Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#120 closed defect (fixed)

Празни интервали в Synaptic

Reported by: kaladan Owned by: yavorescu
Priority: normal Component: synaptic
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

В прозорецът с информация относно Synaptic има неправилно копирани интервали. Предполагам Явореско ги е оправил в последната редакция, ама аз да си кажа. От приложената снимка се вижда и версията на програмата, която ползвам.

Attachments (1)

synaptic-about.png (26.3 KB) - added by kaladan 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (2)

Changed 17 years ago by kaladan

Attachment: synaptic-about.png added

comment:1 Changed 17 years ago by yavorescu

Resolution: fixed
Status: newclosed

Оправено е, Сашо подаде превода в понеделник и Михаел направи нов upload същия ден. Обнови си системата, тъкмо ще видиш колко добре стоят българските кавички.

Note: See TracTickets for help on using tickets.