Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#123 closed defect (fixed)

Плъгини в Tomboy

Reported by: kaladan Owned by: zbrox
Priority: normal Component: tomboy
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

От доста време има спецификация Plugin да бъде превеждано като "Модул". Следователно преводът на tomboy трябва да бъде актуализиран спрямо тази спецификация. Прилагам снимка.

Attachments (1)

tomboy-plugins.png (13.5 KB) - added by kaladan 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (2)

Changed 17 years ago by kaladan

Attachment: tomboy-plugins.png added

comment:1 Changed 17 years ago by zbrox

Resolution: fixed
Status: newclosed

не знам какъв превод си имал ти, но нямаше нито един низ с "плъгин" или вариация по темата. всичко беше заменено с приставки. на мен ми се струва, обаче че модул звучи по-добре и го промених навсякъде.

Note: See TracTickets for help on using tickets.