Custom Query (661 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (28 - 30 of 661)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#31 fixed Направилно поставени бързи клавиши kaladan yavorescu
Description

В главното меню има еднакви бързи клавиши за "_Изглед" и "_Инструменти", както и "_Отиване" и "_Отметки".

#32 fixed Неправилно поставени бързи клавиши yavorescu yavorescu
Description

В първоначалния прозорец да дублирани "_Адрес на сървъра" и "_Автоматично влизане".

#33 fixed Грешно име в .desktop записа kaladan yavorescu
Description

Според мен името на програмата трябва да е EoG (както го изписват създаделите му), т.е. в менюто записът да стане "Преглед на изображения (EoG)".

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Note: See TracQuery for help on using queries.