Custom Query (661 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (49 - 51 of 661)

Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#54 fixed "Зачеркване" на цялата поща от твърдия диск и още 4 грешки zbrox konfeta
#55 fixed използване на глагол, вместо на съществително kaladan zbrox
#56 fixed несъответствие в един от инструментите на Gthumb konfeta zbrox
Note: See TracQuery for help on using queries.