Custom Query (661 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (31 - 33 of 661)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#310 fixed "ръководство" вместо "ръчно задаване" kaladan Ясен Праматаров
#248 fixed "скок до" в редактирането на отметки на nautilus Александър Шопов zbrox
#301 fixed "тръбопровод" в GStreamer? Александър Шопов Ясен Праматаров
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Note: See TracQuery for help on using queries.