Changeset 2065


Ignore:
Timestamp:
Apr 20, 2010, 5:44:56 PM (13 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

upproperties.sh: коригиран, работи, коментари

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/firebug/tools/upproperties.sh

  r1824 r2065  
  1 LC_CTYPE=C
  2 LC_COLLATE=C
  3 LC_TIME=C
  4 LC_NUMERIC=C
  5 LC_MONETARY=C
  6 LC_MESSAGES=C
  7 LANG=C
   1#!/bin/bash
   2# upproperties.sh OLDBG.properties NEWENG.properties
   3
   4LC_CTYPE=en_US.UTF-8
   5LC_COLLATE=en_US.UTF-8
   6LC_TIME=en_US.UTF-8
   7LC_NUMERIC=en_US.UTF-8
   8LC_MONETARY=en_US.UTF-8
   9LC_MESSAGES=en_US.UTF-8
   10LANG=en_US.UTF-8
  811
  912export LC_CTYPE LC_COLLATE LC_TIME LC_NUMERIC LC_MONETARY LC_MESSAGES LANG
  1013
  11 BGDTD=$1
  12 ENDTD=$2
   14BGFILE=$1
   15ENFILE=$2
   16
   17TRANSLATABLE="^[^#].*="
   18
   19# DEBUG
   20# cat $BGFILE > BGFILE
   21# cat $ENFILE > ENFILE
  1322
  1423BGTMP=`mktemp`
   24
   25ENMID=`mktemp`
  1526ENTMP=`mktemp`
  1627
  17 cat $BGDTD |\
   28# Проверка за разделител
   29SEPARATOR='|'
   30
   31grep "$SEPARATOR" $BGTMP
   32
   33if [ x$? != 'x1' ]; then
   34    echo "$BGTMP не се чете или съдържа $SEPARATOR"
   35    exit 1;
   36fi
   37
   38grep "$SEPARATOR" $ENTMP
   39
   40if [ x$? != 'x1' ]; then
   41    echo "$ENTMP не се чете или съдържа $SEPARATOR"
   42    exit 1;
   43fi
   44
   45# Отделяме съдържащите „=“, които не започват
   46# с „#“ , заменяме 1-то „=“ с „|“,
   47# подреждаме по първото поле.
   48cat $BGFILE |\
  1849dos2unix |\
  19 sed '/^$/d' |\
  20 sed 's/=/|/' |\
  21 sort -t '|' -k 1,1 > $BGTMP
   50grep "$TRANSLATABLE" |\
   51sed "s/=/$SEPARATOR/" |\
   52sort -t "$SEPARATOR" -k 1,1 > $BGTMP
  2253
  23 cat $ENDTD |\
   54
   55# DEBUG
   56# cat $BGTMP > BGTMP
   57
   58# Номерираме, слагаме номера накрая на реда,
   59cat $ENFILE |\
  2460dos2unix |\
  25 sed '/^$/d' |\
  26 sed 's/=/|/' |\
  27 nl |\
  28 sed 's/^[\t ]*\([0-9][0-9]*\)[\t ]*\(.*\)$/\2|\1/' |\
  29 sort -t '|' -k 1,1 > $ENTMP
   61nl -ba |\
   62sed "s/^[ ]*\([0-9][0-9]*\)[\t]*\(.*\)$/\2$SEPARATOR\1/" > $ENMID
   63
   64# DEBUG
   65# cat $ENMID > ENMID
   66
   67# Отделяме съдържащите „=“, които не започват с „#“,
   68# заменяме 1-то „=“ с „|“,  подреждаме по първото поле.
   69cat $ENMID |\
   70grep "$TRANSLATABLE" |\
   71sed "s/=/$SEPARATOR/" |\
   72sort -t "$SEPARATOR" -k 1,1 > $ENTMP
   73
   74# DEBUG
   75# cat $ENTMP > ENTMP
  3076
  3177RESTMP=`mktemp`
   78RESTMP1=`mktemp`
  3279
  33 join $ENTMP $BGTMP  -t '|' -o 1.3,1.1,1.2,2.2 > $RESTMP
  34 join $ENTMP $BGTMP  -t '|' -o 1.3,1.1,1.2,2.2 -v 1 >> $RESTMP
   80# join по първото поле, разделител "$SEPARATOR"
   81# изход ТЕРМИН|АНГЛИЙСКИ|БЪЛГАРСКИ или BUGABUGA|НОМЕР
   82# заменяме |АНГЛИЙСКИ|BUGABUGA с |АНГЛИЙСКИ|АНГЛИЙСКИ|
   83join $ENTMP $BGTMP  -t "$SEPARATOR" -j 1 -o 1.1,1.2,2.2,1.3 -a 1 -e 'BUGABUGA' |\
   84sed "s/$SEPARATOR\([^$SEPARATOR]*\)$SEPARATOR""BUGABUGA/$SEPARATOR\1$SEPARATOR\1/" > $RESTMP
  3585
   86# DEBUG
   87# cat $RESTMP > RESTMP
   88
   89# Преподреждаме ТЕРМИН|БЪЛГАРСКИ|НОМЕР
   90# Първия | става =
   91# Резултат НЕЩО|НОМЕР
  3692cat $RESTMP |\
  37 sort -t '|' -k 1,1 -n |\
  38 sed 's/\([^|]*\)|$/\1|\1/' |\
  39 cut -d '|' -f 2,4 |\
  40 sed 's/|/=/'
   93cut -d "$SEPARATOR" -f 4,1,3 |\
   94sed "s/$SEPARATOR/=/" > $RESTMP1
  4195
  42 rm $BGTMP $ENTMP $RESTMP
   96# DEBUG
   97# cat $RESTMP1 > RESTMP1-1
   98
   99# Добявяме останалите редове
   100# Резултат НЕЩО|НОМЕР
   101cat $ENMID |\
   102grep -v "$TRANSLATABLE" |\
   103cut -d "$SEPARATOR" -f 2,1 >> $RESTMP1
   104
   105# DEBUG
   106# cat $RESTMP1 > RESTMP1-2
   107
   108# Сортираме по второто поле
   109# Взимаме първото, ура
   110sort -t "$SEPARATOR" -k 2,2 -n $RESTMP1 |\
   111cut -d  "$SEPARATOR" -f 1
   112
   113rm $BGTMP $ENTMP $RESTMP $RESTMP1
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.