Custom Query (661 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (16 - 18 of 661)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#706 invalid Грешки при затваряне на терминал Александър Шопов Александър Шопов
Description

Заглавието може да се подобри - "Да се затворят ли всички подпрозорци". Трябва да е "7 подпрозореца"

#705 fixed Прилагателни в различен род от съществителното Александър Шопов Александър Шопов
Description

Това трябва да е в gtk, понеже пое нещата от печата

#704 fixed Грешно описание на връзка в Nautilus kaladan Александър Шопов
Description

"сочи" трябва да е с главна

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Note: See TracQuery for help on using queries.