Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#195 closed defect (invalid)

Още грешки в Програмата за начално стартиране

Reported by: konfeta Owned by: kaladan
Priority: normal Component: gnome-system-tools
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Пак Програми -> Системни инструменти -> Начално стартиране. Може би става дума за пропусната или повредена функционалност - не знам. На снмката може да се види най-добре, но като цяло проблема е в изречението "Стартирайки компютъра" на долния ред продължава "Секунди за изчакване, преди програмата да зареди ядрото или операционната система посочен" като "н"-то е отрязано, а и няма къде да се цъка каквото и да е там. Може също така да се махнат няколко излишни интервала от заглавния текст на прозореца.

Attachments (1)

starting.jpg (46.6 KB) - added by anonymous 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (4)

Changed 17 years ago by anonymous

Attachment: starting.jpg added

comment:1 Changed 17 years ago by yavorescu

Component: -- Общи --gnome-system-tools

comment:2 Changed 17 years ago by kaladan

Owner: changed from nobody to kaladan
Severity: majornormal
Status: newassigned

Според мен това е проблем на самата програма, защото не пренася дългия низ на нов ред, а вместо това го реже. Ще трябва да видим дали това не е поправено в 2.12 и ако не е, ще сложа един нов ред, с който да пренеса. Засега намалявам важността на грешката от Major на Normal. Поздрави.

comment:3 Changed 17 years ago by yavorescu

Resolution: invalid
Status: assignedclosed

Добре дошли в моята среда с фиксирани прозорци :-))

Това е проблем на glade и нищо не можем да направим. Не мога да преценя дали е оправен в 2.12, ще изчакаме и ако не е, ще пуснем доклад за грешка в Bugzilla. Иначе в [189] оправих едно излишно членуване на „ядрото“. Като цяло превода на целия модул е зле и трябва да направим основна ревизия.

Note: See TracTickets for help on using tickets.