid ""
   3217"This directory contains the files you create with the GCompris educational "
   3218"suite\n"
   3219msgstr ""
   3220"Тази папка съдържа файловете, които създавате с образователната серия "
   3221"GCompris\n"
   3222
   3223#: ../src/gcompris/properties.c:501
   3224msgid ""
   3225"Put any number of images in this directory.\n"
   3226"You can include these images in your drawings and animations.\n"
   3227"The image formats supported are jpeg, png and svg.\n"
   3228msgstr ""
   3229"Записвайте всякакъв вид изображения в тази папка.\n"
   3230"Може да ги включвате във вашите рисунки и анимации.\n"
   3231"Поддържаните формати за изображения са JPEG, PNG и SVG.\n"
   3232
   3233#: ../src/gcompris/timer.c:244
   3234msgid "Time Elapsed"
   3235msgstr "Отчетено време"
   3236
   3237#: ../src/gcompris/timer.c:322
   3238#, c-format
   3239msgid "Remaining Time = %d"
   3240msgstr "Оставащо време = %d"
   3241
   3242#: ../src/geo_country-activity/geo_country.xml.in.h:1
   3243msgid "Drag and Drop the regions to redraw the whole country"
   3244msgstr "Влачете и пускайте областите, за да попълните цялата страна"
   3245
   3246#: ../src/geo_country-activity/geo_country.xml.in.h:2
   3247msgid "Locate the region"
   3248msgstr "Посочете областта"
   3249
   3250#: ../src/geo_country-activity/geo_country.xml.in.h:3
   3251#: ../src/geography-activity/geography.xml.in.h:3
  16733252msgid "Mouse manipulation: movement, drag and drop"
  16743253msgstr "Управление на мишката: движение, изтегляне и пускане"
  16753254
  1676 #: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:1
  1677 #: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:1
  1678 msgid "Africa"
  1679 msgstr "Африка"
  1680 
  1681 #: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:2
  1682 msgid "America"
  1683 msgstr "Америка"
  1684 
  1685 #: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:3
  1686 msgid "Antartica"
  1687 msgstr "Антарктика"
  1688 
  1689 #: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:4
  1690 msgid "Asia"
  1691 msgstr "Азия"
  1692 
  1693 #: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:5
  1694 msgid "Continents"
  1695 msgstr "Континенти"
  1696 
  1697 #: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:6
  1698 msgid "Europe"
  1699 msgstr "Европа"
  1700 
  1701 #: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:7
  1702 msgid "Oceania"
  1703 msgstr "Океания"
  1704 
  1705 #: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:1
  1706 msgid "Alaska"
  1707 msgstr "Аляска"
  1708 
  1709 #: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:2
  1710 msgid "Bahamas"
  1711 msgstr "Бахами"
  1712 
  1713 #: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:3
  1714 msgid "Canada"
  1715 msgstr "Канада"
  1716 
  1717 #: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:4
  1718 msgid "Cuba"
  1719 msgstr "Куба"
  1720 
  1721 #: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:5
  1722 msgid "Dominican Republic"
  1723 msgstr "Доминиканска република"
  1724 
  1725 #: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:6
  1726 msgid "Greenland"
  1727 msgstr "Гренландия"
  1728 
  1729 #: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:7
  1730 msgid "Haiti"
  1731 msgstr "Хаити"
  1732 
  1733 #: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:8
  1734 #: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:7
  1735 msgid "Iceland"
  1736 msgstr "Исландия"
  1737 
  1738 #: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:9
  1739 msgid "Jamaica"
  1740 msgstr "Ямайка"
  1741 
  1742 #: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:10
  1743 msgid "Mexico"
  1744 msgstr "Мексико"
  1745 
  1746 #: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:11
  1747 msgid "North America"
  1748 msgstr "Северна Америка"
  1749 
  1750 #: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:12
  1751 msgid "United States of America"
  1752 msgstr "Съединени американски щати"
  1753 
  1754 #: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:1
  1755 msgid "Argentina"
  1756 msgstr "Аржентина"
  1757 
  1758 #: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:2
  1759 msgid "Bolivia"
  1760 msgstr "Боливия"
  1761 
  1762 #: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:3
  1763 msgid "Brazil"
  1764 msgstr "Бразилия"
  1765 
  1766 #: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:4
  1767 msgid "Chile"
  1768 msgstr "Чили"
  1769 
  1770 #: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:5
  1771 msgid "Colombia"
  1772 msgstr "Колумбия"
  1773 
  1774 #: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:6
  1775 msgid "Ecuador"
  1776 msgstr "Еквадор"
  1777 
  1778 #: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:7
  1779 msgid "French Guiana"
  1780 msgstr "Френска Гвиана"
  1781 
  1782 #: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:8
  1783 msgid "Guyana"
  1784 msgstr "Гаяна"
  1785 
  1786 #: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:9
  1787 msgid "Panama"
  1788 msgstr "Панама"
  1789 
  1790 #: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:10
  1791 msgid "Paraguay"
  1792 msgstr "Парагвай"
  1793 
  1794 #: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:11
  1795 msgid "Peru"
  1796 msgstr "Перу"
  1797 
  1798 #: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:12
  1799 msgid "South America"
  1800 msgstr "Южна Америка"
  1801 
  1802 #: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:13
  1803 msgid "Suriname"
  1804 msgstr "Суринам"
  1805 
  1806 #: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:14
  1807 msgid "Uruguay"
  1808 msgstr "Уругвай"
  1809 
  1810 #: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:15
  1811 msgid "Venezuela"
  1812 msgstr "Венецуела"
  1813 
  1814 #: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:1
  1815 msgid "Austria"
  1816 msgstr "Австрия"
  1817 
  1818 #: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:2
  1819 msgid "Belgium"
  1820 msgstr "Белгия"
  1821 
  1822 #: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:3
  1823 msgid "Denmark"
  1824 msgstr "Дания"
  1825 
  1826 #: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:4
  1827 msgid "Finland"
  1828 msgstr "Финландия"
  1829 
  1830 #: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:5
  1831 msgid "France"
  1832 msgstr "Франция"
  1833 
  1834 #: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:6
  1835 msgid "Germany"
  1836 msgstr "Германия"
  1837 
  1838 #: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:8
  1839 msgid "Ireland"
  1840 msgstr "Ирландия"
  1841 
  1842 #: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:9
  1843 msgid "Italy"
  1844 msgstr "Италия"
  1845 
  1846 #: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:10
  1847 msgid "Luxembourg"
  1848 msgstr "Люксембург"
  1849 
  1850 #: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:11
  1851 msgid "Norway"
  1852 msgstr "Норвегия"
  1853 
  1854 #: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:12
  1855 msgid "Portugal"
  1856 msgstr "Португалия"
  1857 
  1858 #: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:13
  1859 msgid "Spain"
  1860 msgstr "Испания"
  1861 
  1862 #: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:14
  1863 msgid "Sweden"
  1864 msgstr "Швеция"
  1865 
  1866 #: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:15
  1867 msgid "Switzerland"
  1868 msgstr "Швейцария"
  1869 
  1870 #: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:16
  1871 msgid "The Netherlands"
  1872 msgstr "Холандия"
  1873 
  1874 #: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:17
  1875 msgid "United Kingdom"
  1876 msgstr "Великобритания"
  1877 
  1878 #: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:18
  1879 msgid "Western Europe"
  1880 msgstr "Западна Европа"
  1881 
  1882 #: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:1
  1883 msgid "Albania"
  1884 msgstr "Албания"
  1885 
  1886 #: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:2
  1887 msgid "Belarus"
  1888 msgstr "Беларус"
  1889 
  1890 #: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:3
  1891 msgid "Bosnia Herzegovina"
  1892 msgstr "Босна и Херцеговина"
  1893 
  1894 #: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:4
  1895 msgid "Bulgaria"
  1896 msgstr "България"
  1897 
  1898 #: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:5
  1899 msgid "Croatia"
  1900 msgstr "Хърватска"
  1901 
  1902 #: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:6
  1903 msgid "Cyprus"
  1904 msgstr "Кипър"
  1905 
  1906 #: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:7 ../src/gcompris/config.c:67
  1907 msgid "Czech Republic"
  1908 msgstr "Чехия"
  1909 
  1910 #: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:8
  1911 msgid "Eastern Europe"
  1912 msgstr "Източна Европа"
  1913 
  1914 #: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:9
  1915 msgid "Estonia"
  1916 msgstr "Естония"
  1917 
  1918 #: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:10
  1919 msgid "Greece"
  1920 msgstr "Гърция"
  1921 
  1922 #: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:11
  1923 msgid "Hungary"
  1924 msgstr "Унгария"
  1925 
  1926 #: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:12
  1927 msgid "Latvia"
  1928 msgstr "Латвия"
  1929 
  1930 #: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:13
  1931 msgid "Lithuania"
  1932 msgstr "Литва"
  1933 
  1934 #: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:14
  1935 msgid "Macedonia"
  1936 msgstr "Македония"
  1937 
  1938 #: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:15
  1939 msgid "Moldova"
  1940 msgstr "Молдова"
  1941 
  1942 #: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:16
  1943 msgid "Poland"
  1944 msgstr "Полша"
  1945 
  1946 #: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:17
  1947 msgid "Romania"
  1948 msgstr "Румъния"
  1949 
  1950 #: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:18
  1951 msgid "Russia"
  1952 msgstr "Русия"
  1953 
  1954 #: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:19
  1955 msgid "Serbia Montenegro"
  1956 msgstr "Сърбия и Черна гора"
  1957 
  1958 #: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:20
  1959 msgid "Slovak Republic"
  1960 msgstr "Словакия"
  1961 
  1962 #: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:21
  1963 msgid "Slovenia"
  1964 msgstr "Словения"
  1965 
  1966 #: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:22
  1967 msgid "Turkey"
  1968 msgstr "Турция"
  1969 
  1970 #: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:23
  1971 msgid "Ukraine"
  1972 msgstr "Украйна"
  1973 
  1974 #: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:1
  1975 #: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:2
  1976 msgid "Algeria"
  1977 msgstr "Алжир"
  1978 
  1979 #: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:2
  1980 #: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:4
  1981 msgid "Benin"
  1982 msgstr "Бенин"
  1983 
  1984 #: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:3
  1985 #: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:6
  1986 msgid "Burkina Faso"
  1987 msgstr "Буркина Фасо"
  1988 
  1989 #: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:4
  1990 #: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:7
  1991 msgid "Cameroon"
  1992 msgstr "Камерун"
  1993 
  1994 #: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:5
  1995 #: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:8
  1996 msgid "Central African Republic"
  1997 msgstr "Централна африканска република"
  1998 
  1999 #: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:6
  2000 #: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:9
  2001 msgid "Chad"
  2002 msgstr "Чад"
  2003 
  2004 #: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:7
  2005 msgid "Djibouti"
  2006 msgstr "Джибути"
  2007 
  2008 #: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:8
  2009 #: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:11
  2010 msgid "Egypt"
  2011 msgstr "Египет"
  2012 
  2013 #: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:9
  2014 #: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:5
  2015 msgid "Equatorial Guinea"
  2016 msgstr "Екваториална Гвинея"
  2017 
  2018 #: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:10
  2019 #: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:12
  2020 msgid "Eritrea"
  2021 msgstr "Еритрея"
  2022 
  2023 #: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:11
  2024 #: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:13
  2025 msgid "Ethiopia"
  2026 msgstr "Етиопия"
  2027 
  2028 #: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:12
  2029 #: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:6
  2030 #: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:14
  2031 msgid "Gabon"
  2032 msgstr "Габон"
  2033 
  2034 #: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:13
  2035 msgid "Gambia"
  2036 msgstr "Гамбия"
  2037 
  2038 #: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:14
  2039 #: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:15
  2040 msgid "Ghana"
  2041 msgstr "Гана"
  2042 
  2043 #: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:15
  2044 #: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:16
  2045 msgid "Guinea"
  2046 msgstr "Гвинея"
  2047 
  2048 #: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:16
  2049 msgid "Guinea Bissau"
  2050 msgstr "Гвинея-Бисау"
  2051 
  2052 #: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:17
  2053 #: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:17
  2054 msgid "Ivory Coast"
  2055 msgstr "Бряг на слоновата кост"
  2056 
  2057 #: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:18
  2058 #: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:19
  2059 msgid "Liberia"
  2060 msgstr "Либерия"
  2061 
  2062 #: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:19
  2063 #: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:20
  2064 msgid "Libya"
  2065 msgstr "Либия"
  2066 
  2067 #: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:20
  2068 #: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:23
  2069 msgid "Mali"
  2070 msgstr "Мали"
  2071 
  2072 #: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:21
  2073 #: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:24
  2074 msgid "Mauritania"
  2075 msgstr "Мавритания"
  2076 
  2077 #: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:22
  2078 #: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:25
  2079 msgid "Morocco"
  2080 msgstr "Мароко"
  2081 
  2082 #: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:23
  2083 #: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:28
  2084 msgid "Niger"
  2085 msgstr "Нигер"
  2086 
  2087 #: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:24
  2088 #: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:29
  2089 msgid "Nigeria"
  2090 msgstr "Нигерия"
  2091 
  2092 #: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:25
  2093 msgid "Northern Africa"
  2094 msgstr "Северна Африка"
  2095 
  2096 #: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:26
  2097 #: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:14
  2098 msgid "Rwanda"
  2099 msgstr "Руанда"
  2100 
  2101 #: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:27
  2102 #: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:30
  2103 msgid "Senegal"
  2104 msgstr "Сенегал"
  2105 
  2106 #: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:28
  2107 msgid "Sierra Leone"
  2108 msgstr "Сиера Леоне"
  2109 
  2110 #: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:29
  2111 #: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:31
  2112 msgid "Somalia"
  2113 msgstr "Сомалия"
  2114 
  2115 #: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:30
  2116 #: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:33
  2117 msgid "Sudan"
  2118 msgstr "Судан"
  2119 
  2120 #: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:31
  2121 #: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:35
  2122 msgid "Togo"
  2123 msgstr "Того"
  2124 
  2125 #: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:32
  2126 #: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:36
  2127 msgid "Tunisia"
  2128 msgstr "Тунис"
  2129 
  2130 #: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:33
  2131 #: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:19
  2132 #: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:37
  2133 msgid "Uganda"
  2134 msgstr "Уганда"
  2135 
  2136 #: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:34
  2137 msgid "Western Sahara"
  2138 msgstr "Западна Сахара"
  2139 
  2140 #: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:1
  2141 #: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:3
  2142 msgid "Angola"
  2143 msgstr "Ангола"
  2144 
  2145 #: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:2
  2146 #: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:5
  2147 msgid "Botswana"
  2148 msgstr "Ботсвана"
  2149 
  2150 #: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:3
  2151 msgid "Burundi"
  2152 msgstr "Бурунди"
  2153 
  2154 #: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:4
  2155 #: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:10
  2156 msgid "Democratic Republic of Congo"
  2157 msgstr "Демократична република Конго"
  2158 
  2159 #: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:7
  2160 #: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:18
  2161 msgid "Kenya"
  2162 msgstr "Кения"
  2163 
  2164 #: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:8
  2165 msgid "Lesotho"
  2166 msgstr "Лесото"
  2167 
  2168 #: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:9
  2169 #: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:21
  2170 msgid "Madagascar"
  2171 msgstr "Мадагаскар"
  2172 
  2173 #: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:10
  2174 #: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:22
  2175 msgid "Malawi"
  2176 msgstr "Малави"
  2177 
  2178 #: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:11
  2179 #: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:26
  2180 msgid "Mozambique"
  2181 msgstr "Мозамбик"
  2182 
  2183 #: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:12
  2184 #: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:27
  2185 msgid "Namibia"
  2186 msgstr "Намибия"
  2187 
  2188 #: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:13
  2189 msgid "Republic of Congo"
  2190 msgstr "Република Конго"
  2191 
  2192 #: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:15
  2193 #: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:32
  2194 msgid "South Africa"
  2195 msgstr "Южна Африка"
  2196 
  2197 #: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:16
  2198 msgid "Southern Africa"
  2199 msgstr "Южна Америка"
  2200 
  2201 #: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:17
  2202 msgid "Swaziland"
  2203 msgstr "Свазиленд"
  2204 
  2205 #: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:18
  2206 #: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:34
  2207 msgid "Tanzania"
  2208 msgstr "Танзания"
  2209 
  2210 #: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:20
  2211 #: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:38
  2212 msgid "Zambia"
  2213 msgstr "Замбия"
  2214 
  2215 #: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:21
  2216 #: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:39
  2217 msgid "Zimbabwe"
  2218 msgstr "Зимбабве"
  2219 
  2220 #: ../boards/geography_country.xml.in.h:1
  2221 msgid "Drag and Drop the regions to redraw the whole country"
  2222 msgstr "Влачете и пускайте областите, за да попълните цялата страна"
  2223 
  2224 #: ../boards/geography_country.xml.in.h:2
  2225 msgid "Locate the region"
  2226 msgstr "Посочете областта"
  2227 
  2228 #: ../boards/geography_country.xml.in.h:4
   3255#: ../src/geo_country-activity/geo_country.xml.in.h:4
  22293256msgid ""
  22303257"The map of Germany comes from Wikipedia and is released under the GNU Free "
   
