Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#43 closed defect (fixed)

Смислово омазан превод в новите модули

Reported by: yavorescu Owned by: yavorescu
Priority: high Component: gcompris
Severity: critical Keywords:
Cc:

Description

Снощи компилирах програмата от CVS, за да разбера какво представляват Number Munchers. Оставяйки настрана борбата с абсолютния път на <pygobject.h>, бях удивен колко сбъркан е превода на новите модули в секция "Занимания по математика". Има да се пулят децата...

Извод: Винаги, ама винаги прави cvs update и компилирай програмата. Недей да си измисляш и гадаеш как да преведеш новите низове. Детското въображение няма граници, както явно и това на авторите на GCompris.

Change History (3)

comment:1 Changed 17 years ago by yavorescu

Priority: normalhigh

comment:2 Changed 17 years ago by yavorescu

Status: newassigned

comment:3 Changed 17 years ago by Явор Доганов <yavor@…>

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Най-накрая оправено в [306].

Note: See TracTickets for help on using tickets.