Custom Query (661 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (28 - 30 of 661)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#229 wontfix Грешен превод на "съдържание" в GnomeBaker kaladan kaladan
#283 wontfix използване на кирилица за файлови имена kaladan zbrox
#318 wontfix Речникът е кодиран в windows-1251, а е по-добре да бъде в UTF-8 nobody Калоян Доганов <kaloian@…>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Note: See TracQuery for help on using queries.