Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#111 closed defect (fixed)

Смислен браузър?

Reported by: yavorescu Owned by: kaladan
Priority: normal Component: gnome control center
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

В инструмента за конфигуриране на предпочитаните прогами "sensible-browser" е преведен като "Смислен браузър на Debian", което е неприемливо, поне според мен. Смисълът на sensible-browser, sensible-pager и sensible-editor е програмите да използват генерален псевдоним и чрез тези скриптове (част от debianutils) да се пуска съответната програма в зависимост от това дали потребителят е в графична среда или не. Т.е. ако имаш x-www-browser=galeon и www-browser=lynx в /etc/alternatives и пуснеш някоя умна програма (напр. bts show), то ако си в X ще се стартира Galeon, а ако не -- lynx.

Може би е добре точно това да не се превежда.

Change History (8)

comment:1 Changed 17 years ago by kaladan

Status: newassigned

Мне, трябва превод. Измисли нещо по-добро. Съгласен съм, че текущото е куцо.

comment:2 Changed 17 years ago by yavorescu

"sensible-browser" e програма, а нали имената на програмите не ги превеждаме?

/usr/bin/sensible-browser

comment:3 Changed 17 years ago by kldn

е щом е име = няма.

comment:4 Changed 17 years ago by kaladan

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

comment:5 Changed 17 years ago by kaladan

Поправено. Оставих го на английски език.

comment:6 Changed 17 years ago by yavorescu

Resolution: fixed
Status: closedreopened

Изглежда в [100] още го има. Освен това ми се струва, че е по-добре названията на браузърите да не са атрибутивни.

comment:7 Changed 17 years ago by yavorescu

Сашо ги е оправил в [104], остава само sensible-browser.

comment:8 Changed 17 years ago by yavorescu

Resolution: fixed
Status: reopenedclosed

Най-накрая оправено в [189].

Note: See TracTickets for help on using tickets.