Custom Query (661 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (1 - 3 of 661)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#67 fixed kaladan konfeta
Description

Изглед -> Текущ изглед -> Дефиниране на изгледите... В появилия се диалогов прозорец, всички неща са с подчертавки

#347 fixed Сбъркан клавиш в Клавиатурни настройки nobody nikola.kasabov@…
Description

Грешка в Клавиатурни настройки, Таб Опции на Подредбата, Функции на клавишите Shift/Lock?. Втората отметка е "Левия WIN сменя групата докато е натиснат", а би трябвало да е "Левия ALT сменя групата докато е натиснат".

#2 fixed "private key" е преведено погрешно yavorescu yavorescu
Description

"Private key" е преведено погрешно като "личен ключ", а трябва да е "частен ключ". Става въпрос за GPG.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Note: See TracQuery for help on using queries.