Opened 17 years ago

Closed 14 years ago

#248 closed defect (fixed)

"скок до" в редактирането на отметки на nautilus

Reported by: zbrox Owned by: Александър Шопов
Priority: high Component: gtk+
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Това "Скок до", май е по-добре да е "Отваряне".

Attachments (1)

nautilus-otmetki-skok_do.png (19.9 KB) - added by zbrox 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (3)

Changed 17 years ago by zbrox

comment:1 Changed 17 years ago by Александър Шопов

Component: Nautilusgtk+
Owner: changed from kaladan to Александър Шопов
Priority: normalhigh
Status: newassigned

Ех, че нямам права да променя, на кого е даден билета! Проблемът не е в Наутилус, а в gtk+. Ще го оправя по някое време.

comment:2 Changed 14 years ago by Александър Шопов

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Коригирано с [1685]

Note: See TracTickets for help on using tickets.