Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#109 closed defect (fixed)

Скоростта на процесора

Reported by: kaladan Owned by: kaladan
Priority: normal Component: gnome-applets
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Повече информация от снимката.

Attachments (1)

ga-proc.png (47.7 KB) - added by kaladan 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (4)

Changed 17 years ago by kaladan

Attachment: ga-proc.png added

comment:1 Changed 17 years ago by Калоян Доганов <kaloian@…>

Kaladan, ще си позволя само една процедурна забележка:

Снимките на екрана са хубаво нещо, но следва да са илюстрация, която допълва, а не замества текста на билета. Като натрупваме билети без текст после няма да можем да търсим в тях.

comment:2 Changed 17 years ago by kaladan

Ами аз тези билети ги писах за себе си, за да мога да се посещам за тях. Но приемам "процедурната" ти забележка и следващите ще са по-детайлни.

comment:3 Changed 17 years ago by zbrox

Resolution: fixed
Status: newclosed

вече е членувано.

Note: See TracTickets for help on using tickets.