Custom Query (661 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (187 - 189 of 661)

Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#727 fixed При свършване на дисковото пространство — неправилно съобщение Александър Шопов Александър Шопов
#728 fixed В epiphany кодиранията са дадени от мъжки род Александър Шопов Александър Шопов
#729 fixed Род и ударение в часовника Александър Шопов Александър Шопов
Note: See TracQuery for help on using queries.