Opened 15 years ago

Closed 15 years ago

#441 closed defect (fixed)

Преименуване на всички компоненти с малки букви

Reported by: Александър Шопов Owned by: Александър Шопов
Priority: normal Component: -- Общи --
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Има проблем с регистъра на буквите:

  1. Trac ги подрежда първо с главни, след това с малки, което затруднява.
  2. Много често програмите се пишат с различно поставени главни букви. Няма смисъл да се поощрява експериментирането съз записванията.

Change History (2)

comment:1 Changed 15 years ago by yavorescu

Аз съм напълно съгласен. Сегашния формат го предложих аз навремето с надеждата, че ще бъде по-лесно за потребителите. Оказа се грешка.

comment:2 Changed 15 years ago by Александър Шопов

Resolution: fixed
Status: newclosed

Готово.

Note: See TracTickets for help on using tickets.