Opened 17 years ago

Closed 16 years ago

#283 closed defect (wontfix)

използване на кирилица за файлови имена

Reported by: zbrox Owned by: kaladan
Priority: normal Component: nautilus
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Това Ясен го е докладвал като грешка. При използване на gnome-send-to при опциите за архивиране, стандартното име на архива е "Файлове". Аз лично нямам против. А и лесно може да се променя. Просто натискаш там и променяш името на каквото пожелаеш.

Attachments (1)

nautilus-9.png (16.4 KB) - added by zbrox 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (2)

Changed 17 years ago by zbrox

Attachment: nautilus-9.png added

comment:1 Changed 16 years ago by Александър Шопов

Resolution: wontfix
Status: newclosed

Мисля, че вече можем да предполагаме, че съвремените системи се справят с кирилицата.

Note: See TracTickets for help on using tickets.