Custom Query (661 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (10 - 12 of 661)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#723 fixed Nautilus показва неправилни данни за времето при копиране Александър Шопов Александър Шопов
#720 fixed Неправилен превод в диалога за аларма при създаване на нова среща (вклч. и за цял ден) в календара на Evolution. kaladan nikola.kasabov@…
#715 fixed scrolling: от прелистване да стане придвижване Александър Шопов Александър Шопов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Note: See TracQuery for help on using queries.