Opened 17 years ago

Closed 7 years ago

#204 closed defect (wontfix)

Gnome Baker Contents

Reported by: kaladan Owned by: kaladan
Priority: normal Component: gnomebaker
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

В новата версия на програмата Gnome Baker (програма с много потенциал, според мен) е преведено неправилно Contents като Потребителско ръководство.

Attachments (1)

gnome-baker-contents.png (46.8 KB) - added by kaladan 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (14)

Changed 17 years ago by kaladan

Attachment: gnome-baker-contents.png added

comment:1 Changed 17 years ago by zbrox

Resolution: fixed
Status: newclosed

вече е само ръководство.

comment:2 Changed 17 years ago by zbrox

моя грешка...поправено е на "Съдържание"

comment:3 Changed 17 years ago by zbrox

Resolution: fixed
Status: closedreopened

трябва да се докладва като грешка това, защото Contents е един низ, а отговаря както за "Ръководство" е менюто за помощ, така и за "Съдържание", щом се отнася до съдържанието на диск.

comment:4 Changed 17 years ago by 컹유쩡

Component: GnomeBakerEasyTAG
Last edited 7 years ago by Александър Шопов (previous) (diff)

comment:5 Changed 17 years ago by Ясен Праматаров

Моля някой да ми каже как мога да редактирам коментарите - тоя спам е прекален вече! Нямам никъде препратка към "редактиране" - включително и на уики-страниците. Мога да изпратя снимка в отделен билет, ако трябва. Не ми се вярва trac да няма предвидена възможност за редактиране на билетите... ;)

comment:6 Changed 17 years ago by 껑유중

Last edited 7 years ago by Александър Шопов (previous) (diff)

comment:7 Changed 14 years ago by zkhhkzde

Cc: zkhhkzde added
Component: easytagrcalc
Keywords: 74459151 added
milestone: milestone3
Priority: normalhighest
Severity: majortrivial
Summary: Неправилен превод на Contentszkhhkzde
Last edited 7 years ago by Александър Шопов (previous) (diff)

comment:8 Changed 14 years ago by Александър Шопов

Summary: zkhhkzdeGnome Baker Contents

comment:9 Changed 14 years ago by Александър Шопов

Cc: zkhhkzde removed
Component: rcalcgnomebaker
Keywords: 74459151 removed

comment:10 Changed 10 years ago by rqmwxpqo

Last edited 7 years ago by Александър Шопов (previous) (diff)

comment:11 Changed 9 years ago by Александър Шопов

milestone: milestone3

Milestone milestone3 deleted

comment:12 Changed 7 years ago by Александър Шопов

Priority: highestnormal
Severity: trivialnormal

comment:13 Changed 7 years ago by Александър Шопов

Resolution: wontfix
Status: reopenedclosed

gnome-baker не се обновява от над 3 години

Note: See TracTickets for help on using tickets.