  22363263"създали немското ниво."
  22373264
  2238 #: ../boards/geography_country/board1_0.xml.in.h:1
   3265#: ../src/geo_country-activity/resources/geo_country/board1_0.xml.in.h:1
  22393266msgid "Regions of France"
  22403267msgstr "Области във Франция"
  22413268
  2242 #: ../boards/geography_country/board2_0.xml.in.h:1
   3269#: ../src/geo_country-activity/resources/geo_country/board2_0.xml.in.h:1
  22433270msgid "Deutschland Bundesländer"
  22443271msgstr "Области в Германия"
  22453272
  2246 #: ../boards/geography_country/board3_0.xml.in.h:1
   3273#: ../src/geo_country-activity/resources/geo_country/board3_0.xml.in.h:1
  22473274msgid "Provincias Argentinas"
  22483275msgstr "Провинции на Аржентина"
  22493276
  2250 #: ../boards/geography_country/board4_0.xml.in.h:1
   3277#: ../src/geo_country-activity/resources/geo_country/board4_0.xml.in.h:1
  22513278msgid "Polish Voivodship"
  22523279msgstr "Области в Полша"
  22533280
  2254 #: ../boards/geography_country/board5_0.xml.in.h:1
  2255 #: ../boards/geography_country/board5_2.xml.in.h:1
   3281#: ../src/geo_country-activity/resources/geo_country/board5_0.xml.in.h:1
   3282#: ../src/geo_country-activity/resources/geo_country/board5_2.xml.in.h:1
  22563283msgid "Districts of Turkey"
  22573284msgstr "Околии в Турция"
  22583285
  2259 #: ../boards/geography_country/board5_1.xml.in.h:1
   3286#: ../src/geo_country-activity/resources/geo_country/board5_1.xml.in.h:1
  22603287msgid "Eastern Districts of Turkey"
  22613288msgstr "Източни околии в Турция"
  22623289
  2263 #: ../boards/geography_country/board6_0.xml.in.h:1
   3290#: ../src/geo_country-activity/resources/geo_country/board6_0.xml.in.h:1
  22643291msgid "Counties of Norway"
  22653292msgstr "Графства в Норвегия"
  22663293
  2267 #: ../boards/geography_country/board7_0.xml.in.h:1
   3294#: ../src/geo_country-activity/resources/geo_country/board7_0.xml.in.h:1
  22683295msgid "Counties of Brazil"
  22693296msgstr "Щати в Бразилия"
  22703297
  2271 #: ../boards/geometry.xml.in.h:1
  2272 msgid "Geometry"
  2273 msgstr "Геометрия"
  2274 
  2275 #: ../boards/geometry.xml.in.h:2
  2276 msgid "Geometry activities."
  2277 msgstr "Занимания по геометрия."
  2278 
  2279 #: ../boards/gletters.xml.in.h:1 ../boards/wordsgame.xml.in.h:2
   3298#: ../src/geography-activity/geography.xml.in.h:1
   3299msgid "Drag and Drop the items to redraw the whole map"
   3300msgstr "Влачете и пускайте обекти, за да попълните цялата карта"
   3301
   3302#: ../src/geography-activity/geography.xml.in.h:2
   3303msgid "Locate the countries"
   3304msgstr "Посочете страните"
   3305
   3306#: ../src/geography-activity/resources/geography/board1_0.xml.in.h:1
   3307#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_2.xml.in.h:1
   3308msgid "Africa"
   3309msgstr "Африка"
   3310
   3311#: ../src/geography-activity/resources/geography/board1_0.xml.in.h:2
   3312msgid "America"
   3313msgstr "Америка"
   3314
   3315#: ../src/geography-activity/resources/geography/board1_0.xml.in.h:3
   3316msgid "Antartica"
   3317msgstr "Антарктика"
   3318
   3319#: ../src/geography-activity/resources/geography/board1_0.xml.in.h:4
   3320msgid "Asia"
   3321msgstr "Азия"
   3322
   3323#: ../src/geography-activity/resources/geography/board1_0.xml.in.h:5
   3324msgid "Continents"
   3325msgstr "Континенти"
   3326
   3327#: ../src/geography-activity/resources/geography/board1_0.xml.in.h:6
   3328msgid "Europe"
   3329msgstr "Европа"
   3330
   3331#: ../src/geography-activity/resources/geography/board1_0.xml.in.h:7
   3332msgid "Oceania"
   3333msgstr "Океания"
   3334
   3335#: ../src/geography-activity/resources/geography/board2_0.xml.in.h:1
   3336msgid "Alaska"
   3337msgstr "Аляска"
   3338
   3339#: ../src/geography-activity/resources/geography/board2_0.xml.in.h:2
   3340msgid "Bahamas"
   3341msgstr "Бахами"
   3342
   3343#: ../src/geography-activity/resources/geography/board2_0.xml.in.h:3
   3344msgid "Canada"
   3345msgstr "Канада"
   3346
   3347#: ../src/geography-activity/resources/geography/board2_0.xml.in.h:4
   3348msgid "Cuba"
   3349msgstr "Куба"
   3350
   3351#: ../src/geography-activity/resources/geography/board2_0.xml.in.h:5
   3352msgid "Dominican Republic"
   3353msgstr "Доминиканска република"
   3354
   3355#: ../src/geography-activity/resources/geography/board2_0.xml.in.h:6
   3356msgid "Greenland"
   3357msgstr "Гренландия"
   3358
   3359#: ../src/geography-activity/resources/geography/board2_0.xml.in.h:7
   3360msgid "Haiti"
   3361msgstr "Хаити"
   3362
   3363#: ../src/geography-activity/resources/geography/board2_0.xml.in.h:8
   3364#: ../src/geography-activity/resources/geography/board3_0.xml.in.h:7
   3365msgid "Iceland"
   3366msgstr "Исландия"
   3367
   3368#: ../src/geography-activity/resources/geography/board2_0.xml.in.h:9
   3369msgid "Jamaica"
   3370msgstr "Ямайка"
   3371
   3372#: ../src/geography-activity/resources/geography/board2_0.xml.in.h:10
   3373msgid "Mexico"
   3374msgstr "Мексико"
   3375
   3376#: ../src/geography-activity/resources/geography/board2_0.xml.in.h:11
   3377msgid "North America"
   3378msgstr "Северна Америка"
   3379
   3380#: ../src/geography-activity/resources/geography/board2_0.xml.in.h:12
   3381msgid "United States of America"
   3382msgstr "Съединени американски щати"
   3383
   3384#: ../src/geography-activity/resources/geography/board2_1.xml.in.h:1
   3385msgid "Argentina"
   3386msgstr "Аржентина"
   3387
   3388#: ../src/geography-activity/resources/geography/board2_1.xml.in.h:2
   3389msgid "Bolivia"
   3390msgstr "Боливия"
   3391
   3392#: ../src/geography-activity/resources/geography/board2_1.xml.in.h:3
   3393msgid "Brazil"
   3394msgstr "Бразилия"
   3395
   3396#: ../src/geography-activity/resources/geography/board2_1.xml.in.h:4
   3397msgid "Chile"
   3398msgstr "Чили"
   3399
   3400#: ../src/geography-activity/resources/geography/board2_1.xml.in.h:5
   3401msgid "Colombia"
   3402msgstr "Колумбия"
   3403
   3404#: ../src/geography-activity/resources/geography/board2_1.xml.in.h:6
   3405msgid "Ecuador"
   3406msgstr "Еквадор"
   3407
   3408#: ../src/geography-activity/resources/geography/board2_1.xml.in.h:7
   3409msgid "French Guiana"
   3410msgstr "Френска Гвиана"
   3411
   3412#: ../src/geography-activity/resources/geography/board2_1.xml.in.h:8
   3413msgid "Guyana"
   3414msgstr "Гаяна"
   3415
   3416#: ../src/geography-activity/resources/geography/board2_1.xml.in.h:9
   3417msgid "Panama"
   3418msgstr "Панама"
   3419
   3420#: ../src/geography-activity/resources/geography/board2_1.xml.in.h:10
   3421msgid "Paraguay"
   3422msgstr "Парагвай"
   3423
   3424#: ../src/geography-activity/resources/geography/board2_1.xml.in.h:11
   3425msgid "Peru"
   3426msgstr "Перу"
   3427
   3428#: ../src/geography-activity/resources/geography/board2_1.xml.in.h:12
   3429msgid "South America"
   3430msgstr "Южна Америка"
   3431
   3432#: ../src/geography-activity/resources/geography/board2_1.xml.in.h:13
   3433msgid "Suriname"
   3434msgstr "Суринам"
   3435
   3436#: ../src/geography-activity/resources/geography/board2_1.xml.in.h:14
   3437msgid "Uruguay"
   3438msgstr "Уругвай"
   3439
   3440#: ../src/geography-activity/resources/geography/board2_1.xml.in.h:15
   3441msgid "Venezuela"
   3442msgstr "Венецуела"
   3443
   3444#: ../src/geography-activity/resources/geography/board3_0.xml.in.h:1
   3445msgid "Austria"
   3446msgstr "Австрия"
   3447
   3448#: ../src/geography-activity/resources/geography/board3_0.xml.in.h:2
   3449msgid "Belgium"
   3450msgstr "Белгия"
   3451
   3452#: ../src/geography-activity/resources/geography/board3_0.xml.in.h:3
   3453msgid "Denmark"
   3454msgstr "Дания"
   3455
   3456#: ../src/geography-activity/resources/geography/board3_0.xml.in.h:4
   3457msgid "Finland"
   3458msgstr "Финландия"
   3459
   3460#: ../src/geography-activity/resources/geography/board3_0.xml.in.h:5
   3461msgid "France"
   3462msgstr "Франция"
   3463
   3464#: ../src/geography-activity/resources/geography/board3_0.xml.in.h:6
   3465msgid "Germany"
   3466msgstr "Германия"
   3467
   3468#: ../src/geography-activity/resources/geography/board3_0.xml.in.h:8
   3469msgid "Ireland"
   3470msgstr "Ирландия"
   3471
   3472#: ../src/geography-activity/resources/geography/board3_0.xml.in.h:9
   3473msgid "Italy"
   3474msgstr "Италия"
   3475
   3476#: ../src/geography-activity/resources/geography/board3_0.xml.in.h:10
   3477msgid "Luxembourg"
   3478msgstr "Люксембург"
   3479
   3480#: ../src/geography-activity/resources/geography/board3_0.xml.in.h:11
   3481msgid "Norway"
   3482msgstr "Норвегия"
   3483
   3484#: ../src/geography-activity/resources/geography/board3_0.xml.in.h:12
   3485msgid "Portugal"
   3486msgstr "Португалия"
   3487
   3488#: ../src/geography-activity/resources/geography/board3_0.xml.in.h:13
   3489msgid "Spain"
   3490msgstr "Испания"
   3491
   3492#: ../src/geography-activity/resources/geography/board3_0.xml.in.h:14
   3493msgid "Sweden"
   3494msgstr "Швеция"
   3495
   3496#: ../src/geography-activity/resources/geography/board3_0.xml.in.h:15
   3497msgid "Switzerland"
   3498msgstr "Швейцария"
   3499
   3500#: ../src/geography-activity/resources/geography/board3_0.xml.in.h:16
   3501msgid "The Netherlands"
   3502msgstr "Холандия"
   3503
   3504#: ../src/geography-activity/resources/geography/board3_0.xml.in.h:17
   3505msgid "United Kingdom"
   3506msgstr "Великобритания"
   3507
   3508#: ../src/geography-activity/resources/geography/board3_0.xml.in.h:18
   3509msgid "Western Europe"
   3510msgstr "Западна Европа"
   3511
   3512#: ../src/geography-activity/resources/geography/board3_1.xml.in.h:1
   3513msgid "Albania"
   3514msgstr "Албания"
   3515
   3516#: ../src/geography-activity/resources/geography/board3_1.xml.in.h:2
   3517msgid "Belarus"
   3518msgstr "Беларус"
   3519
   3520#: ../src/geography-activity/resources/geography/board3_1.xml.in.h:3
   3521msgid "Bosnia Herzegovina"
   3522msgstr "Босна и Херцеговина"
   3523
   3524#: ../src/geography-activity/resources/geography/board3_1.xml.in.h:4
   3525msgid "Bulgaria"
   3526msgstr "България"
   3527
   3528#: ../src/geography-activity/resources/geography/board3_1.xml.in.h:5
   3529msgid "Croatia"
   3530msgstr "Хърватска"
   3531
   3532#: ../src/geography-activity/resources/geography/board3_1.xml.in.h:6
   3533msgid "Cyprus"
   3534msgstr "Кипър"
   3535
   3536#: ../src/geography-activity/resources/geography/board3_1.xml.in.h:8
   3537msgid "Eastern Europe"
   3538msgstr "Източна Европа"
   3539
   3540#: ../src/geography-activity/resources/geography/board3_1.xml.in.h:9
   3541msgid "Estonia"
   3542msgstr "Естония"
   3543
   3544#: ../src/geography-activity/resources/geography/board3_1.xml.in.h:10
   3545msgid "Greece"
   3546msgstr "Гърция"
   3547
   3548#: ../src/geography-activity/resources/geography/board3_1.xml.in.h:11
   3549msgid "Hungary"
   3550msgstr "Унгария"
   3551
   3552#: ../src/geography-activity/resources/geography/board3_1.xml.in.h:12
   3553msgid "Latvia"
   3554msgstr "Латвия"
   3555
   3556#: ../src/geography-activity/resources/geography/board3_1.xml.in.h:13
   3557msgid "Lithuania"
   3558msgstr "Литва"
   3559
   3560#: ../src/geography-activity/resources/geography/board3_1.xml.in.h:14
   3561msgid "Macedonia"
   3562msgstr "Македония"
   3563
   3564#: ../src/geography-activity/resources/geography/board3_1.xml.in.h:15
   3565msgid "Moldova"
   3566msgstr "Молдова"
   3567
   3568#: ../src/geography-activity/resources/geography/board3_1.xml.in.h:16
   3569msgid "Poland"
   3570msgstr "Полша"
   3571
   3572#: ../src/geography-activity/resources/geography/board3_1.xml.in.h:17
   3573msgid "Romania"
   3574msgstr "Румъния"
   3575
   3576#: ../src/geography-activity/resources/geography/board3_1.xml.in.h:18
   3577msgid "Russia"
   3578msgstr "Русия"
   3579
   3580#: ../src/geography-activity/resources/geography/board3_1.xml.in.h:19
   3581msgid "Serbia Montenegro"
   3582msgstr "Сърбия и Черна гора"
   3583
   3584#: ../src/geography-activity/resources/geography/board3_1.xml.in.h:20
   3585msgid "Slovak Republic"
   3586msgstr "Словакия"
   3587
   3588#: ../src/geography-activity/resources/geography/board3_1.xml.in.h:21
   3589msgid "Slovenia"
   3590msgstr "Словения"
   3591
   3592#: ../src/geography-activity/resources/geography/board3_1.xml.in.h:22
   3593msgid "Turkey"
   3594msgstr "Турция"
   3595
   3596#: ../src/geography-activity/resources/geography/board3_1.xml.in.h:23
   3597msgid "Ukraine"
   3598msgstr "Украйна"
   3599
   3600#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_0.xml.in.h:1
   3601#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_2.xml.in.h:2
   3602msgid "Algeria"
   3603msgstr "Алжир"
   3604
   3605#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_0.xml.in.h:2
   3606#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_2.xml.in.h:4
   3607msgid "Benin"
   3608msgstr "Бенин"
   3609
   3610#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_0.xml.in.h:3
