Changeset 2088


Ignore:
Timestamp:
Jul 20, 2010, 1:56:35 PM (12 years ago)
Author:
ivalkov
Message:

gnome-shell: Обновен превод до master. Има 6 fuzzy низа за формат на дати и часове.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/gnome3/gnome-shell.master.bg.po

  r2038 r2088  
  88"Project-Id-Version: gnome-shell master\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2010-03-26 11:12+0200\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2010-03-26 11:25+0200\n"
   10"POT-Creation-Date: 2010-07-20 13:44+0300\n"
   11"PO-Revision-Date: 2010-07-20 13:54+0300\n"
  1212"Last-Translator: Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2525msgstr "Управление на прозорци и стартиране на програми"
  2626
   27#: ../data/gnome-shell-clock-preferences.desktop.in.in.h:1
   28msgid "Clock"
   29msgstr "Часовник"
   30
   31#: ../data/gnome-shell-clock-preferences.desktop.in.in.h:2
   32msgid "Customize the panel clock"
   33msgstr "Персонализиране на часовника в панела"
   34
   35#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:1
   36msgid ""
   37"Allows access to internal debugging and monitoring tools using the Alt-F2 "
   38"dialog."
   39msgstr ""
   40"Разрешава достъпа до вътрешни инструменти за наблюдение и изчистване грешки "
   41"чрез Alt-F2."
   42
   43#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:2
   44msgid "Custom format of the clock"
   45msgstr "Личен формат за часовника"
   46
   47#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:3
   48msgid "Enable internal tools useful for developers and testers from Alt-F2"
   49msgstr ""
   50"Включване на вътрешни инструменти полезни за разработчици и изпитатели чрез "
   51"Alt-F2"
   52
   53#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:4
   54msgid "File extension used for storing the screencast"
   55msgstr "Разширение на файла за съхранение на записите"
   56
   57#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:5
   58msgid "Framerate used for recording screencasts."
   59msgstr "Честота на кадрите за създаваните записи"
   60
   61#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:6
   62msgid ""
   63"GNOME Shell extensions have a uuid property; this key lists extensions which "
   64"should not be loaded."
   65msgstr ""
   66"Разширенията на Обвивката на GNOME имат идентификатор (uuid). Този ключ "
   67"съдържа списък на разширенията, които да не се зареждат."
   68
   69#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:7
   70msgid "History for command (Alt-F2) dialog"
   71msgstr "История на командата Alt-F2"
   72
   73#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:8
   74msgid "Hour format"
   75msgstr "Формат на часа"
   76
   77#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:9
   78msgid ""
   79"If true and format is either \"12-hour\" or \"24-hour\", display date in the "
   80"clock, in addition to time."
   81msgstr ""
   82"Показване на дата в допълнение към времето ако е зададено „истина“ и "
   83"форматът е  „12-hour“ или  „24-hour“."
   84
   85#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:10
   86msgid ""
   87"If true and format is either \"12-hour\" or \"24-hour\", display seconds in "
   88"time."
   89msgstr ""
   90"Показване на секунди към времето ако е зададено „истина“ и форматът е  „12-"
   91"hour“ или  „24-hour“."
   92
   93#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:11
   94msgid "If true, display the ISO week date in the calendar."
   95msgstr "Показване на деня от седмицата по ISO ако е зададено „истина“."
   96
   97#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:12
   98msgid "List of desktop file IDs for favorite applications"
   99msgstr ""
   100"Списък на идентификаторите на файловете във формат .desktop за любими "
   101"програми"
   102
   103#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:13
   104msgid "Overview workspace view mode"
   105msgstr "Цялостен преглед на режима на изглед на работния плот"
   106
   107#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:14
   108msgid ""
   109"Sets the GStreamer pipeline used to encode recordings. It follows the syntax "
   110"used for gst-launch. The pipeline should have an unconnected sink pad where "
   111"the recorded video is recorded. It will normally have a unconnected source "
   112"pad; output from that pad will be written into the output file. However the "
   113"pipeline can also take care of its own output - this might be used to send "
   114"the output to an icecast server via shout2send or similar. When unset or set "
   115"to an empty value, the default pipeline will be used. This is currently "
   116"'videorate ! theoraenc ! oggmux' and records to Ogg Theora."
