Custom Query (661 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (142 - 144 of 661)

Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#256 fixed несъгласуане по род в настройките за печат на gedit Александър Шопов zbrox
#268 fixed Коригиране на "ширина" и "граници" полета в настройки на печата в epiphany Александър Шопов zbrox
#278 fixed имената на емблемите в nautilus Александър Шопов zbrox
Note: See TracQuery for help on using queries.