Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#128 closed defect (fixed)

Повтарящи се ускорители

Reported by: yavorescu Owned by: kaladan
Priority: normal Component: eog
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Компилирах eog от CVS HEAD -- има повтарящи се ускорители както следва:

  • В главното меню -> Изглед и Изображения
  • Файл -> Запазване и Затваряне
  • Изглед -> Лента с инструменти и Лента за състоянието; На цял екран, Мащаб намаляване и Нормален размер
  • Настройки|Прожекция -> Авт. показване следващото изображение и Смяна на изображението след

Change History (2)

comment:1 Changed 17 years ago by yavorescu

Component: -- Общи --Eog
Owner: changed from nobody to kaladan

Така е, като работи човек без мишка.

comment:2 Changed 17 years ago by Александър Шопов <ash@…>

Resolution: fixed
Status: newclosed

Коригирано със [187].

Note: See TracTickets for help on using tickets.