   3611#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_2.xml.in.h:6
   3612msgid "Burkina Faso"
   3613msgstr "Буркина Фасо"
   3614
   3615#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_0.xml.in.h:4
   3616#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_2.xml.in.h:7
   3617msgid "Cameroon"
   3618msgstr "Камерун"
   3619
   3620#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_0.xml.in.h:5
   3621#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_2.xml.in.h:8
   3622msgid "Central African Republic"
   3623msgstr "Централна африканска република"
   3624
   3625#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_0.xml.in.h:6
   3626#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_2.xml.in.h:9
   3627msgid "Chad"
   3628msgstr "Чад"
   3629
   3630#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_0.xml.in.h:7
   3631msgid "Djibouti"
   3632msgstr "Джибути"
   3633
   3634#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_0.xml.in.h:8
   3635#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_2.xml.in.h:11
   3636msgid "Egypt"
   3637msgstr "Египет"
   3638
   3639#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_0.xml.in.h:9
   3640#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_1.xml.in.h:5
   3641msgid "Equatorial Guinea"
   3642msgstr "Екваториална Гвинея"
   3643
   3644#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_0.xml.in.h:10
   3645#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_2.xml.in.h:12
   3646msgid "Eritrea"
   3647msgstr "Еритрея"
   3648
   3649#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_0.xml.in.h:11
   3650#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_2.xml.in.h:13
   3651msgid "Ethiopia"
   3652msgstr "Етиопия"
   3653
   3654#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_0.xml.in.h:12
   3655#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_1.xml.in.h:6
   3656#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_2.xml.in.h:14
   3657msgid "Gabon"
   3658msgstr "Габон"
   3659
   3660#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_0.xml.in.h:13
   3661msgid "Gambia"
   3662msgstr "Гамбия"
   3663
   3664#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_0.xml.in.h:14
   3665#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_2.xml.in.h:15
   3666msgid "Ghana"
   3667msgstr "Гана"
   3668
   3669#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_0.xml.in.h:15
   3670#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_2.xml.in.h:16
   3671msgid "Guinea"
   3672msgstr "Гвинея"
   3673
   3674#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_0.xml.in.h:16
   3675msgid "Guinea Bissau"
   3676msgstr "Гвинея-Бисау"
   3677
   3678#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_0.xml.in.h:17
   3679#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_2.xml.in.h:17
   3680msgid "Ivory Coast"
   3681msgstr "Бряг на слоновата кост"
   3682
   3683#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_0.xml.in.h:18
   3684#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_2.xml.in.h:19
   3685msgid "Liberia"
   3686msgstr "Либерия"
   3687
   3688#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_0.xml.in.h:19
   3689#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_2.xml.in.h:20
   3690msgid "Libya"
   3691msgstr "Либия"
   3692
   3693#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_0.xml.in.h:20
   3694#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_2.xml.in.h:23
   3695msgid "Mali"
   3696msgstr "Мали"
   3697
   3698#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_0.xml.in.h:21
   3699#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_2.xml.in.h:24
   3700msgid "Mauritania"
   3701msgstr "Мавритания"
   3702
   3703#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_0.xml.in.h:22
   3704#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_2.xml.in.h:25
   3705msgid "Morocco"
   3706msgstr "Мароко"
   3707
   3708#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_0.xml.in.h:23
   3709#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_2.xml.in.h:28
   3710msgid "Niger"
   3711msgstr "Нигер"
   3712
   3713#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_0.xml.in.h:24
   3714#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_2.xml.in.h:29
   3715msgid "Nigeria"
   3716msgstr "Нигерия"
   3717
   3718#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_0.xml.in.h:25
   3719msgid "Northern Africa"
   3720msgstr "Северна Африка"
   3721
   3722#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_0.xml.in.h:26
   3723#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_1.xml.in.h:14
   3724msgid "Rwanda"
   3725msgstr "Руанда"
   3726
   3727#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_0.xml.in.h:27
   3728#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_2.xml.in.h:30
   3729msgid "Senegal"
   3730msgstr "Сенегал"
   3731
   3732#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_0.xml.in.h:28
   3733msgid "Sierra Leone"
   3734msgstr "Сиера Леоне"
   3735
   3736#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_0.xml.in.h:29
   3737#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_2.xml.in.h:31
   3738msgid "Somalia"
   3739msgstr "Сомалия"
   3740
   3741#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_0.xml.in.h:30
   3742#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_2.xml.in.h:33
   3743msgid "Sudan"
   3744msgstr "Судан"
   3745
   3746#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_0.xml.in.h:31
   3747#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_2.xml.in.h:35
   3748msgid "Togo"
   3749msgstr "Того"
   3750
   3751#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_0.xml.in.h:32
   3752#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_2.xml.in.h:36
   3753msgid "Tunisia"
   3754msgstr "Тунис"
   3755
   3756#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_0.xml.in.h:33
   3757#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_1.xml.in.h:19
   3758#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_2.xml.in.h:37
   3759msgid "Uganda"
   3760msgstr "Уганда"
   3761
   3762#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_0.xml.in.h:34
   3763msgid "Western Sahara"
   3764msgstr "Западна Сахара"
   3765
   3766#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_1.xml.in.h:1
   3767#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_2.xml.in.h:3
   3768msgid "Angola"
   3769msgstr "Ангола"
   3770
   3771#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_1.xml.in.h:2
   3772#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_2.xml.in.h:5
   3773msgid "Botswana"
   3774msgstr "Ботсвана"
   3775
   3776#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_1.xml.in.h:3
   3777msgid "Burundi"
   3778msgstr "Бурунди"
   3779
   3780#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_1.xml.in.h:4
   3781#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_2.xml.in.h:10
   3782msgid "Democratic Republic of Congo"
   3783msgstr "Демократична република Конго"
   3784
   3785#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_1.xml.in.h:7
   3786#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_2.xml.in.h:18
   3787msgid "Kenya"
   3788msgstr "Кения"
   3789
   3790#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_1.xml.in.h:8
   3791msgid "Lesotho"
   3792msgstr "Лесото"
   3793
   3794#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_1.xml.in.h:9
   3795#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_2.xml.in.h:21
   3796msgid "Madagascar"
   3797msgstr "Мадагаскар"
   3798
   3799#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_1.xml.in.h:10
   3800#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_2.xml.in.h:22
   3801msgid "Malawi"
   3802msgstr "Малави"
   3803
   3804#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_1.xml.in.h:11
   3805#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_2.xml.in.h:26
   3806msgid "Mozambique"
   3807msgstr "Мозамбик"
   3808
   3809#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_1.xml.in.h:12
   3810#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_2.xml.in.h:27
   3811msgid "Namibia"
   3812msgstr "Намибия"
   3813
   3814#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_1.xml.in.h:13
   3815msgid "Republic of Congo"
   3816msgstr "Република Конго"
   3817
   3818#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_1.xml.in.h:15
   3819#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_2.xml.in.h:32
   3820msgid "South Africa"
   3821msgstr "Южна Африка"
   3822
   3823#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_1.xml.in.h:16
   3824msgid "Southern Africa"
   3825msgstr "Южна Америка"
   3826
   3827#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_1.xml.in.h:17
   3828msgid "Swaziland"
   3829msgstr "Свазиленд"
   3830
   3831#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_1.xml.in.h:18
   3832#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_2.xml.in.h:34
   3833msgid "Tanzania"
   3834msgstr "Танзания"
   3835
   3836#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_1.xml.in.h:20
   3837#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_2.xml.in.h:38
   3838msgid "Zambia"
   3839msgstr "Замбия"
   3840
   3841#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_1.xml.in.h:21
   3842#: ../src/geography-activity/resources/geography/board4_2.xml.in.h:39
   3843msgid "Zimbabwe"
   3844msgstr "Зимбабве"
   3845
   3846#: ../src/gletters-activity/gletters.c:131
   3847#: ../src/gletters-activity/gletters.xml.in.h:3
   3848msgid "Simple Letters"
   3849msgstr "Прости букви"
   3850
   3851#: ../src/gletters-activity/gletters.c:132
   3852#: ../src/gletters-activity/gletters.xml.in.h:4
   3853msgid "Type the falling letters before they reach the ground"
   3854msgstr "Напишете падащите букви, преди да са достигнали земята"
   3855
   3856#. TRANSLATORS: Put here the numbers in your language
   3857#: ../src/gletters-activity/gletters.c:224 ../src/memory-activity/memory.c:930
   3858msgid "0123456789"
   3859msgstr "0123456789"
   3860
   3861#. TRANSLATORS: Put here the alphabet uppercase in your language
   3862#: ../src/gletters-activity/gletters.c:234 ../src/memory-activity/memory.c:940
   3863msgid "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
   3864msgstr "АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ"
   3865
   3866#. Init configuration window:
   3867#. all the configuration functions will use it
   3868#. all the configuration functions returns values for their key in
   3869#. the dict passed to the apply_callback
   3870#. the returned value is the main GtkVBox of the window,
   3871#. we can add what you want in it.
   3872#: ../src/gletters-activity/gletters.c:847
   3873#: ../src/imageid-activity/imageid.c:714 ../src/login-activity/login.py:476
   3874#: ../src/missing_letter-activity/missingletter.c:749
   3875#: ../src/pythontest-activity/pythontest.py:454
   3876#: ../src/readingh-activity/reading.c:880
   3877#: ../src/scalesboard-activity/scale.c:1139
   3878#: ../src/smallnumbers-activity/smallnumbers.c:576
   3879#: ../src/tuxpaint-activity/tuxpaint.py:185
   3880#: ../src/wordsgame-activity/wordsgame.c:767
   3881#, c-format, python-format
   3882msgid ""
   3883"<b>%s</b> configuration\n"
   3884" for profile <b>%s</b>"
   3885msgstr ""
   3886"Настройки на <b>%s</b>\n"
   3887" за профил <b>%s</b>"
   3888
   3889#: ../src/gletters-activity/gletters.c:876
   3890#: ../src/smallnumbers-activity/smallnumbers.c:595
   3891msgid "Enable sounds"
   3892msgstr "Активиране на звуците"
   3893
   3894#: ../src/gletters-activity/gletters.xml.in.h:1
   3895#: ../src/wordsgame-activity/wordsgame.xml.in.h:2
  22803896msgid "Keyboard manipulation"
  22813897msgstr "Операции с клавиатурата"
  22823898
  2283 #: ../boards/gletters.xml.in.h:2
   3899#: ../src/gletters-activity/gletters.xml.in.h:2
  22843900msgid "Letter association between the screen and the keyboard"
  22853901msgstr "Разпознаване на букви на екрана и клавиатурата"
  22863902
  2287 #: ../boards/gletters.xml.in.h:3 ../src/boards/gletters.c:134
  2288 msgid "Simple Letters"
  2289 msgstr "Прости букви"
  2290 
  2291 #: ../boards/gletters.xml.in.h:4 ../src/boards/gletters.c:135
  2292 msgid "Type the falling letters before they reach the ground"
  2293 msgstr "Напишете падащите букви, преди да са достигнали земята"
  2294 
  2295 #: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:1
   3903#: ../src/gnumch-equality-activity/gnumch-equality.xml.in.h:1
  22963904msgid "Equality Number Munchers"
  22973905msgstr "Равенство и числояди"
  22983906
  2299 #: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:2
   3907#: ../src/gnumch-equality-activity/gnumch-equality.xml.in.h:2
  23003908msgid ""
  23013909"Guide the Number Muncher to the expressions that equal the number at the top "
   
