Opened 13 years ago

Closed 13 years ago

#727 closed defect (fixed)

При свършване на дисковото пространство — неправилно съобщение

Reported by: Александър Шопов Owned by: Александър Шопов
Priority: normal Component: -- Общи --
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description (last modified by Александър Шопов)

Приложена е снимка.

Докладът е от Роси Димова.

Attachments (1)

Дисково пространство.png (32.9 KB) - added by Александър Шопов 13 years ago.
Снимка на екрана

Download all attachments as: .zip

Change History (5)

Changed 13 years ago by Александър Шопов

Снимка на екрана

comment:1 Changed 13 years ago by Александър Шопов

Description: modified (diff)

comment:2 Changed 13 years ago by Александър Шопов

Има две грешки:

  1. Знакът „<“ е излишен.
  1. Надписът „Останали са само…“ е неправилен.

comment:3 Changed 13 years ago by Александър Шопов

Status: newassigned

comment:4 in reply to:  3 Changed 13 years ago by Александър Шопов

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Replying to ash:

  1. Коригиран с [2011]. Промяната коригира и други подобни грешки. Останал е такъв проблем в source:gnome/extras/uf-view.HEAD.bg.po
  2. Коригиран с [2012].
Note: See TracTickets for help on using tickets.