   117msgstr ""
   118"Задава конвейера на GStreamer, който ще се използва за кодиране на записите. "
   119"Използвайте синтаксиса на  gst-launch. Конвейерът трябва да бъде с несвързан "
   120"блок-приемник, където се записва видеото. Обикновено конвейерът е с "
   121"несвързан блок-източник. Изходът от този блок ще бъде записан в изходния "
   122"файл. Въпреки това конвейерът може да задава собствен изход — това може да "
   123"се използва за изпращане на изхода към icecast сървър чрез „shout2send“ или "
   124"подобен елемент. Когато този ключ не е зададен или стойността му e празна се "
   125"използва стандартния конвейер. За момента това е „videorate ! theoraenc ! "
   126"oggmux“ и записва видео в Ogg Theora формат."
   127
   128#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:15
   129msgid "Show date in clock"
   130msgstr "Показване на дата в часовника"
   131
   132#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:16
   133msgid "Show the week date in the calendar"
   134msgstr "Показване на деня от седмицата в календара"
   135
   136#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:17
   137msgid "Show time with seconds"
   138msgstr "Показване на секунди към времето"
   139
   140#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:18
   141msgid ""
   142"The applications corresponding to these identifiers will be displayed in the "
   143"favorites area."
   144msgstr ""
   145"Програмите, които отговарят на тези идентификатор ще бъдат показани в "
   146"областта „Любими“."
   147
   148#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:19
   149msgid ""
   150"The filename for recorded screencasts will be a unique filename based on the "
   151"current date, and use this extension. It should be changed when recording to "
   152"a different container format."
   153msgstr ""
   154"Разширението ще се използва към името на файла за създадените записи на "
   155"екрана, което ще бъде уникално и ще зависи от текущата дата. Трябва да го "
   156"промените когато записвате в различен формат на контейнера."
   157
   158#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:20
   159msgid ""
   160"The framerate of the resulting screencast recordered by GNOME Shell's "
   161"screencast recorder in frames-per-second."
   162msgstr ""
   163"Честота на кадрите за записа на екрана създаден от записващата програма на "
   164"Обвивката на GNOME в кадри за секунда."
   165
   166#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:21
   167msgid "The gstreamer pipeline used to encode the screencast"
   168msgstr "Конвейерът на gstreamer използван за кодиране на записа на екрана"
   169
   170#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:22
   171msgid ""
   172"The selected workspace view mode in the overview. Supported values are "
   173"\"single\" and \"grid\"."
   174msgstr ""
   175"Избраният режим на изглед на работния плот в прозореца за цялостен преглед. "
   176"Поддържаните стойности са „single“ и „grid“"
   177
   178#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:23
   179msgid ""
   180"The shell normally monitors active applications in order to present the most "
   181"used ones (e.g. in launchers). While this data will be kept private, you may "
   182"want to disable this for privacy reasons. Please note that doing so won't "
   183"remove already saved data."
   184msgstr ""
   185"Обикновено обвивката наблюдава работещите програми за да представя най-често "
   186"използваните (например в стартери). Въпреки, че тази информация се пази в "
   187"тайна, може да желаете да изключите тази функционалност за да защитите "
   188"личните си данни. Забележете, че дори да го направите това няма да премахне "
   189"вече запазените данни."
   190
   191#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:24
   192msgid ""
   193"This key specifies the format used by the panel clock when the format key is "
   194"set to \"custom\". You can use conversion specifiers understood by strftime"
   195"() to obtain a specific format. See the strftime() manual for more "
   196"information."
   197msgstr ""
   198"Този ключ определя формата използван от часовника в панела, когато ключът за "
   199"формата е настроен на „custom“ (личен). Може да използвате форматиращите "
   200"знаци ползвани от strftime(), за да получите определен формат. За повече "
   201"информация погледнете страницата от ръководството за strftime()."
   202
   203#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:25
   204msgid ""
   205"This key specifies the hour format used by the panel clock. Possible values "
   206"are \"12-hour\", \"24-hour\", \"unix\" and \"custom\". If set to \"unix\", "
   207"the clock will display time in seconds since Epoch, i.e. 1970-01-01. If set "
   208"to \"custom\", the clock will display time according to the format specified "
   209"in the custom_format key. Note that if set to either \"unix\" or \"custom\", "
   210"the show_date and show_seconds keys are ignored."
   211msgstr ""
   212"Този ключ определя формата на часа използван от часовника в панела. "
   213"Възможните стойности са „12-hour“, „24-hour“, „unix“, „custom“. Ако е "
   214"настроен на „unix“, часовникът ще показва времето от епохата, примерно: 1970-"
   215"01-01. Ако е настроен на „custom“, часовникът ще показва времето според "
   216"формата определен в ключа custom_format. Ако е настроен на „unix“ или "
   217"„custom“ ключовете show_data и show_seconds се пренебрегват."