  23053913"екрана."
  23063914
  2307 #: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:3
   3915#: ../src/gnumch-equality-activity/gnumch-equality.xml.in.h:3
  23083916msgid "Practice addition, multiplication, division and subtraction."
  23093917msgstr "Упражнения по събиране, умножение, делене и изваждане."
  23103918
  2311 #: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:4 ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:4
   3919#: ../src/gnumch-equality-activity/gnumch-equality.xml.in.h:4
   3920#: ../src/gnumch-inequality-activity/gnumch-inequality.xml.in.h:4
  23123921msgid ""
  23133922"Use the arrow keys to navigate around the board and to avoid the Troggles. "
   
  23173926"четата. Натиснете интервала, за да изядете числото."
  23183927
  2319 #: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:1
   3928#: ../src/gnumch-equality-activity/gnumch.py:94
   3929#, python-format
   3930msgid ", %d"
   3931msgstr ", %d"
   3932
   3933#: ../src/gnumch-equality-activity/gnumch.py:95
   3934#, python-format
   3935msgid " and %d"
   3936msgstr " и %d"
   3937
   3938#: ../src/gnumch-equality-activity/gnumch.py:115
   3939#, python-format
   3940msgid "%d is divisible by %s."
   3941msgstr "%d е делимо на %s."
   3942
   3943#: ../src/gnumch-equality-activity/gnumch.py:119
   3944msgid "1 is not a prime number."
   3945msgstr "1 не е просто число"
   3946
   3947#: ../src/gnumch-equality-activity/gnumch.py:129
   3948#, python-format
   3949msgid "Primes less than %d"
   3950msgstr "Простите са по-малки от %d"
   3951
   3952#. Translators: You can swap %(x)y elements in the string.
   3953#: ../src/gnumch-equality-activity/gnumch.py:151
   3954#, python-format
   3955msgid ""
   3956"Multiples of %(d1)d include %(s)s,\n"
   3957"but %(d2)d is not a multiple of %(d3)d."
   3958msgstr ""
   3959"Кратните на %(d1)d включват %(s)s,\n"
   3960"но %(d2)d не е кратно на %(d3)d."
   3961
   3962#: ../src/gnumch-equality-activity/gnumch.py:162
   3963#, python-format
   3964msgid "Factors of %d"
   3965msgstr "Делими на %d"
   3966
   3967#: ../src/gnumch-equality-activity/gnumch.py:195
   3968#, python-format
   3969msgid "%s are the factors of %d."
   3970msgstr "%s са делими на %d."
   3971
   3972#: ../src/gnumch-equality-activity/gnumch.py:207
   3973#, python-format
   3974msgid "Multiples of %d"
   3975msgstr "Кратни на %d"
   3976
   3977#: ../src/gnumch-equality-activity/gnumch.py:241
   3978#, python-format
   3979msgid "%s = %d"
   3980msgstr "%s = %d"
   3981
   3982#: ../src/gnumch-equality-activity/gnumch.py:252
   3983#, python-format
   3984msgid "%d + %d"
   3985msgstr "%d + %d"
   3986
   3987#: ../src/gnumch-equality-activity/gnumch.py:257
   3988#, python-format
   3989msgid "%d − %d"
   3990msgstr "%d - %d"
   3991
   3992#: ../src/gnumch-equality-activity/gnumch.py:262
   3993#, python-format
   3994msgid "%d × %d"
   3995msgstr "%d × %d"
   3996
   3997#: ../src/gnumch-equality-activity/gnumch.py:266
   3998#, python-format
   3999msgid "%d ÷ %d"
   4000msgstr "%d ÷ %d"
   4001
   4002#: ../src/gnumch-equality-activity/gnumch.py:274
   4003#, python-format
   4004msgid "Equal to %d"
   4005msgstr "Равно на %d"
   4006
   4007#: ../src/gnumch-equality-activity/gnumch.py:295
   4008#, python-format
   4009msgid "Not equal to %d"
   4010msgstr "Не е равно на %d"
   4011
   4012#: ../src/gnumch-equality-activity/gnumch.py:439
   4013msgid ""
   4014"You were eaten by a Troggle.\n"
   4015"Press <Return> to continue."
   4016msgstr ""
   4017"Бяхте изядени от Трогъл.\n"
   4018"Натиснете „Enter“, за да продължите."
   4019
   4020#: ../src/gnumch-equality-activity/gnumch.py:488
   4021msgid "You ate a wrong number.\n"
   4022msgstr "Изядохте грешно число\n"
   4023
   4024#: ../src/gnumch-equality-activity/gnumch.py:489
   4025msgid ""
   4026"\n"
   4027"Press <Return> to continue."
   4028msgstr ""
   4029"\n"
   4030"Натиснете „Enter“, за да продължите."
   4031
   4032#: ../src/gnumch-equality-activity/gnumch.py:783
   4033msgid ""
   4034"T\n"
   4035"R\n"
   4036"O\n"
   4037"G\n"
   4038"G\n"
   4039"L\n"
   4040"E"
   4041msgstr ""
   4042"Т\n"
   4043"Р\n"
   4044"О\n"
   4045"Г\n"
   4046"Ъ\n"
   4047"Л\n"
   4048" "
   4049
   4050#: ../src/gnumch-factors-activity/gnumch-factors.xml.in.h:1
  23204051msgid "Factor Number Munchers"
  23214052msgstr "Делител и числояди"
  23224053
  2323 #: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:2
   4054#: ../src/gnumch-factors-activity/gnumch-factors.xml.in.h:2
  23244055msgid ""
  23254056"Guide the Number Muncher to all the factors of the number at the top of the "
   
  23284059"Насочвайте числояда към всички делители на числото в горната част на екрана."
  23294060
  2330 #: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:3
   4061#: ../src/gnumch-factors-activity/gnumch-factors.xml.in.h:3
  23314062msgid "Learn about factors and multiples."
  23324063msgstr "Научете за делимо и делител."
  23334064
  2334 #: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:4
   4065#: ../src/gnumch-factors-activity/gnumch-factors.xml.in.h:4
  23354066msgid ""
  23364067"The factors of a number are all the numbers that divide that number evenly. "
   
  23524083"интервала, за да изядете числото."
  23534084
  2354 #: ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:1
   4085#: ../src/gnumch-inequality-activity/gnumch-inequality.xml.in.h:1
  23554086msgid ""
  23564087"Guide the Number Muncher to the all the expressions that do not equal the "
   
  23604091"горната част на екрана."
  23614092
  2362 #: ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:2
   4093#: ../src/gnumch-inequality-activity/gnumch-inequality.xml.in.h:2
  23634094msgid "Inequality Number Munchers"
  23644095msgstr "Неравенства и числояди"
  23654096
  2366 #: ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:3
   4097#: ../src/gnumch-inequality-activity/gnumch-inequality.xml.in.h:3
  23674098msgid "Practice addition, subtraction, multiplication and division."
  23684099msgstr "Упражнения по събиране, изваждане, умножение и делене."
  23694100
  2370 #: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:1
   4101#: ../src/gnumch-multiples-activity/gnumch-multiples.xml.in.h:1
  23714102msgid ""
  23724103"Guide the Number Muncher to all the multiples of the number at the top of "
   
  23754106"Насочвайте числояда към всички кратни на числото в горната част на екрана."
  23764107
  2377 #: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:2
   4108#: ../src/gnumch-multiples-activity/gnumch-multiples.xml.in.h:2
  23784109msgid "Learn about multiples and factors."
  23794110msgstr "Научете за кратно и делимо."
  23804111
  2381 #: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:3
   4112#: ../src/gnumch-multiples-activity/gnumch-multiples.xml.in.h:3
  23824113msgid "Multiple Number Munchers"
  23834114msgstr "Кратни и числояди"
  23844115
  2385 #: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:4
   4116#: ../src/gnumch-multiples-activity/gnumch-multiples.xml.in.h:4
  23864117msgid ""
  23874118"The multiples of a number are all the numbers that are equal to the original "
   
  24134144"да изядете числото."
  24144145
  2415 #: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:1
   4146#: ../src/gnumch-primes-activity/gnumch-primes.xml.in.h:1
  24164147msgid "Guide the Number Muncher to all the prime numbers."
  24174148msgstr "Насочвайте числояда към всички прости числа."
  24184149
  2419 #: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:2
   4150#: ../src/gnumch-primes-activity/gnumch-primes.xml.in.h:2
  24204151msgid "Learn about prime numbers"
  24214152msgstr "Научете за простите числа"
  24224153
  2423 #: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:3
   4154#: ../src/gnumch-primes-activity/gnumch-primes.xml.in.h:3
  24244155msgid "Prime Number Munchers"
  24254156msgstr "Прости числа и числояди"
  24264157
  2427 #: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:4
   4158#: ../src/gnumch-primes-activity/gnumch-primes.xml.in.h:4
  24284159msgid ""
  24294160"Prime numbers are numbers that are only divisible by themselves and 1. For "
   
  24454176"Натиснете интервала, за да изядете число."
  24464177
  2447 #: ../boards/gnumchmenu.xml.in.h:1
  2448 msgid "Go to Number Munchers activities"
  2449 msgstr "Занимания с числояди"
  2450 
  2451 #: ../boards/gnumchmenu.xml.in.h:2
  2452 msgid "Number Munchers are games to play with arithmetic."
  2453 msgstr "Числоядите са игри по аритметика."
  2454 
  2455 #: ../boards/guessnumber.xml.in.h:1
   4178#: ../src/guessnumber-activity/guessnumber.py:201
   4179#, python-format
   4180msgid "Guess a number between %d and %d"
   4181msgstr "Познайте число между %d и %d"
   4182
   4183#: ../src/guessnumber-activity/guessnumber.py:301
   4184#, python-format
   4185msgid "Please enter a number between %d and %d"
   4186msgstr "Въведете число между %d и %d"
   4187
   4188#: ../src/guessnumber-activity/guessnumber.py:306
   4189msgid "Out of range"
   4190msgstr "Извън диапазона"
   4191
   4192#: ../src/guessnumber-activity/guessnumber.py:312
   4193msgid "Too high"
   4194msgstr "Твърде голямо"
   4195
   4196#: ../src/guessnumber-activity/guessnumber.py:314
   4197msgid "Too low"
   4198msgstr "Твърде малко"
   4199
   4200#: ../src/guessnumber-activity/guessnumber.xml.in.h:1
  24564201msgid "Guess a number"
  24574202msgstr "Познайте число"
  24584203
  2459 #: ../boards/guessnumber.xml.in.h:2
   4204#: ../src/guessnumber-activity/guessnumber.xml.in.h:2
  24604205msgid "Help Tux escape the cave. Tux hides a number for you to find."
  24614206msgstr ""
   
  24634208"откриете."
  24644209
  2465 #: ../boards/guessnumber.xml.in.h:3
   4210#: ../src/guessnumber-activity/guessnumber.xml.in.h:3
  24664211msgid "Numbers from 1 to 1000 for the last level."
  24674212msgstr "Числа от 1 до 1000 за последното ниво."
  24684213
  2469 #: ../boards/guessnumber.xml.in.h:4
   4214#: ../src/guessnumber-activity/guessnumber.xml.in.h:4
  24704215msgid ""
  24714216"Read the instructions that give you the range of the number to find. Enter a "
   
  24834228"че числото ви е по-голямо или по-малко от правилното."
  24844229
  2485 #: ../boards/hanoi.xml.in.h:1
   4230#: ../src/hanoi-activity/hanoi.c:112 ../src/hanoi-activity/hanoi.xml.in.h:6
   4231msgid "Simplified Tower of Hanoi"
   4232msgstr "Опростена „Кула на Ханой“"
   4233
   4234#: ../src/hanoi-activity/hanoi.c:113 ../src/hanoi-activity/hanoi.xml.in.h:4
   4235msgid "Reproduce the given tower"
   4236msgstr "Възпроизвеждане на зададената кула"
   4237
   4238#: ../src/hanoi-activity/hanoi.c:348
   4239msgid ""
   4240"Build the same tower in the empty area as the one you see on the right-hand "
   4241"side."
   4242msgstr "Възпроизведете в празното пространство същата кула като тази вдясно"
   4243
   4244#: ../src/hanoi-activity/hanoi.xml.in.h:1
  24864245msgid "Concept taken from EPI games."
  24874246msgstr "Идеята е взета от игрите „EPI“."
  24884247
  2489 #: ../boards/hanoi.xml.in.h:2
   4248#: ../src/hanoi-activity/hanoi.xml.in.h:2
  24904249msgid ""
  24914250"Drag and Drop one top piece at a time, from one peg to another, to reproduce "
   
  24954254"да възпроизведете кулата вдясно в празното поле отляво."
  24964255
  2497 #: ../boards/hanoi.xml.in.h:4 ../src/boards/hanoi.c:96
  2498 msgid "Reproduce the given tower"
  2499 msgstr "Възпроизвеждане на зададената кула"
  2500 
  2501 #: ../boards/hanoi.xml.in.h:5
   4256#: ../src/hanoi-activity/hanoi.xml.in.h:5
  25024257msgid "Reproduce the tower on the right in the empty space on the left"
  25034258msgstr "Възпроизведете кулата вдясно в празното пространство отляво"
  25044259
  2505 #: ../boards/hanoi.xml.in.h:6 ../src/boards/hanoi.c:95
  2506 msgid "Simplified Tower of Hanoi"
  2507 msgstr "Опростена „Кула на Ханой“"
  2508 
  2509 #: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:1
   4260#: ../src/hanoi_real-activity/hanoi_real.c:74
   4261msgid "Tower of Hanoi"
   4262msgstr "„Кула на Ханой“"
   4263
   4264#: ../src/hanoi_real-activity/hanoi_real.c:267
   4265msgid "Move the entire stack to the right peg, one disc at a time"
   4266msgstr "Преместете целия куп на дясното колче, диск по диск"
   4267
   4268#: ../src/hanoi_real-activity/hanoi_real.xml.in.h:1
  25104269msgid ""
  25114270"Drag and Drop the top pieces only from one peg to another, to reproduce the "
   
