Opened 17 years ago

Last modified 7 years ago

#214 new defect

Малка-голяма грешка в Gaim

Reported by: Лъчезар Петков <luchezar.petkov@…> Owned by: kaladan
Priority: normal Component: gaim
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description (last modified by Александър Шопов)

Думичката "general" в главния Gaim прозорец не е преведена.

http://manowarrior.hit.bg/gaim.bug.png

Извинявам се, че чак сега го докладвам...наистине ще ми избоде очите.Просто не съм обърнал внимание.Слагам и по-голям приоритет, защото е на доста видно място.

Change History (1)

comment:1 Changed 7 years ago by Александър Шопов

Description: modified (diff)
Priority: highnormal
Note: See TracTickets for help on using tickets.