   218
   219#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:26
   220msgid "Uuids of extensions to disable"
   221msgstr "Идентификатори (uuid) на приставки, които да бъдат изключени"
   222
   223#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:27
   224msgid "Whether to collect stats about applications usage"
   225msgstr "Дали да се събира статистика за използването на програми"
   226
   227#: ../data/clock-preferences.ui.h:1
   228msgid "Clock Format"
   229msgstr "Формат на часовника"
   230
   231#: ../data/clock-preferences.ui.h:2
   232msgid "Clock Preferences"
   233msgstr "Настройки на часовника"
   234
   235#: ../data/clock-preferences.ui.h:3
   236msgid "Panel Display"
   237msgstr "Изглед на панела"
   238
   239#: ../data/clock-preferences.ui.h:4
   240msgid "Show seco_nds"
   241msgstr "Показване на _секундите"
   242
   243#: ../data/clock-preferences.ui.h:5
   244msgid "Show the _date"
   245msgstr "Показване на _датата"
   246
   247#: ../data/clock-preferences.ui.h:6
   248msgid "_12 hour format"
   249msgstr "12-_часов формат"
   250
   251#: ../data/clock-preferences.ui.h:7
   252msgid "_24 hour format"
   253msgstr "24-ч_асов формат"
   254
  27255#. **** Applications ****
  28 #: ../js/ui/appDisplay.js:312 ../js/ui/dash.js:855
   256#: ../js/ui/appDisplay.js:384 ../js/ui/dash.js:773
  29257msgid "APPLICATIONS"
  30258msgstr "ПРОГРАМИ"
  31259
  32 #: ../js/ui/appDisplay.js:344
   260#: ../js/ui/appDisplay.js:416
  33261msgid "PREFERENCES"
  34262msgstr "ПРЕДПОЧИТАНИЯ"
  35263
  36 #: ../js/ui/appDisplay.js:756
   264#: ../js/ui/appDisplay.js:721
  37265msgid "New Window"
  38266msgstr "Нов прозорец"
  39267
  40 #: ../js/ui/appDisplay.js:760
   268#: ../js/ui/appDisplay.js:725
  41269msgid "Remove from Favorites"
  42270msgstr "Премахване от „Любими“"
  43271
  44 #: ../js/ui/appDisplay.js:761
   272#: ../js/ui/appDisplay.js:726
  45273msgid "Add to Favorites"
  46274msgstr "Добавяне в „Любими“"
  47275
  48 #: ../js/ui/appDisplay.js:1113
   276#: ../js/ui/appDisplay.js:1033
  49277msgid "Drag here to add favorites"
  50278msgstr "Довлачете до тук обектите за да ги добавите към „Любими“"
  51279
  52 #: ../js/ui/appFavorites.js:89
   280#: ../js/ui/appFavorites.js:88
  53281#, c-format
  54282msgid "%s has been added to your favorites."
  55283msgstr "Програмата „%s“ беше добавена в „Любими“"
  56284
  57 #: ../js/ui/appFavorites.js:107
   285#: ../js/ui/appFavorites.js:106
  58286#, c-format
  59287msgid "%s has been removed from your favorites."
  60288msgstr "Програмата „%s“ беше премахната от „Любими“"
  61289
  62 #: ../js/ui/dash.js:194
   290#: ../js/ui/dash.js:142
  63291msgid "Find"
  64292msgstr "Търсене"
  65293
  66 #: ../js/ui/dash.js:510
   294#: ../js/ui/dash.js:471
  67295msgid "Searching..."
  68296msgstr "Търсене…"
  69297
  70 #: ../js/ui/dash.js:524
   298#: ../js/ui/dash.js:485
  71299msgid "No matching results."
  72300msgstr "Няма съвпадения."
   
  75303#. Translators: This is in the sense of locations for documents,
  76304#. network locations, etc.