  25154274"да възпроизведете кулата вдясно в празното поле отляво."
  25164275
  2517 #: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:3
   4276#: ../src/hanoi_real-activity/hanoi_real.xml.in.h:3
  25184277msgid "Reproduce the tower on the right side"
  25194278msgstr "Възпроизведете кулата вдясно"
  25204279
  2521 #: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:4
   4280#: ../src/hanoi_real-activity/hanoi_real.xml.in.h:4
  25224281msgid "The Tower of Hanoi"
  25234282msgstr "„Кула на Ханой“"
  25244283
  2525 #: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:5
   4284#: ../src/hanoi_real-activity/hanoi_real.xml.in.h:5
  25264285msgid ""
  25274286"The object of the game is to move the entire stack to another peg, obeying "
   
  25354294"* не може да слагате по-голям диск върху по-малък"
  25364295
  2537 #: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:8
   4296#: ../src/hanoi_real-activity/hanoi_real.xml.in.h:8
  25384297msgid ""
  25394298"The puzzle was invented by the French mathematician Edouard Lucas in 1883. "
   
  25544313"wikipedia.org/wiki/Tower_of_Hanoi&gt;)"
  25554314
  2556 #: ../boards/hexagon.xml.in.h:1
   4315#: ../src/hexagon-activity/hexagon.xml.in.h:1
  25574316msgid "Find the strawberry by clicking on the blue fields"
  25584317msgstr "Открийте ягодката, натискайки по сините полета"
  25594318
  2560 #: ../boards/hexagon.xml.in.h:4
   4319#: ../src/hexagon-activity/hexagon.xml.in.h:4
  25614320msgid ""
  25624321"Try to find the strawberry under the blue fields. The fields become redder "
   
  25664325"доближавате, толкова по-червени стават полетата."
  25674326
  2568 #: ../boards/hexagon.xml.in.h:5
   4327#: ../src/hexagon-activity/hexagon.xml.in.h:5
  25694328msgid "hexagon"
  25704329msgstr "Шестоъгълник"
  25714330
  2572 #: ../boards/imageid.xml.in.h:1
   4331#: ../src/imageid-activity/imageid.c:94
   4332#: ../src/imageid-activity/imageid.xml.in.h:3
   4333#: ../src/imagename-activity/imagename.xml.in.h:4
   4334#: ../src/memory_wordnumber-activity/memory_wordnumber.xml.in.h:1
   4335#: ../src/missing_letter-activity/missingletter.c:83
   4336#: ../src/readingh-activity/readingh.xml.in.h:4
   4337#: ../src/readingv-activity/readingv.xml.in.h:4
   4338msgid "Reading"
   4339msgstr "Четене"
   4340
   4341#: ../src/imageid-activity/imageid.c:95
   4342#: ../src/missing_letter-activity/missingletter.c:84
   4343msgid "Learn how to read"
   4344msgstr "Научете се как да четете"
   4345
   4346#: ../src/imageid-activity/imageid.c:522
   4347msgid ""
   4348"Data file for this level is not properly formatted. Too many choices are "
   4349"proposed."
   4350msgstr ""
   4351"Файлът с данни за това ниво не е форматиран правилно. Предложени са "
   4352"прекалено много възможности за избор."
   4353
   4354#: ../src/imageid-activity/imageid.c:534
   4355#: ../src/missing_letter-activity/missingletter.c:570
   4356msgid "Data file for this level is not properly formatted."
   4357msgstr "Файлът с данни за това ниво не е форматиран правилно."
   4358
   4359#: ../src/imageid-activity/imageid.xml.in.h:1
  25734360msgid "Click on the word corresponding to the printed image."
  25744361msgstr "Натиснете думата, която съответства на показаното изображение."
  25754362
  2576 #: ../boards/imageid.xml.in.h:2
   4363#: ../src/imageid-activity/imageid.xml.in.h:2
  25774364msgid "Practice reading by finding the word matching an image"
  25784365msgstr ""
  25794366"Упражнение по четене чрез откриване на дума, съответстваща на изображение"
  25804367
  2581 #: ../boards/imageid.xml.in.h:3 ../boards/imagename.xml.in.h:4
  2582 #: ../boards/readingh.xml.in.h:4 ../boards/readingv.xml.in.h:4
  2583 #: ../src/boards/imageid.c:101 ../src/boards/missingletter.c:96
  2584 msgid "Reading"
  2585 msgstr "Четене"
  2586 
  2587 #: ../boards/imageid.xml.in.h:4
   4368#: ../src/imageid-activity/imageid.xml.in.h:4
  25884369msgid "Reading practice"
  25894370msgstr "Упражнения по четене"
  25904371
  2591 #: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:1 ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:2
   4372#: ../src/imageid-activity/resources/imageid/board1.xml.in.h:1
   4373#: ../src/imagename-activity/resources/imagename/board4_0.xml.in.h:2
  25924374msgid "apple"
  25934375msgstr "ябълка"
  25944376
  2595 #: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:2
   4377#: ../src/imageid-activity/resources/imageid/board1.xml.in.h:2
   4378msgid "bag"
   4379msgstr "чанта"
   4380
   4381#: ../src/imageid-activity/resources/imageid/board1.xml.in.h:3
   4382msgid "banana"
   4383msgstr "банан"
   4384
   4385#: ../src/imageid-activity/resources/imageid/board1.xml.in.h:4
   4386#: ../src/imageid-activity/resources/imageid/board2.xml.in.h:5
   4387msgid "book"
   4388msgstr "книга"
   4389
   4390#: ../src/imageid-activity/resources/imageid/board1.xml.in.h:5
   4391msgid "cheese"
   4392msgstr "сирене"
   4393
   4394#: ../src/imageid-activity/resources/imageid/board1.xml.in.h:6
   4395msgid "cow"
   4396msgstr "крава"
   4397
   4398#: ../src/imageid-activity/resources/imageid/board1.xml.in.h:7
   4399#: ../src/imagename-activity/resources/imagename/board3_0.xml.in.h:2
   4400msgid "house"
   4401msgstr "къща"
   4402
   4403#: ../src/imageid-activity/resources/imageid/board1.xml.in.h:8
   4404msgid "pear"
   4405msgstr "круша"
   4406
   4407#: ../src/imageid-activity/resources/imageid/board1.xml.in.h:9
   4408msgid "satchel"
   4409msgstr "чанта"
   4410
   4411#: ../src/imageid-activity/resources/imageid/board2.xml.in.h:1
  25964412msgid "back"
  25974413msgstr "облегалка"
  25984414
  2599 #: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:3
  2600 msgid "bag"
  2601 msgstr "чанта"
  2602 
  2603 #: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:4 ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:2
   4415#: ../src/imageid-activity/resources/imageid/board2.xml.in.h:2
   4416#: ../src/imagename-activity/resources/imagename/board6_0.xml.in.h:2
  26044417msgid "ball"
  26054418msgstr "топка"
  26064419
  2607 #: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:5
  2608 msgid "banana"
  2609 msgstr "банан"
  2610 
  2611 #: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:6
   4420#: ../src/imageid-activity/resources/imageid/board2.xml.in.h:3
  26124421msgid "bed"
  26134422msgstr "легло"
  26144423
  2615 #: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:7
   4424#: ../src/imageid-activity/resources/imageid/board2.xml.in.h:4
  26164425msgid "boat"
  26174426msgstr "лодка"
  26184427
  2619 #: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:8
  2620 msgid "book"
  2621 msgstr "книга"
  2622 
  2623 #: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:9 ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:2
   4428#: ../src/imageid-activity/resources/imageid/board2.xml.in.h:6
   4429#: ../src/imagename-activity/resources/imagename/board2_0.xml.in.h:2
   4430#: ../src/imagename-activity/resources/imagename/board7_0.xml.in.h:2
  26244431msgid "bottle"
  26254432msgstr "бутилка"
  26264433
  2627 #: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:10
   4434#: ../src/imageid-activity/resources/imageid/board2.xml.in.h:7
  26284435msgid "cake"
  26294436msgstr "торта"
  26304437
  2631 #: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:11
   4438#: ../src/imageid-activity/resources/imageid/board2.xml.in.h:8
  26324439msgid "camel"
  26334440msgstr "камила"
  26344441
  2635 #: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:12
  2636 #: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:4
   4442#: ../src/imageid-activity/resources/imageid/board2.xml.in.h:9
   4443#: ../src/imagename-activity/resources/imagename/board4_0.xml.in.h:4
  26374444msgid "car"
  26384445msgstr "автомобил"
  26394446
  2640 #: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:13
   4447#: ../src/imageid-activity/resources/imageid/board2.xml.in.h:10
  26414448msgid "cat"
  26424449msgstr "котка"
  26434450
  2644 #: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:14
   4451#: ../src/imageid-activity/resources/imageid/board2.xml.in.h:11
  26454452msgid "catch"
  26464453msgstr "влак"
  26474454
  2648 #: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:15
  2649 msgid "cheese"
  2650 msgstr "сирене"
  2651 
  2652 #: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:16
  2653 msgid "cow"
  2654 msgstr "крава"
  2655 
  2656 #: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:17
   4455#: ../src/imageid-activity/resources/imageid/board2.xml.in.h:12
  26574456msgid "dog"
  26584457msgstr "куче"
  26594458
  2660 #: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:18
   4459#: ../src/imageid-activity/resources/imageid/board2.xml.in.h:13
  26614460msgid "finish"
  26624461msgstr "финал"
  26634462
  2664 #: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:19
   4463#: ../src/imageid-activity/resources/imageid/board2.xml.in.h:14
  26654464msgid "fish"
  26664465msgstr "риба"
  26674466
  2668 #: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:20
  2669 #: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:2
  2670 msgid "house"
  2671 msgstr "къща"
  2672 
  2673 #: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:21
  2674 msgid "pear"
  2675 msgstr "круша"
  2676 
  2677 #: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:22
   4467#: ../src/imageid-activity/resources/imageid/board2.xml.in.h:15
  26784468msgid "plane"
  26794469msgstr "самолет"
  26804470
  2681 #: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:23
  2682 msgid "satchel"
  2683 msgstr "чанта"
  2684 
  2685 #: ../boards/imagename.xml.in.h:1 ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:1
  2686 #: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:1
  2687 #: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:1
  2688 #: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:1
  2689 #: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:1
  2690 #: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:1
  2691 msgid "Drag and Drop each item onto its name"
  2692 msgstr "Изтегляйте и пускайте обектите над написаните им имена"
  2693 
  2694 #: ../boards/imagename.xml.in.h:2
   4471#: ../src/imagename-activity/imagename.xml.in.h:1
   4472msgid "Drag and Drop each item above its name"
   4473msgstr "Изтегляйте и пускайте всеки обект върху името му"
   4474
   4475#: ../src/imagename-activity/imagename.xml.in.h:2
  26954476msgid ""
  26964477"Drag each image from the (vertical) box on the left to its (corresponding) "
   
