Opened 11 years ago

Closed 11 years ago

#733 closed defect (fixed)

Проблем с rhythmbox

Reported by: Александър Шопов Owned by: Александър Шопов
Priority: normal Component: rhythmbox
Severity: normal Keywords:
Cc: zlatkopopov@…

Description (last modified by Александър Шопов)

  • Подкастите, там където показва "Състояние" трябва да е "Изтеглен", не "Изтегляния".
  • долу в лентата ми показва "Х епизоди", което трябва да е "Х епизода"

Докладвано от Златко Попов

Change History (1)

comment:1 Changed 11 years ago by Александър Шопов

Description: modified (diff)
Resolution: fixed
Status: newclosed

Коригирано с [2227].

Note: See TracTickets for help on using tickets.