Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#161 closed defect (wontfix)

Gnome Conrol Center - в настройките на клавиатурата

Reported by: philip.dimitrov@… Owned by: nobody
Priority: normal Component: gnome-applets
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

В "Опции на подредбата"

Miscellaneous compatibility options е непреведено.

"Miscellaneous compatibility options" = "Допълнителни опции за съвместимост"

"Shift with numpad keys works as in MS Windows" = "Комбинацията на Shift и клавишите от numpad работи както при MS Windows"

"Special keys (Ctrl+Alt+<Key>) handled in a server"??? = "Специалните клавишни комбинации (Ctrl+Alt+<Клавиш>) се поддържат от сървъра" каквото и да значи това.

Поздрави,

Филип

Change History (4)

comment:1 Changed 17 years ago by zbrox

тези низове май не са в control center. поне не ги намерих аз..трябва да потърся къде се намират и да бъдат преведени.

comment:2 Changed 17 years ago by yavorescu

Component: GNOME Control Centergnome-applets
Owner: changed from kaladan to nobody
version: 2.0

Подозирам, че тези низове са коренно променени в 2.12. Иначе модулът трябва да е gnome-applets.

comment:3 Changed 17 years ago by zbrox

и тук няма такива!

comment:4 Changed 17 years ago by yavorescu

Resolution: wontfix
Status: newclosed

Именно затова казвам, че вече няма такива низове. Тъй като няма да има повече издания на GNOME 2.10, затваряме билета.

Note: See TracTickets for help on using tickets.