Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#121 closed defect (fixed)

Позволено в Synaptic

Reported by: kaladan Owned by: yavorescu
Priority: normal Component: synaptic
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Лично мен ме дразни Enabled да е "Позволено". Все едно някой може да ми забрани да ползвам дадено хранилище. Става дума за прозорецът за активиране на хранилища в Synaptic. Според мен в този случай "Enabled" трябва да бъде "Активирано" или по-краткото "Активно". Ако се сетиш за по-добра дума - давай.

Attachments (1)

synaptic-repos-enabled.png (33.7 KB) - added by kaladan 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (3)

Changed 17 years ago by kaladan

Attachment: synaptic-repos-enabled.png added

comment:1 Changed 17 years ago by yavorescu

Status: newassigned

Убягнало ми е; имам само един запис за deb и един за deb-src - main!

comment:2 Changed 17 years ago by yavorescu

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

В [262] съм го променил на „Активно“, а за поддръжката на Debtags -- „активирана“

Note: See TracTickets for help on using tickets.