Custom Query (26 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Priority Severity
#421 Някои преложения за подобрение на превода reopened Александър Шопов enhancement normal normal
#454 Сгрешени числа и думи в MonkeyBubble new nobody defect normal normal
#456 Лоша подредба на текстовите съобщения new Александър Шопов defect normal normal
#459 Да се коригират заслугите в преведените ръководства assigned yavorescu defect normal trivial
#463 systray, system tray -> как е преведено new Александър Шопов defect normal normal
#464 Как да се преведе passphrase new Александър Шопов defect normal normal
#466 Print preview new Александър Шопов defect normal normal
#467 Уеднаквяване на малки/големи+case sensitive new Александър Шопов defect normal normal
#484 Изоставен като legacy/deprecated new nobody defect normal normal
#487 два различни клавиша са преведени еднакво на български assigned Александър Шопов defect normal critical
#491 Довършване->Дописване new Александър Шопов defect normal normal
#493 Повтарящи се ускорители в управлението на захранването new nobody defect normal normal
#495 Табулатори в изхода assigned anonymous defect normal normal
#512 синхронизиране -> сверяване assigned Александър Шопов defect normal normal
#513 Слято писане — южноевропейски new Александър Шопов defect normal normal
#514 Замяна на абонамент с регистрация new nobody defect normal normal
#693 Унифициране на shortcut new Александър Шопов defect normal normal
#695 Превод на assistive и accessibility new Александър Шопов defect normal normal
#712 Несъответствия в програмата за звука new Александър Шопов defect normal normal
#716 Корекция на данните на Владимир Петков new Александър Шопов defect normal normal
#721 Volume — том или файлова система new nobody defect normal normal
#722 spawn, fork -> пораждане new nobody defect normal normal
#724 Thumbnail да се превежда миниатюра new Александър Шопов defect normal normal
#740 Нов превод на "feedback" new nobody enhancement normal normal
#298 E-mail, email -> е-поща assigned yavorescu defect low normal
#170 Предложение за промяна на всички .desktop записи reopened nobody enhancement lowest normal
Note: See TracQuery for help on using queries.