Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#183 closed defect (fixed)

3 мазни форми в gftp

Reported by: yavorescu Owned by: zbrox
Priority: normal Component: gftp
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Моля въведете вашата парола за този сайт
Моля изберете какво искате да правите
Не мога да намеря файла с лицензното споразумение COPYING. Моля убедете се,

При първите две лиспсва запетая след молбата, а третия низ е особено грозен. Съгласно последната договореност, която на мен ми е известна, оставяме подобни изрази само в случай, че става въпрос за доклади за грешки (към нас или разработчиците).

Change History (1)

comment:1 Changed 17 years ago by zbrox

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.