  27014482"отговора."
  27024483
  2703 #: ../boards/imagename.xml.in.h:3
   4484#: ../src/imagename-activity/imagename.xml.in.h:3
  27044485msgid "Image Name"
  27054486msgstr "Име на изображението"
  27064487
  2707 #: ../boards/imagename.xml.in.h:5
   4488#: ../src/imagename-activity/imagename.xml.in.h:5
  27084489msgid "Vocabulary and reading"
  27094490msgstr "Речник и четене"
  27104491
  2711 #: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:2
   4492#: ../src/imagename-activity/resources/imagename/board1_0.xml.in.h:1
   4493#: ../src/imagename-activity/resources/imagename/board2_0.xml.in.h:1
   4494#: ../src/imagename-activity/resources/imagename/board3_0.xml.in.h:1
   4495#: ../src/imagename-activity/resources/imagename/board4_0.xml.in.h:1
   4496#: ../src/imagename-activity/resources/imagename/board5_0.xml.in.h:1
   4497#: ../src/imagename-activity/resources/imagename/board6_0.xml.in.h:1
   4498#: ../src/imagename-activity/resources/imagename/board7_0.xml.in.h:1
   4499msgid "Drag and Drop each item onto its name"
   4500msgstr "Изтегляйте и пускайте обектите над написаните им имена"
   4501
   4502#: ../src/imagename-activity/resources/imagename/board1_0.xml.in.h:2
   4503#: ../src/imagename-activity/resources/imagename/board7_0.xml.in.h:3
  27124504msgid "bulb"
  27134505msgstr "крушка"
  27144506
  2715 #: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:3
   4507#: ../src/imagename-activity/resources/imagename/board1_0.xml.in.h:3
  27164508msgid "fishing boat"
  27174509msgstr "рибарска лодка"
  27184510
  2719 #: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:4
   4511#: ../src/imagename-activity/resources/imagename/board1_0.xml.in.h:4
  27204512msgid "lamp"
  27214513msgstr "лампа"
  27224514
  2723 #: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:5
   4515#: ../src/imagename-activity/resources/imagename/board1_0.xml.in.h:5
   4516#: ../src/imagename-activity/resources/imagename/board7_0.xml.in.h:5
  27244517msgid "mail box"
  27254518msgstr "пощенска кутия"
  27264519
  2727 #: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:6
  2728 #: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:3
   4520#: ../src/imagename-activity/resources/imagename/board1_0.xml.in.h:6
   4521#: ../src/imagename-activity/resources/imagename/board5_0.xml.in.h:3
  27294522msgid "postcard"
  27304523msgstr "пощенска картичка"
  27314524
  2732 #: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:7
  2733 #: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:5
  2734 #: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:7
   4525#: ../src/imagename-activity/resources/imagename/board1_0.xml.in.h:7
   4526#: ../src/imagename-activity/resources/imagename/board3_0.xml.in.h:5
   4527#: ../src/imagename-activity/resources/imagename/board6_0.xml.in.h:7
   4528#: ../src/imagename-activity/resources/imagename/board7_0.xml.in.h:6
  27354529msgid "sailing boat"
  27364530msgstr "платноходка"
  27374531
  2738 #: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:3
   4532#: ../src/imagename-activity/resources/imagename/board2_0.xml.in.h:3
  27394533msgid "egg"
  27404534msgstr "яйце"
  27414535
  2742 #: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:4
   4536#: ../src/imagename-activity/resources/imagename/board2_0.xml.in.h:4
  27434537msgid "eggcup"
  27444538msgstr "чашка за варено яйце"
  27454539
  2746 #: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:5
   4540#: ../src/imagename-activity/resources/imagename/board2_0.xml.in.h:5
   4541#: ../src/imagename-activity/resources/imagename/board7_0.xml.in.h:4
  27474542msgid "flower"
  27484543msgstr "цвете"
  27494544
  2750 #: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:6
   4545#: ../src/imagename-activity/resources/imagename/board2_0.xml.in.h:6
  27514546msgid "glass"
  27524547msgstr "стъкло"
  27534548
  2754 #: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:7
   4549#: ../src/imagename-activity/resources/imagename/board2_0.xml.in.h:7
  27554550msgid "vase"
  27564551msgstr "ваза"
  27574552
  2758 #: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:3
   4553#: ../src/imagename-activity/resources/imagename/board3_0.xml.in.h:3
  27594554msgid "light house"
  27604555msgstr "фар"
  27614556
  2762 #: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:4
   4557#: ../src/imagename-activity/resources/imagename/board3_0.xml.in.h:4
  27634558msgid "rocket"
  27644559msgstr "ракета"
  27654560
  2766 #: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:6
   4561#: ../src/imagename-activity/resources/imagename/board3_0.xml.in.h:6
  27674562msgid "sofa"
  27684563msgstr "диван"
  27694564
  2770 #: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:7
  2771 #: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:4
   4565#: ../src/imagename-activity/resources/imagename/board3_0.xml.in.h:7
   4566#: ../src/imagename-activity/resources/imagename/board5_0.xml.in.h:4
  27724567msgid "star"
  27734568msgstr "звезда"
  27744569
  2775 #: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:3
   4570#: ../src/imagename-activity/resources/imagename/board4_0.xml.in.h:3
  27764571msgid "bicycle"
  27774572msgstr "велосипед"
  27784573
  2779 #: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:5
   4574#: ../src/imagename-activity/resources/imagename/board4_0.xml.in.h:5
  27804575msgid "carrot"
  27814576msgstr "морков"
  27824577
  2783 #: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:6
   4578#: ../src/imagename-activity/resources/imagename/board4_0.xml.in.h:6
  27844579msgid "grater"
  27854580msgstr "ренде"
  27864581
  2787 #: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:7
  2788 #: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:5
   4582#: ../src/imagename-activity/resources/imagename/board4_0.xml.in.h:7
   4583#: ../src/imagename-activity/resources/imagename/board5_0.xml.in.h:5
   4584#: ../src/imagename-activity/resources/imagename/board7_0.xml.in.h:7
  27894585msgid "tree"
  27904586msgstr "дърво"
  27914587
  2792 #: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:2
   4588#: ../src/imagename-activity/resources/imagename/board5_0.xml.in.h:2
  27934589msgid "pencil"
  27944590msgstr "молив"
  27954591
  2796 #: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:6
   4592#: ../src/imagename-activity/resources/imagename/board5_0.xml.in.h:6
  27974593msgid "truck"
  27984594msgstr "камион"
  27994595
  2800 #: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:7
   4596#: ../src/imagename-activity/resources/imagename/board5_0.xml.in.h:7
  28014597msgid "van"
  28024598msgstr "микробус"
  28034599
  2804 #: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:3
   4600#: ../src/imagename-activity/resources/imagename/board6_0.xml.in.h:3
  28054601msgid "castle"
  28064602msgstr "замък"
  28074603
  2808 #: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:4
   4604#: ../src/imagename-activity/resources/imagename/board6_0.xml.in.h:4
  28094605msgid "crown"
  28104606msgstr "корона"
  28114607
  2812 #: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:5
   4608#: ../src/imagename-activity/resources/imagename/board6_0.xml.in.h:5
  28134609msgid "flag"
  28144610msgstr "флаг"
  28154611
  2816 #: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:6
   4612#: ../src/imagename-activity/resources/imagename/board6_0.xml.in.h:6
  28174613msgid "racket"
  28184614msgstr "ракета"
  28194615
  2820 #: ../boards/keyboard.xml.in.h:1
  2821 msgid "Discover the keyboard."
  2822 msgstr "Опознаване на клавиатурата."
  2823 
  2824 #: ../boards/keyboard.xml.in.h:2
  2825 msgid "Keyboard-manipulation boards"
  2826 msgstr "Операции с клавиатурата"
  2827 
  2828 #: ../boards/leftright.xml.in.h:1
   4616#: ../src/leftright-activity/leftright.c:230
   4617#: ../src/searace-activity/searace.py:415
   4618#: ../src/searace-activity/searace.py:439
   4619#: ../src/searace-activity/searace.py:529
   4620#: ../src/searace-activity/searace.py:838
   4621#: ../src/searace-activity/searace.py:872
   4622#: ../src/searace-activity/searace.py:964
   4623msgid "left"
   4624msgstr "лява"
   4625
   4626#: ../src/leftright-activity/leftright.c:236
   4627#: ../src/searace-activity/searace.py:415
   4628#: ../src/searace-activity/searace.py:439
   4629#: ../src/searace-activity/searace.py:539
   4630#: ../src/searace-activity/searace.py:840
   4631#: ../src/searace-activity/searace.py:874
   4632#: ../src/searace-activity/searace.py:958
   4633msgid "right"
   4634msgstr "дясна"
   4635
   4636#: ../src/leftright-activity/leftright.xml.in.h:1
  28294637msgid "Determine if a hand is a right or a left hand"
  28304638msgstr "Определете дали ръката е лява или дясна"
  28314639
  2832 #: ../boards/leftright.xml.in.h:2
   4640#: ../src/leftright-activity/leftright.xml.in.h:2
  28334641msgid ""
  28344642"Distinguish right and left hands from different points of view. Spatial "
   
  28384646"пространство"
  28394647
  2840 #: ../boards/leftright.xml.in.h:3
   4648#: ../src/leftright-activity/leftright.xml.in.h:3
  28414649msgid "Find your left and right hands"
  28424650msgstr "Открийте левите и десните ръце"
  28434651
  2844 #: ../boards/leftright.xml.in.h:4 ../boards/railroad.xml.in.h:4
   4652#: ../src/leftright-activity/leftright.xml.in.h:4
   4653#: ../src/railroad-activity/railroad.xml.in.h:4
  28454654msgid "None"
  28464655msgstr "Няма"
  28474656
  2848 #: ../boards/leftright.xml.in.h:5
   4657#: ../src/leftright-activity/leftright.xml.in.h:5
  28494658msgid ""
  28504659"You can see a hand: is it a left hand or a right hand? Click on the red "
   
  28544663"вляво или зеления вдясно."
  28554664
  2856 #: ../boards/login.xml.in.h:1
   4665#: ../src/login-activity/login.py:98
   4666msgid "Profile: "
   4667msgstr "Профил: "
   4668
   4669#: ../src/login-activity/login.py:231
   4670msgid "Login: "
   4671msgstr "Потребителски име: "
   4672
   4673#. toggle box
   4674#: ../src/login-activity/login.py:491
   4675msgid "Enter login to log in"
   4676msgstr "Въведете потребителско име"
   4677
   4678#: ../src/login-activity/login.xml.in.h:1
  28574679msgid ""
  28584680"GCompris identifies each child, so we can provide child-specific reports."
   
  28614683"доклади."
  28624684
  2863 #: ../boards/login.xml.in.h:2
   4685#: ../src/login-activity/login.xml.in.h:2
  28644686msgid "GCompris login screen"
  28654687msgstr "Екран за влизане в GCompris"
  28664688
  2867 #: ../boards/login.xml.in.h:3
   4689#: ../src/login-activity/login.xml.in.h:3
  28684690msgid ""
  28694691"In order to activate the login screen, you must \n"
   
  28874709"е името на профила, който сте създали чрез административния интерфейс."
  28884710
  2889 #: ../boards/login.xml.in.h:10
   4711#: ../src/login-activity/login.xml.in.h:10
  28904712msgid "Select or enter your name to log in to GCompris"
  28914713msgstr "Изберете или напишете името си, за да влезете в GCompris"
  28924714
  2893 #: ../boards/magic_hat_minus.xml.in.h:1
   4715#: ../src/magic_hat_minus-activity/magic_hat_minus.xml.in.h:1
  28944716msgid "Count how many items are under the magic hat after some have got away"
  28954717msgstr ""
  28964718"Пребройте колко обекти са под магическата шапка, след като някои изчезнат"
  28974719
  2898 #: ../boards/magic_hat_minus.xml.in.h:2
   4720#: ../src/magic_hat_minus-activity/magic_hat_minus.xml.in.h:2
  28994721msgid "Learn subtraction"
  29004722msgstr "Учене на изваждане"
  29014723
  2902 #: ../boards/magic_hat_minus.xml.in.h:3
   4724#: ../src/magic_hat_minus-activity/magic_hat_minus.xml.in.h:3
  29034725msgid ""
  29044726"Look at the magician, he tells the number of stars that are under his magic "
   
  29124734"още под шапката. Натиснете долния десен ъгъл, за да отговорите."
  29134735
  2914 #: ../boards/magic_hat_minus.xml.in.h:4 ../boards/memory_add_minus.xml.in.h:3
  2915 #: ../boards/memory_add_minus_tux.xml.in.h:3 ../boards/memory_minus.xml.in.h:2
  2916 #: ../boards/memory_minus_tux.xml.in.h:2
   4736#: ../src/magic_hat_minus-activity/magic_hat_minus.xml.in.h:4
   4737#: ../src/memory_add_minus-activity/memory_add_minus.xml.in.h:3
   4738#: ../src/memory_add_minus_tux-activity/memory_add_minus_tux.xml.in.h:3
   4739#: ../src/memory_minus-activity/memory_minus.xml.in.h:2
   4740#: ../src/memory_minus_tux-activity/memory_minus_tux.xml.in.h:2
  29174741msgid "Subtraction"
  29184742msgstr "Изваждане"
  29194743
  2920 #: ../boards/magic_hat_minus.xml.in.h:5 ../boards/magic_hat_plus.xml.in.h:5
   4744#: ../src/magic_hat_minus-activity/magic_hat_minus.xml.in.h:5
   4745#: ../src/magic_hat_plus-activity/magic_hat_plus.xml.in.h:5
  29214746msgid "The magician hat"
  29224747msgstr "Шапката на магьосника"
  29234748
  2924 #: ../boards/magic_hat_plus.xml.in.h:1 ../boards/memory_add.xml.in.h:1
   4749#: ../src/magic_hat_plus-activity/magic_hat_plus.xml.in.h:1
   4750#: ../src/memory_add-activity/memory_add.xml.in.h:1
   4751#: ../src/memory_enumerate-activity/memory_enumerate.xml.in.h:1
  29254752msgid "Addition"
  29264753msgstr "Събиране"
  29274754
  2928 #: ../boards/magic_hat_plus.xml.in.h:2
   4755#: ../src/magic_hat_plus-activity/magic_hat_plus.xml.in.h:2
  29294756msgid ""
  29304757"Click on the hat to open or close it. Under the hat, how many stars can you "
   
  29364763"отговора."
  29374764
  2938 #: ../boards/magic_hat_plus.xml.in.h:3
   4765#: ../src/magic_hat_plus-activity/magic_hat_plus.xml.in.h:3
  29394766msgid "Count how many items are under the magic hat"
  29404767msgstr "Пребройте колко обекти има под магическата шапка"
  29414768
  2942 #: ../boards/magic_hat_plus.xml.in.h:4
   4769#: ../src/magic_hat_plus-activity/magic_hat_plus.xml.in.h:4
  29434770msgid "Learn addition"
  29444771msgstr "Учене на събиране"
  29454772
  2946 #: ../boards/math.xml.in.h:1
  2947 msgid "Mathematical activities."
  2948 msgstr "Задачи по математика."
  2949 
  2950 #: ../boards/math.xml.in.h:2
  2951 msgid "Mathematics"
  2952 msgstr "Математика"
  2953 
  2954 #: ../boards/maze.xml.in.h:1 ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:1
  2955 #: ../boards/maze3D.xml.in.h:2 ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:1
   4773#: ../src/maze-activity/maze.c:131 ../src/maze-activity/maze.xml.in.h:4
   4774#: ../src/maze2DRelative-activity/maze2DRelative.xml.in.h:4
   4775#: ../src/mazeInvisible-activity/mazeInvisible.xml.in.h:4
   4776msgid "Maze"
   4777msgstr "Лабиринт"
   4778
   4779#: ../src/maze-activity/maze.c:132 ../src/maze-activity/maze.xml.in.h:2
   4780msgid "Find your way out of the maze"
   4781msgstr "Намерете изхода от лабиринта"
   4782
   4783#: ../src/maze-activity/maze.c:499
   4784msgid ""
   4785"Look at your position, then switch back to invisible mode to continue your "
   4786"moves"
   4787msgstr ""
   4788"Погледнете местоположението си и превключете обратно в невидим режим, за да "
   4789"се движите"
   4790
   4791#: ../src/maze-activity/maze.c:501
   4792msgid ""
   4793"Look at your position, then switch back to 3D mode to continue your moves"
   4794msgstr ""
   4795"Погледнете местоположението си и превключете обратно в триизмерен режим, за "
   4796"да се движите"
   4797
   4798#: ../src/maze-activity/maze.xml.in.h:1
   4799#: ../src/maze2DRelative-activity/maze2DRelative.xml.in.h:1
   4800#: ../src/maze3D-activity/maze3D.xml.in.h:2
   4801#: ../src/mazeInvisible-activity/mazeInvisible.xml.in.h:1
  29564802msgid "Can use the keyboard arrow to move an object."
  29574803msgstr "Можете да използвате клавиатурата, за да движите обект."
  29584804
  2959 #: ../boards/maze.xml.in.h:2 ../src/boards/maze.c:128
  2960 msgid "Find your way out of the maze"
  2961 msgstr "Намерете изхода от лабиринта"
  2962 
  2963 #: ../boards/maze.xml.in.h:3 ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:3
  2964 #: ../boards/maze3D.xml.in.h:4 ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:3
   4805#: ../src/maze-activity/maze.xml.in.h:3
   4806#: ../src/maze2DRelative-activity/maze2DRelative.xml.in.h:3
   4807#: ../src/maze3D-activity/maze3D.xml.in.h:4
   4808#: ../src/mazeInvisible-activity/mazeInvisible.xml.in.h:3
  29654809msgid "Help Tux get out of this maze."
  29664810msgstr "Помогнете на Тъкс да излезе от този лабиринт."
  29674811
  2968 #: ../boards/maze.xml.in.h:4 ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:4
  2969 #: ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:4 ../src/boards/maze.c:127
  2970 msgid "Maze"
  2971 msgstr "Лабиринт"
  2972 
  2973 #: ../boards/maze.xml.in.h:5
   4812#: ../src/maze-activity/maze.xml.in.h:5
  29744813msgid "Use the keyboard arrows to move Tux up to the door."
  29754814msgstr ""
  29764815"Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата."
  29774816
  2978 #: ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:2
   4817#: ../src/maze2DRelative-activity/maze2DRelative.xml.in.h:2
  29794818msgid "Find your way out of the maze (Move is relative)"
  29804819msgstr "Намерете изход от лабиринта (движението е относително)"
  29814820
  2982 #: ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:5
   4821#: ../src/maze2DRelative-activity/maze2DRelative.xml.in.h:5
  29834822msgid ""
  29844823"Use the keyboard arrows to move Tux up to the door. In this maze, the move "
   
