Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#162 closed defect (invalid)

Малка обърквация в Gedit

Reported by: Александър Шопов <ash@…> Owned by: zbrox
Priority: normal Component: gedit
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Ростиславе, Има два проблема с gedit - ти трябва да оправиш първия, аз ще поема втория. Твоят проблем е, че във формите, които си използвал масово:

Ако не запазите файла,

може да настъпи неяснота, когато имам много незапазени файлове. Другият проблем е #163

Change History (5)

comment:1 Changed 17 years ago by zbrox

как е "ако не запазите промените"?

comment:2 Changed 17 years ago by anonymous

Resolution: fixed
Status: newclosed

comment:3 Changed 17 years ago by zbrox

да де..аз го затворих билета!

comment:4 Changed 17 years ago by Александър Шопов

Resolution: fixed
Status: closedreopened

Моля билетите да не се затварят, ако не дадете обяснение защо ги затваряте!

comment:5 Changed 17 years ago by Александър Шопов

Resolution: invalid
Status: reopenedclosed

Тази грешка вече не е актуална - изменени са оригиналите на английски и българския превод съответства на тях. Този низ вече не съществува.

Note: See TracTickets for help on using tickets.