  77 #: ../js/ui/dash.js:874 ../js/ui/placeDisplay.js:586
   305#: ../js/ui/dash.js:792 ../js/ui/placeDisplay.js:550
  78306msgid "PLACES & DEVICES"
  79307msgstr "МЕСТА И УСТРОЙСТВА"
  80308
  81309#. **** Documents ****
  82 #: ../js/ui/dash.js:881 ../js/ui/docDisplay.js:488
   310#: ../js/ui/dash.js:799 ../js/ui/docDisplay.js:494
  83311msgid "RECENT ITEMS"
  84312msgstr "СКОРО ОТВАРЯНИ"
  85313
  86 #: ../js/ui/lookingGlass.js:363
   314#: ../js/ui/lookingGlass.js:471
  87315msgid "No extensions installed"
  88316msgstr "Няма инсталирани разширения"
  89317
  90 #: ../js/ui/lookingGlass.js:400
   318#: ../js/ui/lookingGlass.js:508
  91319msgid "Enabled"
  92320msgstr "Включено"
  93321
  94 #: ../js/ui/lookingGlass.js:402
   322#: ../js/ui/lookingGlass.js:510
  95323msgid "Disabled"
  96324msgstr "Изключено"
  97325
  98 #: ../js/ui/lookingGlass.js:404
   326#: ../js/ui/lookingGlass.js:512
  99327msgid "Error"
  100328msgstr "Грешка"
  101329
  102 #: ../js/ui/lookingGlass.js:406
   330#: ../js/ui/lookingGlass.js:514
  103331msgid "Out of date"
  104332msgstr "Остаряло"
  105333
  106 #: ../js/ui/lookingGlass.js:431
   334#: ../js/ui/lookingGlass.js:539
  107335msgid "View Source"
  108336msgstr "Преглед на програмния код"
  109337
  110 #: ../js/ui/lookingGlass.js:437
   338#: ../js/ui/lookingGlass.js:545
  111339msgid "Web Page"
  112340msgstr "Домашна страница"
  113341
  114 #: ../js/ui/overview.js:182
   342#: ../js/ui/overview.js:159
  115343msgid "Undo"
  116344msgstr "Отмяна"
  117345
   346#. TODO - _quit() doesn't really work on apps in state STARTING yet
   347#: ../js/ui/panel.js:456
   348#, c-format
   349msgid "Quit %s"
   350msgstr "Спиране на програмата „%s“"
   351
   352#: ../js/ui/panel.js:481
   353msgid "Preferences"
   354msgstr "Настройки"
   355
   356#. Translators: This is the time format with date used
   357#. in 24-hour mode.
   358#: ../js/ui/panel.js:567
   359#, fuzzy
   360msgid "%a %b %e, %R:%S"
   361msgstr "%a, %H:%M:%S"
   362
   363#: ../js/ui/panel.js:568
   364#, fuzzy
   365msgid "%a %b %e, %R"
   366msgstr "%a, %H:%M"
   367
   368#. Translators: This is the time format without date used
   369#. in 24-hour mode.
   370#: ../js/ui/panel.js:572
   371#, fuzzy
   372msgid "%a %R:%S"
   373msgstr "%a, %R"
   374
   375#: ../js/ui/panel.js:573
   376msgid "%a %R"
   377msgstr "%a, %R"
   378
   379#. Translators: This is a time format with date used
   380#. for AM/PM.
   381#: ../js/ui/panel.js:580
   382#, fuzzy
   383msgid "%a %b %e, %l:%M:%S %p"
   384msgstr "%a, %H:%M"
   385
   386#: ../js/ui/panel.js:581
   387#, fuzzy
   388msgid "%a %b %e, %l:%M %p"
   389msgstr "%a, %H:%M"
   390
   391#. Translators: This is a time format without date used
   392#. for AM/PM.
   393#: ../js/ui/panel.js:585
   394#, fuzzy
   395msgid "%a %l:%M:%S %p"
   396msgstr "%a, %H:%M"
   397
   398#: ../js/ui/panel.js:586
   399msgid "%a %l:%M %p"
   400msgstr "%a, %H:%M"
   401
  118402#. Button on the left side of the panel.
  119403#. Translators: If there is no suitable word for "Activities" in your language, you can use the word for "Overview".
  120 #: ../js/ui/panel.js:385
   404#: ../js/ui/panel.js:724
  121405msgid "Activities"
  122406msgstr "Дейности"
  123407
  124 #. Translators: This is the time format used in 24-hour mode.
  125 #: ../js/ui/panel.js:616
  126 msgid "%a %R"
  127 msgstr "%a, %R"
  128 
  129 #. Translators: This is a time format used for AM/PM.
  130 #: ../js/ui/panel.js:619
  131 msgid "%a %l:%M %p"
  132 msgstr "%a, %H:%M"
  133 
  134 #: ../js/ui/placeDisplay.js:109
   408#: ../js/ui/placeDisplay.js:107
  135409#, c-format
  136410msgid "Failed to unmount '%s'"
  137411msgstr "Неуспех при демонтиране на „%s“"
  138412
  139 #: ../js/ui/placeDisplay.js:112
   413#: ../js/ui/placeDisplay.js:110
  140414msgid "Retry"
  141415msgstr "Повторен опит"
  142416
  143 #: ../js/ui/placeDisplay.js:157
   417#: ../js/ui/placeDisplay.js:155
  144418msgid "Connect to..."