  29904829"движение напред. Останалите стрелки обръщат Тъкс в друга посока."
  29914830
  2992 #: ../boards/maze3D.xml.in.h:1
   4831#: ../src/maze3D-activity/maze3D.xml.in.h:1
  29934832msgid "3D Maze"
  29944833msgstr "Триизмерен лабиринт"
  29954834
  2996 #: ../boards/maze3D.xml.in.h:3
   4835#: ../src/maze3D-activity/maze3D.xml.in.h:3
  29974836msgid "Find your way out of the 3D maze"
  29984837msgstr "Намерете изхода от триизмерния лабиринт"
  29994838
  3000 #: ../boards/maze3D.xml.in.h:5
   4839#: ../src/maze3D-activity/maze3D.xml.in.h:5
  30014840msgid ""
  30024841"Use the keyboard arrows to move Tux up to the door. Use the spacebar to "
   
  30094848"движите Тъкс в двуизмерен режим."
  30104849
  3011 #: ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:2
   4850#: ../src/mazeInvisible-activity/mazeInvisible.xml.in.h:2
  30124851msgid "Find your way out of the invisible maze"
  30134852msgstr "Намерете изхода от невидимия лабиринт"
  30144853
  3015 #: ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:5
   4854#: ../src/mazeInvisible-activity/mazeInvisible.xml.in.h:5
  30164855msgid ""
  30174856"Use the keyboard arrows to move Tux up to the door. Use the spacebar to "
   
  30244863"видим режим."
  30254864
  3026 #: ../boards/mazeMenu.xml.in.h:1
  3027 msgid "Find your way out of different types of mazes"
  3028 msgstr "Намерете изхода от различните лабиринти"
  3029 
  3030 #: ../boards/mazeMenu.xml.in.h:2
  3031 msgid "Go to Maze activities"
  3032 msgstr "Занимания с лабиринти"
  3033 
  3034 #: ../boards/melody.xml.in.h:1
   4865#: ../src/melody-activity/melody.py:111
   4866msgid ""
   4867"Error: this activity cannot be played with the\n"
   4868"sound effects disabled.\n"
   4869"Go to the configuration dialogue to\n"
   4870"enable the sound"
   4871msgstr ""
   4872"Грешка: Това занимание не може да се играе,\n"
   4873"когато звуковите ефекти са изключени.\n"
   4874"Отидете в менюто за конфигурация,\n"
   4875"за да включите звука."
   4876
   4877#: ../src/melody-activity/melody.xml.in.h:1
  30354878msgid "Ear-training activity"
  30364879msgstr "Упражнения за слух"
  30374880
  3038 #: ../boards/melody.xml.in.h:2
   4881#: ../src/melody-activity/melody.xml.in.h:2
  30394882msgid ""
  30404883"Listen to the sound sequence played, and repeat it by clicking on the "
   
  30444887"Може да чуете звука отново, като натиснете бутона за повтаряне."
  30454888
  3046 #: ../boards/melody.xml.in.h:3
   4889#: ../src/melody-activity/melody.xml.in.h:3
  30474890msgid "Melody"
  30484891msgstr "Мелодия"
  30494892
  3050 #: ../boards/melody.xml.in.h:5
   4893#: ../src/melody-activity/melody.xml.in.h:5
  30514894msgid "Repeat a melody"
  30524895msgstr "Повтаряне на мелодия"
  30534896
  3054 #: ../boards/memory.xml.in.h:1
   4897#: ../src/memory-activity/memory.c:280
   4898msgid "zero"
   4899msgstr "нула"
   4900
   4901#: ../src/memory-activity/memory.c:281
   4902msgid "one"
   4903msgstr "едно"
   4904
   4905#: ../src/memory-activity/memory.c:282
   4906msgid "two"
   4907msgstr "две"
   4908
   4909#: ../src/memory-activity/memory.c:283
   4910msgid "three"
   4911msgstr "три"
   4912
   4913# FIXME
   4914#: ../src/memory-activity/memory.c:284
   4915msgid "for"
   4916msgstr "четири"
   4917
   4918#: ../src/memory-activity/memory.c:285
   4919msgid "five"
   4920msgstr "пет"
   4921
   4922#: ../src/memory-activity/memory.c:286
   4923msgid "six"
   4924msgstr "шест"
   4925
   4926#: ../src/memory-activity/memory.c:287
   4927msgid "seven"
   4928msgstr "седем"
   4929
   4930#: ../src/memory-activity/memory.c:288
   4931msgid "eight"
   4932msgstr "осем"
   4933
   4934#: ../src/memory-activity/memory.c:289
   4935msgid "nine"
   4936msgstr "девет"
   4937
   4938#: ../src/memory-activity/memory.c:301
   4939msgid "Memory"
   4940msgstr "Памет"
   4941
   4942#: ../src/memory-activity/memory.c:302
   4943msgid "Find the matching pair"
   4944msgstr "Намерете съответстващата двойка"
   4945
   4946#: ../src/memory-activity/memory.xml.in.h:1
  30554947msgid ""
  30564948"A set of blank cards is shown. Each card has a picture on the other side, "
   
  30664958"карти, разкрийте и двете."
  30674959
  3068 #: ../boards/memory.xml.in.h:2
   4960#: ../src/memory-activity/memory.xml.in.h:2
  30694961msgid "Flip the cards to find the matching pairs"
  30704962msgstr "Разкрийте картите и намерете съответстващите двойки"
  30714963
  3072 #: ../boards/memory.xml.in.h:3
   4964#: ../src/memory-activity/memory.xml.in.h:3
  30734965msgid "Memory Game with images"
  30744966msgstr "Игра на памет с изображения"
  30754967
  3076 #: ../boards/memory.xml.in.h:5 ../boards/memory_tux.xml.in.h:4
   4968#: ../src/memory-activity/memory.xml.in.h:5
   4969#: ../src/memory_tux-activity/memory_tux.xml.in.h:4
  30774970msgid "Train your memory and remove all the cards"
  30784971msgstr "Упражнявайте паметта си и премахнете всички карти"
  30794972
  3080 #: ../boards/memory_add.xml.in.h:2
   4973#: ../src/memory_add-activity/memory_add.xml.in.h:2
  30814974msgid "Addition memory game"
  30824975msgstr "Игра на памет със събиране"
  30834976
  3084 #: ../boards/memory_add.xml.in.h:3 ../boards/memory_add_tux.xml.in.h:3
   4977#: ../src/memory_add-activity/memory_add.xml.in.h:3
   4978#: ../src/memory_add_tux-activity/memory_add_tux.xml.in.h:3
  30854979msgid "Practise adding up, until all the cards are gone."
  30864980msgstr "Упражнения по събиране, докато всички карти свършат."
  30874981
  3088 #: ../boards/memory_add.xml.in.h:4 ../boards/memory_add_tux.xml.in.h:4
   4982#: ../src/memory_add-activity/memory_add.xml.in.h:4
   4983#: ../src/memory_add_tux-activity/memory_add_tux.xml.in.h:4
  30894984msgid ""
  30904985"Turn the cards over to find two numbers which add up the same, until all the "
   
  30944989"всички карти изчезнат."
  30954990
  3096 #: ../boards/memory_add.xml.in.h:5 ../boards/memory_add_tux.xml.in.h:5
   4991#: ../src/memory_add-activity/memory_add.xml.in.h:5
   4992#: ../src/memory_add_tux-activity/memory_add_tux.xml.in.h:5
  30974993msgid ""
  30984994"You can see some cards, but you can't see what's on the other side of them. "
   
  31415037"играта! :-)"
  31425038
  3143 #: ../boards/memory_add_minus.xml.in.h:1
   5039#: ../src/memory_add_minus-activity/memory_add_minus.xml.in.h:1
  31445040msgid "Addition and subtraction memory game"
  31455041msgstr "Игра на памет със събиране и изваждане"
  31465042
  3147 #: ../boards/memory_add_minus.xml.in.h:2
  3148 #: ../boards/memory_add_minus_tux.xml.in.h:2
   5043#: ../src/memory_add_minus-activity/memory_add_minus.xml.in.h:2
   5044#: ../src/memory_add_minus_tux-activity/memory_add_minus_tux.xml.in.h:2
  31495045msgid "Practise addition, subtraction, until all the cards are gone."
  31505046msgstr "Упражнения по събиране и изваждане, докато всички карти свършат."
  31515047
  3152 #: ../boards/memory_add_minus.xml.in.h:4
  3153 #: ../boards/memory_add_minus_tux.xml.in.h:4
   5048#: ../src/memory_add_minus-activity/memory_add_minus.xml.in.h:4
   5049#: ../src/memory_add_minus_tux-activity/memory_add_minus_tux.xml.in.h:4
  31545050msgid ""
  31555051"Turn the cards over to find two numbers which add or subtract the same, "
   
  31595055"същото, докато всички карти изчезнат."
  31605056
  3161 #: ../boards/memory_add_minus.xml.in.h:5
  3162 #: ../boards/memory_add_minus_mult_div.xml.in.h:5
  3163 #: ../boards/memory_add_minus_mult_div_tux.xml.in.h:5
  3164 #: ../boards/memory_add_minus_tux.xml.in.h:5 ../boards/memory_div.xml.in.h:5
  3165 #: ../boards/memory_div_tux.xml.in.h:5 ../boards/memory_mult.xml.in.h:5
  3166 #: ../boards/memory_mult_div.xml.in.h:5
  3167 #: ../boards/memory_mult_div_tux.xml.in.h:5
  3168 #: ../boards/memory_mult_tux.xml.in.h:5
   5057#: ../src/memory_add_minus-activity/memory_add_minus.xml.in.h:5
   5058#: ../src/memory_add_minus_mult_div-activity/memory_add_minus_mult_div.xml.in.h:5
   5059#: ../src/memory_add_minus_mult_div_tux-activity/memory_add_minus_mult_div_tux.xml.in.h:5
   5060#: ../src/memory_add_minus_tux-activity/memory_add_minus_tux.xml.in.h:5
   5061#: ../src/memory_div-activity/memory_div.xml.in.h:5
   5062#: ../src/memory_div_tux-activity/memory_div_tux.xml.in.h:5
   5063#: ../src/memory_mult-activity/memory_mult.xml.in.h:5
   5064#: ../src/memory_mult_div-activity/memory_mult_div.xml.in.h:5
   5065#: ../src/memory_mult_div_tux-activity/memory_mult_div_tux.xml.in.h:5
   5066#: ../src/memory_mult_tux-activity/memory_mult_tux.xml.in.h:5
  31695067msgid ""
  31705068"You can see some cards, but you can't see what's on the other side of them. "
   
  31945092"и намерите всички действия, печелите играта! :-)"
  31955093
  3196 #: ../boards/memory_add_minus_mult_div.xml.in.h:1
  3197 #: ../boards/memory_add_minus_mult_div_tux.xml.in.h:1
   5094#: ../src/memory_add_minus_mult_div-activity/memory_add_minus_mult_div.xml.in.h:1
   5095#: ../src/memory_add_minus_mult_div_tux-activity/memory_add_minus_mult_div_tux.xml.in.h:1
  31985096msgid "Addition, subtraction, multiplication, division"
  31995097msgstr "Събиране, изваждане, умножение и делене."
  32005098
  3201 #: ../boards/memory_add_minus_mult_div.xml.in.h:2
   5099#: ../src/memory_add_minus_mult_div-activity/memory_add_minus_mult_div.xml.in.h:2
  32025100msgid "All operations memory game"
  32035101msgstr "Игра на памет с всички действия"
  32045102
  3205 #: ../boards/memory_add_minus_mult_div.xml.in.h:3
  3206 #: ../boards/memory_add_minus_mult_div_tux.xml.in.h:3
   5103#: ../src/memory_add_minus_mult_div-activity/memory_add_minus_mult_div.xml.in.h:3
   5104#: ../src/memory_add_minus_mult_div_tux-activity/memory_add_minus_mult_div_tux.xml.in.h:3
  32075105msgid ""
  32085106"Practise addition, subtraction, multiplication, division, until all the "
   
  32125110"свършат."
  32135111
  3214 #: ../boards/memory_add_minus_mult_div.xml.in.h:4
  3215 #: ../boards/memory_add_minus_mult_div_tux.xml.in.h:4
  3216 #: ../boards/memory_div.xml.in.h:4 ../boards/memory_div_tux.xml.in.h:4
  3217 #: ../boards/memory_mult_div.xml.in.h:4
  3218 #: ../boards/memory_mult_div_tux.xml.in.h:4
  3219 #: ../boards/memory_mult_tux.xml.in.h:4
   5112#: ../src/memory_add_minus_mult_div-activity/memory_add_minus_mult_div.xml.in.h:4
   5113#: ../src/memory_add_minus_mult_div_tux-activity/memory_add_minus_mult_div_tux.xml.in.h:4
   5114#: ../src/memory_div-activity/memory_div.xml.in.h:4
   5115#: ../src/memory_div_tux-activity/memory_div_tux.xml.in.h:4
   5116#: ../src/memory_mult_div-activity/memory_mult_div.xml.in.h:4
   5117#: ../src/memory_mult_div_tux-activity/memory_mult_div_tux.xml.in.h:4
   5118#: ../src/memory_mult_tux-activity/memory_mult_tux.xml.in.h:4
  32205119msgid ""
  32215120"Turn the cards over to find a matching operation, until all the cards are "
   
