Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#231 closed defect (fixed)

бързи клавиши

Reported by: zbrox Owned by: kaladan
Priority: normal Component: gnome control center
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Действието се развива в прозореца за настройка на бързите клавиши. :) Когато за дадена функция няма назначен бърз клавиш, в полето пише "Изключен". Мисля, че е по-подходящо "Без" или нещо от този род, защото дефакто няма бърз клавиш за дадената функция, а не, че е изключен. Има още едно нещо в този прозорец, което ще го вмъкна тук, защото не знам дали ще може да бъде подобрено. Просто да се помисли по въпроса. Има един низ, който съм отбелязал. Той е изкючително дълъг. Доста по-дълъг от другите низове и така освен, че е някакъв затлачен, увеличава и ширината на прозореца.

Attachments (1)

byrzi-klavishi-dylyg_niz-izkluchen.png (52.2 KB) - added by zbrox 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (2)

Changed 17 years ago by zbrox

comment:1 Changed 17 years ago by kaladan

Resolution: fixed
Status: newclosed

Грешката е поправена в редакция [305]. Поздрави.

Note: See TracTickets for help on using tickets.