Opened 16 years ago

#465 new defect

3 трудни термина в gnome-system-tools

Reported by: Александър Шопов Owned by: kaladan
Priority: normal Component: gnome-system-tools
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Имах проблем с превода на три понятия в gnome-system-tools

Превел съм ги така:

runlevelниво на работа
roaming(режим на) преминаване от мрежа в мрежа
network neighborhoodмрежови комшолук

Трябват ми по-добри предложения.

Връзка към все още несъстоялата се дискусия в dict:

http://fsa-bg.org/pipermail/dict/2007-February/002193.html

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.