  32255124"изчезнат."
  32265125
  3227 #: ../boards/memory_add_minus_mult_div_tux.xml.in.h:2
   5126#: ../src/memory_add_minus_mult_div_tux-activity/memory_add_minus_mult_div_tux.xml.in.h:2
  32285127msgid "All operations memory game against Tux"
  32295128msgstr "Игра на памет с всички действия срещу Тъкс"
  32305129
  3231 #: ../boards/memory_add_minus_tux.xml.in.h:1
   5130#: ../src/memory_add_minus_tux-activity/memory_add_minus_tux.xml.in.h:1
  32325131msgid "Addition and subtraction memory game against Tux"
  32335132msgstr "Игра на памет със събиране и изваждане срещу Тъкс"
  32345133
  3235 #: ../boards/memory_add_tux.xml.in.h:1
   5134#: ../src/memory_add_tux-activity/memory_add_tux.xml.in.h:1
  32365135msgid "Addition memory game against Tux"
  32375136msgstr "Игра на памет със събиране срещу Тъкс"
  32385137
  3239 #: ../boards/memory_add_tux.xml.in.h:2 ../boards/memory_mult_tux.xml.in.h:1
   5138#: ../src/memory_add_tux-activity/memory_add_tux.xml.in.h:2
   5139#: ../src/memory_mult_tux-activity/memory_mult_tux.xml.in.h:1
  32405140msgid "Additions"
  32415141msgstr "Събиране"
  32425142
  3243 #: ../boards/memory_div.xml.in.h:1 ../boards/memory_div_tux.xml.in.h:1
   5143#: ../src/memory_div-activity/memory_div.xml.in.h:1
   5144#: ../src/memory_div_tux-activity/memory_div_tux.xml.in.h:1
  32445145msgid "Division"
  32455146msgstr "Делене"
  32465147
  3247 #: ../boards/memory_div.xml.in.h:2
   5148#: ../src/memory_div-activity/memory_div.xml.in.h:2
  32485149msgid "Division memory game"
  32495150msgstr "Игра на памет с делене"
  32505151
  3251 #: ../boards/memory_div.xml.in.h:3 ../boards/memory_div_tux.xml.in.h:3
   5152#: ../src/memory_div-activity/memory_div.xml.in.h:3
   5153#: ../src/memory_div_tux-activity/memory_div_tux.xml.in.h:3
  32525154msgid "Practise division, until all the cards are gone."
  32535155msgstr "Упражнения по делене, докато всички карти свършат."
  32545156
  3255 #: ../boards/memory_div_tux.xml.in.h:2
   5157#: ../src/memory_div_tux-activity/memory_div_tux.xml.in.h:2
  32565158msgid "Division memory game against Tux"
  32575159msgstr "Игра на памет с делене срещу Тъкс"
  32585160
  3259 #: ../boards/memory_group.xml.in.h:1
  3260 msgid "Go to Memory activities"
  3261 msgstr "Занимания за развиване на паметта"
  3262 
  3263 #: ../boards/memory_group.xml.in.h:2
  3264 msgid "Various memory activities (images, letters, sounds)."
  3265 msgstr ""
  3266 "Различни занимания за развиване на паметта (изображения, букви, звуци)."
  3267 
  3268 #: ../boards/memory_minus.xml.in.h:1 ../boards/memory_minus_tux.xml.in.h:1
   5161#: ../src/memory_enumerate-activity/memory_enumerate.xml.in.h:2
   5162msgid "Enumeration memory game"
   5163msgstr "Игра на памет с изброяване"
   5164
   5165#: ../src/memory_enumerate-activity/memory_enumerate.xml.in.h:3
   5166msgid "Numeration training, memory."
   5167msgstr "Упражнения по броене и памет"
   5168
   5169#: ../src/memory_enumerate-activity/memory_enumerate.xml.in.h:4
   5170msgid "Turn the cards over to match the number with the drawn picture."
   5171msgstr ""
   5172"Обърнете картите, за да намерите съвпадащите чифтове – число с картинка."
   5173
   5174#: ../src/memory_enumerate-activity/memory_enumerate.xml.in.h:5
   5175msgid ""
   5176"You can see some cards, but you can't see what's on the other side of them. "
   5177"Each card is hiding a number of pictures, or the written number."
   5178msgstr ""
   5179"Може да виждате някои карти, но не и какво има на обратната им страна. Всяка "
   5180"карта крие някакъв брой картинки или записаното число."
   5181
   5182#: ../src/memory_minus-activity/memory_minus.xml.in.h:1
   5183#: ../src/memory_minus_tux-activity/memory_minus_tux.xml.in.h:1
  32695184msgid "Practise subtraction, until all the cards are gone."
  32705185msgstr "Упражнения по изваждане, докато всички карти свършат."
  32715186
  3272 #: ../boards/memory_minus.xml.in.h:3
   5187#: ../src/memory_minus-activity/memory_minus.xml.in.h:3
  32735188msgid "Subtraction memory game"
  32745189msgstr "Игра на памет с изваждане"
  32755190
  3276 #: ../boards/memory_minus.xml.in.h:4 ../boards/memory_minus_tux.xml.in.h:4
   5191#: ../src/memory_minus-activity/memory_minus.xml.in.h:4
   5192#: ../src/memory_minus_tux-activity/memory_minus_tux.xml.in.h:4
  32775193msgid ""
  32785194"Turn the cards over to find two numbers which subtract the same, until all "
   
  32825198"всички карти изчезнат."
  32835199
  3284 #: ../boards/memory_minus.xml.in.h:5 ../boards/memory_minus_tux.xml.in.h:5
   5200#: ../src/memory_minus-activity/memory_minus.xml.in.h:5
   5201#: ../src/memory_minus_tux-activity/memory_minus_tux.xml.in.h:5
  32855202msgid ""
  32865203"You can see some cards, but you can't see what's on the other side of them. "
   
  33275244"всички да изчезнат и намерите всички уравнения, печелите играта! :-)"
  33285245
  3329 #: ../boards/memory_minus_tux.xml.in.h:3
   5246#: ../src/memory_minus_tux-activity/memory_minus_tux.xml.in.h:3
  33305247msgid "Subtraction memory game against Tux"
  33315248msgstr "Игра на памет с изваждане срещу Тъкс"
  33325249
  3333 #: ../boards/memory_mult.xml.in.h:1
   5250#: ../src/memory_mult-activity/memory_mult.xml.in.h:1
  33345251msgid "Multiplication"
  33355252msgstr "Умножение"
  33365253
  3337 #: ../boards/memory_mult.xml.in.h:2
   5254#: ../src/memory_mult-activity/memory_mult.xml.in.h:2
  33385255msgid "Multiplication memory game"
  33395256msgstr "Игра на памет с умножение"
  33405257
  3341 #: ../boards/memory_mult.xml.in.h:3
   5258#: ../src/memory_mult-activity/memory_mult.xml.in.h:3
  33425259msgid "Practise multiplication, until all the cards are gone."
  33435260msgstr "Упражнения по умножение, докато всички карти свършат."
  33445261
  3345 #: ../boards/memory_mult.xml.in.h:4
   5262#: ../src/memory_mult-activity/memory_mult.xml.in.h:4
  33465263msgid ""
  33475264"Turn the cards over to find two numbers which multiply the same, until all "
   
  33515268"всички карти изчезнат."
  33525269
  3353 #: ../boards/memory_mult_div.xml.in.h:1
   5270#: ../src/memory_mult_div-activity/memory_mult_div.xml.in.h:1
  33545271msgid "Multiplication and division memory game"
  33555272msgstr "Игра на памет с умножение и делене"
  33565273
  3357 #: ../boards/memory_mult_div.xml.in.h:2
  3358 #: ../boards/memory_mult_div_tux.xml.in.h:2
   5274#: ../src/memory_mult_div-activity/memory_mult_div.xml.in.h:2
   5275#: ../src/memory_mult_div_tux-activity/memory_mult_div_tux.xml.in.h:2
  33595276msgid "Multiplication, division"
  33605277msgstr "Умножение, делене"
  33615278
  3362 #: ../boards/memory_mult_div.xml.in.h:3
  3363 #: ../boards/memory_mult_div_tux.xml.in.h:3
   5279#: ../src/memory_mult_div-activity/memory_mult_div.xml.in.h:3
   5280#: ../src/memory_mult_div_tux-activity/memory_mult_div_tux.xml.in.h:3
  33645281msgid "Practise multiplication, division, until all the cards are gone."
  33655282msgstr "Упражнения по умножение и делене, докато всички карти свършат."
  33665283
  3367 #: ../boards/memory_mult_div_tux.xml.in.h:1
   5284#: ../src/memory_mult_div_tux-activity/memory_mult_div_tux.xml.in.h:1
  33685285msgid "Multiplication and division memory game against Tux"
  33695286msgstr "Игра на памет с умножение и делене срещу Тъкс"
  33705287
  3371 #: ../boards/memory_mult_tux.xml.in.h:2
   5288#: ../src/memory_mult_tux-activity/memory_mult_tux.xml.in.h:2
  33725289msgid "Multiplication memory game against Tux"
  33735290msgstr "Игра на памет с умножение срещу Тъкс"
  33745291
  3375 #: ../boards/memory_mult_tux.xml.in.h:3
   5292#: ../src/memory_mult_tux-activity/memory_mult_tux.xml.in.h:3
  33765293msgid "Practise multiplication until all the cards are gone."
  33775294msgstr "Упражнения по умножение, докато всички карти свършат."
  33785295
  3379 #: ../boards/memory_op_group.xml.in.h:1
  3380 msgid "Go to mathematics memory activities"
  3381 msgstr "Занимания по математика за развиване на паметта"
  3382 
  3383 #: ../boards/memory_op_group.xml.in.h:2
  3384 #: ../boards/memory_op_group_tux.xml.in.h:2
  3385 msgid "Memory activities based on operations"
  3386 msgstr "Игри на памет, базирани на математически действия"
  3387 
  3388 #: ../boards/memory_op_group_tux.xml.in.h:1
  3389 msgid "Go to mathematics memory activities against Tux"
  3390 msgstr "Занимания по математика за развиване на паметта срещу Тъкс"
  3391 
  3392 #: ../boards/memory_sound.xml.in.h:1 ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:1
   5296#: ../src/memory_sound-activity/memory_sound.xml.in.h:1
   5297#: ../src/memory_sound_tux-activity/memory_sound_tux.xml.in.h:1
  33935298msgid ""
  33945299"A set of violinist Tux is shown. Each Tux has an associated sound, and each "
   
  34045309"слушате неговия близнак. Когато обърнете близнаците, те изчезват."
  34055310
  3406 #: ../boards/memory_sound.xml.in.h:2
   5311#: ../src/memory_sound-activity/memory_sound.xml.in.h:2
  34075312msgid "Audio memory game"
  34085313msgstr "Игра за звукова памет"
  34095314
  3410 #: ../boards/memory_sound.xml.in.h:3
   5315#: ../src/memory_sound-activity/memory_sound.xml.in.h:3
  34115316msgid "Click on Tux the violinist and listen to find the matching sounds"
  34125317msgstr ""
  34135318"Натиснете върху Тъкс-цигуларя и слушайте, за да откриете съвпадащите звуци"
  34145319
  3415 #: ../boards/memory_sound.xml.in.h:4 ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:3
  3416 #: ../boards/memory_tux.xml.in.h:3
   5320#: ../src/memory_sound-activity/memory_sound.xml.in.h:4
   5321#: ../src/memory_sound_tux-activity/memory_sound_tux.xml.in.h:3
   5322#: ../src/memory_tux-activity/memory_tux.xml.in.h:3
  34175323msgid "Mouse manipulation, Brain."
  34185324msgstr "Операции с мишката, мислене."
  34195325
  3420 #: ../boards/memory_sound.xml.in.h:5 ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:5
   5326#: ../src/memory_sound-activity/memory_sound.xml.in.h:5
   5327#: ../src/memory_sound_tux-activity/memory_sound_tux.xml.in.h:5
  34215328msgid "Train your audio memory and remove all the violonists Tux."
  34225329msgstr "Упражнявайте звуковата си памет и премахнете всички цигулари Тъкс."
  34235330
  3424 #: ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:2
   5331#: ../src/memory_sound_tux-activity/memory_sound_tux.xml.in.h:2
  34255332msgid "Audio memory game against Tux"
  34265333msgstr "Игра на звукова памет срещу Тъкс"
  34275334
  3428 #: ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:4
   5335#: ../src/memory_sound_tux-activity/memory_sound_tux.xml.in.h:4
  34295336msgid "Play the audio memory game against Tux"
  34305337msgstr "Игра на звукова памет срещу Тъкс"
  34315338
  3432 #: ../boards/memory_tux.xml.in.h:1
   5339#: ../src/memory_tux-activity/memory_tux.xml.in.h:1
  34335340msgid "Have a memory competition with Tux."
  34345341msgstr "Състезание по памет с Тъкс."
  34355342
  3436 #: ../boards/memory_tux.xml.in.h:2
   5343#: ../src/memory_tux-activity/memory_tux.xml.in.h:2
  34375344msgid "Memory Game with images, against Tux"
  34385345msgstr "Игра на памет с изображения, срещу Тъкс"
  34395346
  3440 #: ../boards/memory_tux.xml.in.h:5
   5347#: ../src/memory_tux-activity/memory_tux.xml.in.h:5
  34415348msgid ""
  34425349"You can see a set of cards that all look the same. Each card has a picture "
   
  34555362"намерите повече двойки близнаци от него."
  34565363
  3457 #: ../boards/menu.xml.in.h:1
  3458 msgid ""
  3459 "A simple click on an icon brings you to an activity or a menu of "
  3460 "activities.\n"
  3461 "At the bottom of the screen is the GCompris control bar.\n"
  3462 "The following icons are displayed from right to left.\n"
  3463 "(note that each icon is displayed only if available in the current "
  3464 "activity)\n"
  3465 "    Home - Exit an activity, go back to menu\n"
  3466 "    Thumb - OK. Confirm your answer\n"
  3467 "    Dice - Display the current level. Click to select another level\n"
  3468 "    Lips - Repeat the question\n"
  3469 "    Question Mark - Help\n"
  3470 "    Tool - The configuration menu\n"
  3471 "    Tux Plane - About GCompris\n"
  3472 "    Night - Quit GCompris\n"
  3473 "The stars show suitable age groups for each game:\n"
  3474 "    1, 2 or 3 simple stars  - from 2 to 6 years old\n"
  3475 "    1, 2 or 3 complex stars - 7 year