  145419msgstr "Свързване към…"
  146420
  147 #: ../js/ui/runDialog.js:232
   421#: ../js/ui/runDialog.js:233
  148422msgid "Please enter a command:"
  149423msgstr "Въведете команда:"
  150424
  151 #: ../js/ui/runDialog.js:376
   425#: ../js/ui/runDialog.js:378
  152426#, c-format
  153427msgid "Execution of '%s' failed:"
  154428msgstr "Неуспешно изпълнение на „%s“:"
  155429
  156 #: ../js/ui/statusMenu.js:107
   430#: ../js/ui/statusMenu.js:91
  157431msgid "Available"
  158432msgstr "Налично"
  159433
  160 #: ../js/ui/statusMenu.js:112
   434#: ../js/ui/statusMenu.js:95
  161435msgid "Busy"
  162436msgstr "Заето"
  163437
  164 #: ../js/ui/statusMenu.js:117
   438#: ../js/ui/statusMenu.js:99
  165439msgid "Invisible"
  166440msgstr "Невидимо"
  167441
  168 #: ../js/ui/statusMenu.js:126
   442#: ../js/ui/statusMenu.js:106
  169443msgid "Account Information..."
  170444msgstr "Информация за настройките на потребителя…"
  171445
  172 #: ../js/ui/statusMenu.js:132
  173 msgid "Sidebar"
  174 msgstr "Странична лента"
  175 
  176 #: ../js/ui/statusMenu.js:142
   446#: ../js/ui/statusMenu.js:110
  177447msgid "System Preferences..."
  178448msgstr "Системни настройки…"
  179449
  180 #: ../js/ui/statusMenu.js:151
   450#: ../js/ui/statusMenu.js:117
  181451msgid "Lock Screen"
  182452msgstr "Заключване на екрана"
  183453
  184 #: ../js/ui/statusMenu.js:156
   454#: ../js/ui/statusMenu.js:121
  185455msgid "Switch User"
  186456msgstr "Смяна на потребител"
  187457
  188 #: ../js/ui/statusMenu.js:162
   458#: ../js/ui/statusMenu.js:126
  189459msgid "Log Out..."
  190460msgstr "Изход…"
  191461
  192 #: ../js/ui/statusMenu.js:167
   462#: ../js/ui/statusMenu.js:130
  193463msgid "Shut Down..."
  194464msgstr "Изключване на компютъра…"
  195465
  196 #. Translators: This is a time format.
  197 #: ../js/ui/widget.js:163
  198 msgid "%H:%M"
  199 msgstr "%H:%M"
  200 
  201 #: ../js/ui/widget.js:317
  202 msgid "Applications"
  203 msgstr "Програми"
  204 
  205 #: ../js/ui/widget.js:339
  206 msgid "Recent Documents"
  207 msgstr "Скоро отваряни документи"
  208 
  209 #: ../js/ui/windowAttentionHandler.js:47
   466#: ../js/ui/windowAttentionHandler.js:45
  210467#, c-format
  211468msgid "%s has finished starting"
  212469msgstr "Програмата „%s“ стартира успешно"
  213470
  214 #: ../js/ui/windowAttentionHandler.js:49
   471#: ../js/ui/windowAttentionHandler.js:47
  215472#, c-format
  216473msgid "'%s' is ready"
  217474msgstr "Програмата „%s“ е готова за употреба"
  218475
  219 #: ../src/shell-global.c:967
   476#: ../js/ui/workspacesView.js:230
   477msgid ""
   478"Can't add a new workspace because maximum workspaces limit has been reached."
   479msgstr ""
   480"Неуспех при добавяне на нов работен плот. Достигнат е максималният брой на "
   481"възможните работни плотове."
   482
   483#: ../js/ui/workspacesView.js:247
   484msgid "Can't remove the first workspace."
   485msgstr "Премахването на първия работен плот не е възможно."
   486
   487#: ../src/shell-global.c:1039
  220488msgid "Less than a minute ago"
  221489msgstr "Преди по-малко от минута"
  222490
  223 #: ../src/shell-global.c:971
   491#: ../src/shell-global.c:1043
  224492#, c-format
  225493msgid "%d minute ago"
   
  228496msgstr[1] "преди %d минути"
  229497
  230 #: ../src/shell-global.c:976
   498#: ../src/shell-global.c:1048
  231499#, c-format
  232500msgid "%d hour ago"
   
  235503msgstr[1] "преди %d часа"
  236504
  237 #: ../src/shell-global.c:981
   505#: ../src/shell-global.c:1053
  238506#, c-format
  239507msgid "%d day ago"
   
  242510msgstr[1] "преди %d дни"
  243511
  244 #: ../src/shell-global.c:986
   512#: ../src/shell-global.c:1058
  245513#, c-format
  246514msgid "%d week ago"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.