Opened 16 years ago

Closed 15 years ago

#473 closed defect (fixed)

Възможни 3 проблема с gajim

Reported by: Александър Шопов Owned by: yavorescu
Priority: low Component: gajim
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Имам три забележки по един от диалозите на gajim.

Водят се някъде между предложение за подобрение и забележка.

Не знам дали са проблем на самото приложение или самия превод.

Слагам и снимка за демонстрация.

  • Текстът на диалога прекъсва прекалено рано. Може да или поради графичния обект или излишен нов ред.
  • Опции е добре да се предаде ато възможност, защото е точно такова в случая.
  • Мисля, че липсва един ускорител.

Attachments (1)

Снимка-3.png (31.2 KB) - added by Александър Шопов 16 years ago.
Снимка на диалога

Download all attachments as: .zip

Change History (6)

Changed 16 years ago by Александър Шопов

Attachment: Снимка-3.png added

Снимка на диалога

comment:1 Changed 16 years ago by yavorescu

Status: newassigned
  • Тук има "\n" в msgid, затова съм сложил и аз. Предлагаш да го махна? Добре.
  • Ще го поправя, добро предложение.
  • Тук няма ускорител в msgid, ще го докладвам на разработчиците.

comment:2 Changed 16 years ago by Александър Шопов

  • Тук има "\n" в msgid, затова съм сложил и аз. Предлагаш да го махна? Добре.

Тествай след това. Не би трябвало да има проблем, но може разположението на графичните обекти да е зле и от там да дойде проблем.

  • Тук няма ускорител в msgid, ще го докладвам на разработчиците.

Тествай и тук - може да е подготвен обекта за ускорител и само да са забравили да сложат подчертавката.

comment:3 Changed 16 years ago by yavorescu

Разбира се, че ще тествам, това ми е златно правило. Но за съжаление няма да се оправи преди 0.12 (няма да има повече издания 0.11.x).

comment:4 Changed 16 years ago by Александър Шопов

  • Разбира се, че ще тествам

Нямах предвид, че не си проверяваш преводите ;-)

По-скоро - думата, която трябваше да ползвам е "пробвай".

comment:5 Changed 15 years ago by yavorescu

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Коригирана в [1221].

Note: See TracTickets for help on using tickets.