Opened 17 years ago

Last modified 16 years ago

#298 assigned defect

E-mail, email -> е-поща

Reported by: vllazarov@… Owned by: yavorescu
Priority: low Component: -- Общи --
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Работен e-mail би следвало да е "Служебен e-mail" на български.

Change History (6)

comment:1 Changed 17 years ago by zbrox

Resolution: fixed
Status: newclosed

поправено е. и не само там, а навсякъде, където е по-коректно "служебен".

comment:2 Changed 17 years ago by Ясен Праматаров

може би "служебна е-поща"? имаме ли всъщност конвенция за използването на "е-поща"? Може би трябва да обсъдим някой път възможните варианти и ако има случаи, когато е по-удачно да се оставя "e-mail", да го кажем. Иначе мисля, че можем да ползваме "е-поща", в проекта е навлязл одостатъчно май вече.?

comment:3 Changed 17 years ago by Ясен Праматаров

Resolution: fixed
Status: closedreopened

Отварям отново доклада; няма как в Trac да напиша "просто коментар" и той да бъде приет наравно с докладите :( Имаме нужда от блог-подобна функционалност. Или да използваме уики-страниците на Trac за TODO-списъци. Проблемът тук: конвенция за "е-поща".

comment:4 Changed 17 years ago by Александър Шопов

Component: Evolution-- Общи --

В evolution се ползва навсякъде е-поща. Проблемът е решен. Слагам го при общите, за да не се объркваме към компонент.

comment:5 Changed 16 years ago by yavorescu

Owner: changed from kaladan to yavorescu
Priority: normallow
Status: reopenednew
Summary: Грешка в evolution "рабoтен e-mail"E-mail, email -> е-поща
version: 2.0

Доколкото разбирам, Яската иска да се въведе като стандарт. Мисля, че отдавна сме го решили, трябва само да преровя хранилището и да се направят нужните промени.

comment:6 Changed 16 years ago by yavorescu

Status: newassigned
Note: See TracTickets for help on using tickets.