Custom Query (661 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (25 - 27 of 661)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#318 wontfix Речникът е кодиран в windows-1251, а е по-добре да бъде в UTF-8 nobody Калоян Доганов <kaloian@…>
#697 duplicate evolution показва грешно съобщение когато не е пощенския клиент по подразбиране kaladan Ивайло Вълков <valkov@…>
#10 fixed превода затормозява прозореца за настройки kaladan Димитър Киров <dkirov@…>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Note: See TracQuery for help on using queries.