Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#72 closed defect (fixed)

Органи

Reported by: konfeta Owned by: kaladan
Priority: normal Component: evolution
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Пак в настройките - в Сертификати има един таб - "Органи" ;-))) По-добре да е Удостоверители или нещо от сорта :) Или да има и пояснение към Органи :) Иначе първата ми асоциация е за човешки органи.

Change History (2)

comment:1 Changed 17 years ago by kaladan

Owner: changed from nobody to kaladan
Status: newassigned

comment:2 Changed 17 years ago by kaladan

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Поправено.

Note: See TracTickets for help on using tickets.