Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

Last modified 17 years ago

#122 closed defect (worksforme)

Нужда от членуване в Synaptic

Reported by: kaladan Owned by: yavorescu
Priority: normal Component: synaptic
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

В падащото меню за избиране на обхват на търсенето в пакетите, някой от възможните обхвати не са добре преведени. Ще стане по-добре ако някой от тях се членуват. По този начин преводът става много по-жив и гъвкав. Например "Описание и име" трябва да стане "Описанието и името". Повече информация в приложената снимка.

Attachments (1)

synaptic-search-drop-down.png (13.8 KB) - added by kaladan 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (5)

Changed 17 years ago by kaladan

comment:1 Changed 17 years ago by yavorescu

Хмм...това са debtags и по принцип трябва да се внимава с описателните преводи на такива понятия. Вярно е, че Synaptic си е програма за леймъри, но според мен е необходимо потребителите да са наясно, че търсенето става по тези "етикети".

$ apt-cache show gettext-el
Package: gettext-el
Priority: optional
Section: devel
Installed-Size: 240
Maintainer: Santiago Vila <sanvila@debian.org>
Architecture: all
Source: gettext
Version: 0.14.5-1
Replaces: gettext (<= 0.10.40-3)
Depends: gettext, emacsen
Provides: голям кеф
Filename: pool/main/g/gettext/gettext-el_0.14.5-1_all.deb
Size: 47042
MD5sum: 31ca7ebd220c5da0054f466d626a7a6c
Description: Emacs po-mode for editing .po files
 This package contains po-mode.el for easy .po editing using emacs.

comment:2 Changed 17 years ago by kaladan

Възможно ли е занапред да ползваме тази система, без да квалифицираме потребителите на програмите?

comment:3 Changed 17 years ago by yavorescu

Resolution: worksforme
Status: newclosed

Разбира се, изпуснах се :-(

comment:4 Changed 17 years ago by yavorescu

Затварям билета, защото имам силното чувство, че не трябва да се членуват. Ако Ясен или Калоян (или някой друг дебианец) е съгласен с твоето предложение, ще го променя.

Note: See TracTickets for help on using tickets.