Opened 17 years ago

Closed 16 years ago

#228 closed defect (fixed)

Повтарящи се бързи клавиши

Reported by: Ясен Праматаров Owned by: kaladan
Priority: low Component: -- Общи --
Severity: minor Keywords:
Cc:

Description

В менюто на Epiphany има дублиращи се бързи клавиши. Това прави невъзможно работата с клавиши за управление на менюто. В главното меню се повтарят клавишите "О" (за "Отиване" и "Отметки") и "И" (за "Изглед" и "Инструменти"). В под-менютата също има дублирания - ще дам пример само с първото меню, "Файл" - дублират се клавишите за "Печат" и "Преминаване в режим изключен" - и двата са "П".

П.П.: В много програми от проекта има такава грешка. Предлагам да насрочим проверка на съществуващите преводи за отстраняването на тази грешка.

Change History (5)

comment:1 Changed 17 years ago by kaladan

Status: newassigned

Да, така е. Но за да поправя тази грешка искам да направим спецификация относно този проблем. Спецификацията трябва да въведе стандарт и при останлите програми, поне за основните низове.

comment:2 Changed 17 years ago by Александър Шопов

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Конкретно изброените проблеми са коригирани с [469].

comment:3 Changed 17 years ago by Александър Шопов

Resolution: fixed
Status: closedreopened

comment:4 Changed 16 years ago by Александър Шопов

Component: Epiphany-- Общи --

comment:5 Changed 16 years ago by yavorescu

Resolution: fixed
Status: reopenedclosed

Сашо, ако причината да отвориш този билет наново е за да следиш за всички преводи (един вид мета-бъг), то това е невъзможно. Този проблем е толкова разпространен в почти всяка програма, че единствения начин е всеки преводач да се грижи да го избягва. Понякога това е много трудно, понеже трябва да се преглежда всяко меню и всеки прозорец.

Жалко, че grep и find не могат да помогнат в този случай.

(Ако съм се объркал, отвори го отново.)

Note: See TracTickets for help on using tickets.