Opened 17 years ago

#212 new defect

Две грешки в Gaim

Reported by: Лъчезар Петков <luchezar.petkov@…> Owned by: kaladan
Priority: normal Component: gaim
Severity: major Keywords:
Cc:

Description

Първата грешка е, че Topic се превежда като "Тема", а не като заглавие. Така е и в Xchat. снимка:

http://manowarrior.hit.bg/bug1.png

Втората е, че когато има повече от един човек в дадена стая/канал излиза абсурдното "хора".Тоест 4 хора в канала, 8 хора в канала и т.н. Снимка:

http://manowarrior.hit.bg/bug2.png

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.