Custom Query (661 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (7 - 9 of 661)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#727 fixed При свършване на дисковото пространство — неправилно съобщение Александър Шопов Александър Шопов
Description

Приложена е снимка.

Докладът е от Роси Димова.

#726 fixed Неточен превод на "ice pellets" в libgweather Александър Шопов neohidra@…
Description

В момента "ice pellets" е преведено като топчици, но според мен по-правилен би бил преводът "суграшица".

#725 duplicate разменени места на променливи за замяна nobody pau4o@…
Description

при извеждане на съобщение за препълнен диск са разменени местата на името на дяла и оставащото свободно пространство

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Note: See TracQuery for help on using queries.