Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#110 closed defect (fixed)

"писмото с име"

Reported by: yavorescu Owned by: kaladan
Priority: normal Component: evolution
Severity: trivial Keywords:
Cc:

Description

В диалоговия прозорец, който се появява при опит за затваряне на редактора за писане на писма, има въпрос:

Сигурни ли сте, че искате да се откажете от писмото с име "Писмо без тема", което пишете в момента?

"Писмо без тема" се замества с темата, когато има такава. Според мен няма писма с имена и "писмото с име" трябва да се замени с "писмото с тема".

Change History (2)

comment:1 Changed 17 years ago by kaladan

Status: newassigned

Поправено е на това: Сигурни ли сте, че искате да се откажете от писмото, озаглавено „{0}“, което пишете в момента?

comment:2 Changed 17 years ago by kaladan

Resolution: fixed
Status: assignedclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.