Custom Query (661 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (103 - 105 of 661)

Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#267 fixed подобряване на низовете за начина на сортиране във file roller zbrox zbrox
#268 fixed Коригиране на "ширина" и "граници" полета в настройки на печата в epiphany Александър Шопов zbrox
#269 fixed горна част и долна част - epiphany kaladan zbrox
Note: See TracQuery for help on using queries.